Ömer Seyfettin (Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği)
 

Ömer Seyfettin, Seyfeddin

Ömer Seyfettin (Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği)

Kategori: Edebiyat

Hayatı

Ömer Seyfettin (d. 11 Mart 1884 Gönen Balıkesir, – 6 Mart 1920 İstanbul), Türk edebiyatının önde gelen hikaye yazarlarındır. Asker, boksör ve güçlü bir edebi yeteneği olan bir öğretmendir. Türk kısa hikayeciliğinin kurucu ismidir. Ayrıca edebiyatta Türkçülük akımının kurucularındandır. Türkçe'de sadeleşmenin savunucusudur. Kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmıştır.

1884 yılında Gönen'de (Balıkesir) doğdu. Yüzbaşı Ömer Şevki Bey'le, Fatma Hanım'ın ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan birisidir. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle mektebinde başladı. Ömer Şevki Bey'in görevinin nakli dolayısıyla Gönen'den ayrılan aile İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul'a geldi.

Ömer Seyfettin, önce Aksaray'daki Mekteb-i Osmanî'ye, 1893 ders yılı başında da Eyüp'teki Askerî Baytar Rüştiyesi'ne kaydedildi. Bu okulu 1896'da tamamlayarak Edirne Askerî İdadîsi'ne devam etti.[1][2]

Yazmaya Edirne'deki öğrenciliği sırasında başladı. İlk şiiri “Hiss-i Müncemid”, “Ömer” imzasıyla 1900'de “Mecmua-i Edebiye”de yayınlandı. İlk öyküsü “İhtiyarın Tenezzühü”, 1902'de Sabah gazetesinde yer aldı. İzmir ve Makedonya'da görevliyken yazdığı şiir, öykü ve makaleler çeşitli dergilerde çıktı. Askerliğe ara verdiği dönemde ise yazıları “Rumeli” gazetesi ve çeşitli dergilerde yayınlandı.[2][3]

1900'de İdadî'yi bitirerek İstanbul'a döndü. Burada Mekteb-i Harbiye-i Şahâne'ye başladı. 1903 yılında Makedonya'da çıkan karışıklık üzerine "Sınıf-ı müstacele" denilen bir hakla imtihansız mezun oldu.[1][2]

Ömer Seyfettin, mezuniyetten sonra piyade asteğmeni rütbesiyle, merkezi Selanik'te bulunan Üçüncü Ordu'nun İzmir Redif Tümeni'ne bağlı Kuşadası Redif Taburu'na tayin edildi. 1906'da İzmir Jandarma Okulu'na öğretmen olarak atandı. Bu, Ömer Seyfettin için önemlidir; zira bu vesileyle İzmir'deki fikrî ve edebî faaliyetleri takip edecek ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışacaktır. Nitekim batı kültürünü tanıyan Baha Tevfik'ten Fransızca bilgisini artırmak için teşvik gördü; Necip Türkçü'den ise sade Türkçe ve millî bir dille yapılan millî edebiyat konusunda önemli fikirler aldı.

Ömer Seyfettin Ocak 1909'da Selanik Üçüncü Ordu'da görevlendirildi. Selanik'te çıkmakta olan Hüsün ve Şiir dergisinin ismi Akil Koyuncu'nun istek ve ısrarı üzerine Genç Kalemler'e çevrildikten sonra 11 Nisan 1911'de Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan isimli ilk başyazısı imzasız olarak yayımlandı.[1] Ömer Seyfettin'in "Yeni Lisan" başlıklı bu yazısı, "Milli Edebiyat" akımının başlangıç bildirgesidir.[2]

Genç Kalemler yazı heyetini oluşturanlar Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine dağılmak zorunda kaldı. Ömer Seyfettin yeniden orduya çağrıldı, Yanya Kuşatması'nda esir düştü. Nafliyon'da geçen 1 yıllık esareti sırasında sürekli okumuştu. "Mehdi", "Hürriyet Bayrakları" gibi hikâyelerini bu dönemde yazdı. Hikâyeleri Türk Yurdu'nda yayımlandı. Esareti süresince gerek okuyarak, gerekse yaşayarak yazarlık hayatı için önemli olacak tecrübeler kazandı.[1]

Ömer Seyfettin 1913'te esareti bitince İstanbul'a döndü. 23 Ocak 1913'te Enver Paşa'nın organize ettiği Babıali Baskını'na katıldı. Daha sonra askerlikten ayrıldı, yazarlık ve öğretmenlikle hayatını kazanmaya başladı. Türk Sözü dergisinin başyazarlığına getirildi ve burada Türkçü düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar yazdı. 1914 yılında Kabataş Sultanisi'nde öğretmenlik görevine başladı ve bu görevini ölümüne kadar sürdürdü.[1][2]

Ömer Seyfettin1915'te İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor Besim Ethem Bey'in kızı Calibe Hanım'la evlenmiştir. Bu evlilik Güner isimli bir kız çocuğuna rağmen bozulunca tekrar yalnızlığına döndü.

1917'den ölüm tarihi olan 6 Mart 1920'ye kadar geçen zaman birçok acı ve sıkıntıya rağmen verimli bir hikâyecilik dönemini içine alır. Bu dönemde 10 kitap dolduran 125 hikaye yazdı. Hikâye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken, Türk Kadını gibi dergilerle Vakit, Zaman ve İfham gazetelerinde yayımlandı. Bir yandan öğretmenlik yapmayı sürdürdü.

Hastalığı 25 Şubat 1920'de artınca yazar, 4 Mart'ta hastahaneye kaldırıldı. 6 Mart 1920'de hayata gözlerini yumdu. Önce Kadıköy Kuşdili Mahmut Baba Mezarlığı'na defnedilir. Daha sonra mezarı buradan yol geçeceği veya araba garajı yapılacağı gerekçesiyle 23 Ağustos 1939'da Zincirlikuyu Asri Mezarlığı'na nakledildi.

En yakın arkadaşı Ali Canip Yöntem, onun hayatını ve mizacını anlatan, en kuvvetli hikayelerini içeren Ömer Seyfettin ve Hayatı adlı bir kitap yazdı ve bu kitap 1935 yılında yayımlandı. Kısa bir süre sonra da bütün hikâyeleri bir kitap serisi halinde basılmıştır ve bu hikayeler günümüzde de okunmaktadır.

Türk ulusal hikâyeciliğinin sembol ismi ve Milli edebiyat döneminin en önemli ismi olan, Türkçülük akımının kurucularından olan Ömer Seyfettin adına Türk Edebiyatı Vakfı tarafından yılda bir defa verilen öykü yarışması sonucu, Ömer Seyfeddin Hikaye Ödülü verilmektedir.[1]

Ömer Seyfettin

Sanatı ve Edebi Kişiliği

Türk hikâyeciliğinin önemli isimlerinden olan Ömer Seyfettin, Yeni Lisan davasını ortaya atıp savunan ve ona tam bir bağlılıkla ilk başarılı örneklerini veren sanatçıdır. Ömer Seyfettin Türk edebiyatında hikâyeciliği bir meslek haline getiren yazardır. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren küçük hikâye onunla başlı başına bir tür halini almıştır. Konularını çoğunlukla gerçek hayattan aldığı hikâyeleri ile toplumda milli bilinci uyandırmaya çalışmıştır. Beyaz Lale, Bomba, Hürriyet Bayrakları, Ashab-ı Kehfimiz, Bahar ve Kelebekler, Kızıl Elma Neresi? bu amaca; uygun hikâyelerdir. Tarihi kahramanlık olaylarını işlediği hikâyelerinde ulusta kendine güven duygusu uyandırmaya çalışmıştır. "Vire, Başını Vermeyen Şehit, Pembe İncili Kaftan, Forsa, Topuz", bu türden hikâyeleridir. Toplumun aksayan yönlerini mizah yoluyla eleştirmiştir. O, Batılılaşma özentisi içindeki tiplere karşıdır. "Yüksek Ökçeler, Koç, Külah, Nasıl Kurtarmış, Çakmak" gibi hikâyeleri mizahla ilgilidir. Ömer Seyfettin hikâyelerinin konularını günlük yaşamdan, anılardan ve tarihteki kahramanlık örneklerinden almıştır. Yazarın dili yalın ve anlaşılırdır. Hikâyeleri gücünü, anlattığı çekici olaylardan alır; hikâyeler çoğu zaman beklenmedik biçimde sona erer. Hikâyelerinde gözlem önemlidir, realizmin etkisi görülür. Yazar, karakter bulmada oldukça başarılıdır. Ancak hikâyelerinde psikolojik açıdan bir derinlik yoktur. "Efruz Bey", yazarın roman türündeki eseridir.[4]

O yıllarda Osmanlıcılık, Batıcılık, Türkçülük gibi akımlar tartışılıyordu.Ulusçu, halka doğru yönelişler ağırlık kazanılıyordu. buna koşut olarak edebiyatta da ulusal kaynaklara da dönme düşüncesi yaygınlaşmaya başladı.Tanzimat'tan beri süregelen dilde sadeleşme bu düşünce ile benimsendi.İşte Ömer Seyfettin makaleleriyle halkın anlayacağı bir dilden yazmayı savunurken öykülerinde örnekler verdi.Bu yıllarda Ömer Seyfettin'in etkilendiği ve beslendiği kaynaklara eğildiğimizde Ziya Gökalp'in yanında; İzmir yıllarında Baha Tevfik, Mehmet Necip, Yakup Kadri, Şehabettin Süleyman gibi yazarlarla ilişki kurmasının düşün dünyasını zenginleştirdiğini görmekteyiz .Fransız Edebiyatını yakından izlemiş, Maupassant, Emil Zola'dan etkilenmiştir. 1909-1913'te Makedonya'da Balkanlar'daki ulusal kurtuluş mücadelesini yakından görmesi onun ulusal bilince ulaşma düşüncesini oluşturmuştur.Bu yıllarda, Türkçülük anlayışını destekleyen öyküler yazmıştır. 1917-1920 yıllarında yazdığı öykülerde toplumsal eleştiri ve tartışma vardır.Son dönem öykülerinde ise gülmeceye ağırlık verdi.Ömer Seyfettin öykülerinde "betimleme, ruhsal çözümlemeler"in yerini "olay"lar alır.Öykülerini kişi-çevre-olay üzerine kurmuştur.Serim-düğüm-sonuç bölümlemesine göre geliştirir. Folklordan ve halk edebiyatından yararlanır."Çok sayıda öykülerinin yanında üçde roman yazmıştır.Edebiyatımızda öykü geleneğinin oluşmasının temel taşlarından olan Ömer Seyfettin savaş sonrası yıllarında umutsuzluk ve karamsarlık içinde yaşayan insanlara iyimserlik aşıladı, umut verdi.[5]

Yazılarında, yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmak gerektiğini savundu. Türkçe'nin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırılmasını istedi. Milli Edebiyat akımının öncülüğünü Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'le birlikte sürdürdü. 1. Dünya Savaşı yıllarında "Yeni Mecmua"da yayınlanan öyküleriyle ününü iyice yaygınlaştırdı. Öykülerini kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırdı. Günlük konuşma dilini kullanması, öykülerine canlı ve etkileyici bir özellik verdi. Çok değişik konular işledi. Bunları anlatırken yergiye, polemiğe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da yer verdi. Sağlık durumu bozulup ölümünden sonra 1926'da öykülerini önce Ali Canip Yöntem derledi. Ardından Ahmet Halit Kitabevi 1936'da bir derleme yaptı. 1950'den sonra Şerif Hulusi, öykülerini yeniden gözden geçirip 10 cilt halinde yayınladı. Rafet Zaimler Yayınevi 1962'de 30 öykü daha ekleyerek 11 ciltlik bir külliyat halinde yayınladı. Son olarak Bilgi Yayınevi, "Bütün Eserleri" adıyla tüm öykülerini 16 kitapta topladı. Kahramanlar, Bomba, Yüksek Ökçeler, Yüzakı, Yalnız Efe, Falaka, Aşk Dalgası, Beyaz Lale, Gizli Mabet bu dizideki öykü kitaplarından bir bölümü. İnceleme kitaplarında "Tarhan", "Ayın Sin" rumuzlarını kullandı.[2]

Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin usta kalemi ve ünlü simalarından biridir. Ömer Seyfettin hayatını ve sanatını milliyetçilik idealinin gerçekleşmesi için çalışmaya adamıştır. Dilde sadeleşme yolunda inançla yürümüş ve önemli mesafeler almıştır.

Ömer Seyfettin, Türk edebiyatında dilde başlattığı sadeleştirme hareketi ve hikâyeciliği ile tanınır. Kullanılan sade Türkçe'nin edebiyat lisanımıza girmesi için çaba sarf eden ve bunda başarılı olan bir sanatçıdır. “Genç Kalemler” dergisinde yayınladığı “Yeni Lisan” isimli makalesi o günlerde büyük yankı yaptı ve çığır açtı. İlgiyle karşılanan bu makalede Ömer Seyfettin, Türk edebiyatının her yönü ile Türk'e dönük olmasını, saf ve sade Türkçe kullanılmasını savunuyordu. Kendi yazdığı hikâyelerde de bu görüşünü başarı ile uygulamış ve eserleri günümüzde hâla okunmakta ve sadeleştirmeye gerek duyulmadan anlaşılmaktadır.

Akıcı ve ilgi çekici bir üslubu vardır. Çok kuvvetli anlatış gücü ile gereksiz uzatmalar ve süslü anlatımlardan uzak, sade bir anlatımla konulara yaklaşmış ve hikâyelerini beklenmeyen sonuçlara bağlamıştır. Hikâyelerinde okuyuculara iyilik, doğrulu ve ahlakî üstünlük vasıflarını taşıyan ibret dersleri vermeye çalışmıştır.

Ömer Seyfettin şiirde yazardı. Önceleri aruz vezniyle yazarken son zamanlarında hece vezniyle de yazmıştır. Yalnız, edebi kişiliğini asıl ortaya koyan eserleri hikayeleridir. “Foya” ve “Sultanlığın Sonu” adlarında iki romana başlamışsa da ölünce bunlar yarıda kalmıştır. Bu arada “Tanin” ve “Vakit” gazetelerinde yayınlanmış birçok makalesi de vardır.[3]

Ömer Seyfettin'in Eserleri

Eserleri

Şiirleri

 1. Ömer Seyfettin'in Şiirleri (1972, Fevziye Abdullah Tansel derlemesi)

Romanları

 1. Ashâb-ı Kehfimiz (1918)
 2. Efruz Bey (1919)
 3. Foya (Yarım kalan roman denemesi)
 4. Sultanlığın Sonu (Yarım kalan roman denemesi)
 5. Yalnız Efe (1919, 1988)

Öyküleri

 1. Acaba Ne idi?
 2. Acıklı Bir Hikaye
 3. Aleko
 4. And
 5. Antiseptik
 6. Aşk Dalgası
 7. Aşk ve Ayak Parmakları
 8. Apandisit
 9. At
 10. Ay Sonunda
 11. Baharın Tesiri
 12. Bahar ve Kelebekler
 13. Balkon
 14. Başını Vermeyen Şehit
 15. Bekarlık Sultanlıktır
 16. Beyaz Lale
 17. Birdenbire
 18. Binecek Şey
 19. Bir Hatıra
 20. Bir Hayır
 21. Bir Kayışın Tesiri
 22. Bir Temiz Havlu Uğruna
 23. Bir Vasiyetname
 24. Bit
 25. Bomba
 26. Büyücü
 27. Cesaret
 28. Çanakkale'den Sonra
 29. Çakmak
 30. Çirkinliğin Esrarı
 31. Dama Taşları
 32. Devletin Menfaait Uğruna
 33. Diyet
 34. Dünyanın Düzeni
 35. Düşünme Zamanı
 36. Eleğimsağma
 37. Elma
 38. Falaka
 39. Ferman
 40. Fon Sadriştayn'ın Karısı
 41. Fon Sadriştayn'ın Oğlu
 42. Forsa
 43. Gizli Mâbed
 44. Gürültü
 45. Havyar
 46. Hafiften Bir Seda
 47. Horoz
 48. Hürriyet Bayrakları
 49. İffet
 50. İki Mebus
 51. İlk Cinayet
 52. İlk Düşen Ak
 53. İlk Namaz
 54. İnsanlık ve Köpek
 55. İrtica Haberi
 56. Kaç Yerinde
 57. Kaşağı
 58. Kerâmet
 59. Kıskançlık
 60. Kızıl Elma Neresi?
 61. Koleksiyon
 62. Korkunç Bir Ceza
 63. Kumrular
 64. Kurbağa Duası
 65. Kurumuş Ağaçlar
 66. Külah
 67. Kütük
 68. Lokanta Esrarı
 69. Makul Bir Dönüş
 70. Mehdi
 71. Mehmaemken
 72. Memlekete Mektup
 73. Mermer Tezgah
 74. Miras
 75. Muayene
 76. Muhteri
 77. Müjde
 78. Nakarat
 79. Namus
 80. Nasıl Kurtarmış?
 81. Nâdan
 82. Nezle
 83. Niçin Zengin Olmamış?
 84. Nişanlılar
 85. Nokta
 86. Öpücüğün İlkel Biçimi
 87. Pamuk İpliği
 88. Pembe İncili Kaftan
 89. Perili Köşk
 90. Piç
 91. Pireler
 92. Primo Türk Çocuğu
 93. Ruzname
 94. Rüşvet
 95. Rütbe
 96. Şefkate İman
 97. Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür
 98. Tavuklar
 99. Teke Tek
 100. Terakki
 101. Teselli
 102. Topuz
 103. Tos
 104. Tuhaf Bir Zulüm
 105. Tuğra
 106. Türbe
 107. Türkçe Reçete
 108. Uzun Ömer
 109. Üç Öğüt
 110. Velinimet
 111. Vire
 112. Yalnız Efe
 113. Yeni Bir Hediye
 114. Yemin
 115. Yuf Borusu Seni Bekliyor
 116. Yüksek Ökçeler
 117. Yüzakı
 118. Zeytin Ekmek [1]

İnceleme

 1. Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset (1912)
 2. Yarınki Turan Devleti (1914)
 3. Türklük Mefkuresi (1914)
 4. Türklük Ülküsü (ilk 3 kitap birarada ölümünden sonra, 1975) [2]

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Ömer_Seyfettin
[2] www.edebiyatogretmeni.net/omer_seyfettin.htm
[3] www.bilgicik.com/yazi/omer-seyfettin/
[4] www.edebiyatforum.com/index.php/component/jootags/ömer seyfettinin edebi kişiliği.html
[5] www.meyilli.com/unluler/omer_seyfettin.php

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: elanur, 05.01.2015 13:33:49:
bence çok harika tüm araştırma ödevlerimi burdan yapıcam...:)

Yorumu gönderen: seda, 11.12.2014 19:09:43:
Ödevimin tamamını burada buldum size minnettrerım...

Yorumu gönderen: mahmut, 27.11.2014 20:13:56:
süper ödevime çok yardımcı oldu ama çok uzun yaz yaz canım çıktı :D

Yorumu gönderen: ümit, 20.10.2014 19:13:43:
virenin anlamını bilen varmı arkadaşlar

Yorumu gönderen: ilknur, 18.10.2014 16:44:06:
cok tesekkurler odevime cok yardımcı oldu.

Yorumu gönderen: Samet KARABACAK, 25.05.2014 14:21:51:
Kardeş ilk satırdaki yazarlarındır deilde yazarlarındandır olmalı idi

Yorumu gönderen: mehmet, 01.05.2014 17:22:43:
Berbat diyenin dilini eşek arısı soksun.Çok yardımcı oldu sağolun.

Yorumu gönderen: emir, 29.04.2014 13:28:13:
çok yardımcı oldunuz sağolun

Yorumu gönderen: yeşim, 19.04.2014 14:06:24:
gerçekten çok ayrıntılı anlatılmış teşekkürler.

Yorumu gönderen: derya , 12.01.2014 18:20:10:
Ödevlerimiz oldugu zaman tek arastirma yapip ogreniyoruz aslinda ismini dugumuz yazarlarin hayatini merak edip arastirmak gerek ama ogrenci milleti odevi olmadigi muddetce aratirma yapmaz .bu arada mevlid kandilinizi kalpten kutlarım

Yorumu gönderen: derya , 12.01.2014 18:08:15:
cok tesekkur ederim bu bilgiler cok isime yaradi hatta bir eser hakkinda bilgim olmus olmdu

Yorumu gönderen: esener yılmaz, 07.01.2014 18:33:21:
sizlere çok teşekkür ederim ödevim için:)

Yorumu gönderen: derya, 31.12.2013 18:14:11:
güzeldi ödevime yardımcı olduğunuz için teşekkürler.

Yorumu gönderen: doğuş, 24.11.2013 10:04:59:
mütiş

Yorumu gönderen: irem, 14.12.2010 17:32:23:
çok çok ama çok güzeldi bunu yazanlar için TEŞEKKÜR ederiz

Yorumu gönderen: onur, 07.12.2010 18:41:33:
güzeldi beğendim ebrusenekarışıyosun

Yorumu gönderen: meltem, 01.12.2010 15:15:50:
çok işime yaradı teşekürler :)

Yorumu gönderen: alara, 22.11.2010 13:15:34:
yha ne biçim site ödewimi bulamadım bile

Yorumu gönderen: ToxiC, 20.11.2010 15:55:49:
admin saol sayende ödevim kolaykaştı

Yorumu gönderen: ALEX AYDIN, 19.11.2010 11:52:19:
Ebru site çok güzel sana katılıyorum.

Yorumu gönderen: EMRAH AYDIN, 19.11.2010 11:40:26:
BENİMLE ARKADAŞ OLMAK İSTEYEN YAZSIN

Yorumu gönderen: zeynep, 15.11.2010 21:12:41:
mük mük mük suppppppeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr çok sğlnnnn

Yorumu gönderen: yeşim ateş, 05.11.2010 15:02:33:
siteye teşekkürler...

Yorumu gönderen: EMRAH, 04.11.2010 15:13:13:
ARKADAŞ OLALIMMI???

Yorumu gönderen: emrah, 04.11.2010 14:41:20:
çok çok teşekkür ederim bu siteyi açtıgınız için

Yorumu gönderen: cemal, 01.11.2010 09:50:19:
güzel olmuş ama birazdaha içerinin zengileşmesi lazım

Yorumu gönderen: ebru, 29.10.2010 15:23:07:
site çok güzeldi bana ödevimde çok yadımcı oldu

Yorumu gönderen: büşra akan, 26.10.2010 18:25:04:
çok güzel

Yorumu gönderen: doğukan hazar kesik, 11.10.2010 17:01:57:
ömer seyfettin sayesinde türkçe dersinden yırttım

Yorumu gönderen: aslı, 05.10.2010 13:01:00:
çook güzelllllllllllllll inanamazsın ama başka şiir bulamıyorum

Yorumu gönderen: ela deniz, 03.10.2010 11:48:13:
ya bn yalnız efe özetini arıyorum ama öyle güzrl bir site yok ama bu da çok uzun olmuş kimin işine yarar ki walla bn bir cümlesini bile yazmam

Yorumu gönderen: özbay, 31.05.2010 19:50:29:
ayol çok bea

Yorumu gönderen: mustafa, 27.05.2010 14:55:20:
ömer seyfettinin kaşağı hikayesinde zarflar

Yorumu gönderen: sheqer, 25.05.2010 19:23:27:
site qüzeldi ödevıme yardımcı olduunuzz teşekkürleerrr :)

Yorumu gönderen: merve, 20.04.2010 13:23:22:
teşekkürler gerçekten ödevime çoook yardımcı oldunuz çok işime yaradı

Yorumu gönderen: betül, 10.04.2010 18:40:56:
ya çok yardımcı oldu özeti yokmu acaba ömrüm bitti hiç de yardımcı olmadı keşke daha kesit daha anlayışa uygun şeyler yayımlasaydınız hiç yardımcı olmadı desem yeri yani!!!!!!

Yorumu gönderen: gülay, 07.03.2010 12:54:45:
güzel ama ve lakin çok uzun

Yorumu gönderen: nazan, 20.02.2010 08:21:43:
çok güzel olmuş ellerinize sağlık ama biraz uzun olmuş sanki :=)

Yorumu gönderen: betül, 16.02.2010 21:13:16:
tişkrleler ödevime çok yardımcı oldu

Yorumu gönderen: ONUR ÜNLÜ, 26.12.2009 16:31:21:
SADECE ELE ALDIĞI KONULAR EKSİK

Yorumu gönderen: aleyna, 20.12.2009 15:59:37:
bence güzel bir site ama eserlerinde ele aldığı konularıda yazsaydınız iyi olurdu yazarsınız inşallah

Yorumu gönderen: irem, 13.12.2009 17:04:46:
çokk güzel bir site bence

Yorumu gönderen: nurseven, 09.12.2009 21:56:56:
yhaa ben çoğunlukla ele aldğ bilgiler yazdm karşı ma ne çkt yaa off niye hep benim başma geliyo böyle laylar anlayamyorum valla offf nasl bulcam be şim di off hemde erformans görevi yani yaa bari nasl bulabileceğimi smyle yin offfffffffff

Yorumu gönderen: aslı, 22.11.2009 18:35:59:
bence çok güzel bir sayfa ebru arkadaş asıl berbet olan o sanattan ne anlar ki... terbiyesiz............

Yorumu gönderen: irem aydın , 12.11.2009 17:11:26:
güzel bir site ödevimi yapmama yardımcı oldu.......

Yorumu gönderen: EBRU, 03.11.2009 13:52:02:
BERBATTIBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
  19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 19432044 ziyaretçi (69441049 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.