Celcelutiye Duası Nedir?
 

Celcelutiye Duası Nedir?

Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (S.A.V.) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azâm'ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (R.A.) tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır. Bir isimler hazinesidir. Allah'ın rahmetine vesile olması hasebiyle bir rahmet hazinesi veya bir Cennet hazinesi demek de mümkündür. Allah'ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duânın içerisinde gizlenmiş olduğundan, bu duâyı okuyarak Allah'a sığınan kimsenin, dünya ve âhiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir.

HZ. ALİ TARAFINDAN KALEME ALINAN CELCELUTİYE DUASI HZ. PEYGAMBER'E CEBRAİL A.S. TARAFINDAN SEMADAN İNDİRİLMİŞTİR.CENNET HAZİNELERİNDEN BİR HAZİNEDİR. KASEM-İ CAMİ OLUP BU DUANIN YOLUNDA YÜRÜYENLERE ÇEŞİTLİ SIRLAR AÇIKLANDIĞI,PERDELERİN ARALANDIĞI (SEMAVİ) MÜELLİFİ TARAFINDAN BEYAN EDİLMİŞTİR. PİYASADA KİTAPÇIK HALİNDE SATILMAKTADIR. CEP KİTAPÇIĞINDAKİ DUA 15 SAYFADAN İBARET, GERİSİ İSE HAVAS İLE İLGİLİ KISMI.

TESİR ALANLARI İSE OLDUKÇA GENİŞTİR.

Celcelutiye Duası

بَدَأْتُ بِِبِسْمِ اللهِ رُحِى بِهِ اهْتَدَتْ
إِلَى كَشْفِ أَسْرَارٍ بِبَاطِنِهِ انْطَوَتْ

Bede'tü bibismillêhi rûhi bihî nehtedet
İlê keşfî esrarin bibatinihi intavet

1. Bismillah ile başladım; ruhum, O'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti.

Ve salleytü fişşani ala hayrü halkihi
Muhammedin men zahaddalalete velğalet

2. İkincisinde O'nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed'e salavat getirdim. O Muhammed ki (dünyadan) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir.

İlahi lekad aksemtü biismike daiyen
Biacin ehvecin celcelutin helhelet

3. Ey İlâhım, Senin ismine dayanarak dua ettim. Hep açık olan ve gittikçe parlayan Ehad ve Bedi' isimlerinle Sana yalvarıyorum.

Seeltüke bil ismil âzâmi gadruhû
Ve yessir umrî yê elihî bisalmehet.

4. Kadîr ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü (kadîr) Allah'ım, Sen islerimi kolaylaştır.

Ve yê hayyü yê gayyûmu ed'ûke râcian
Biêvin eyûcin celceliyyûtin helhelet

5. Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, daima, umut ederek Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi' isimlerini şefaatçi yaparak yüksek sesle bağırıp Sana yalvarıyorum.

Bisamsâmin tamtâmin ve yê [k]hayra bêzi[k]hin
Bimihrâsi mihrâsin bihin-nêru u
[k]hdimet

6. Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan Allah'ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!

Biâcin ehûcin yâ ilâhî muhevvicin
Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet.

7. Ey İlâhim, her derde, her ise ânında müdahale eden ve süratli bir şekilde icabet eden Allah, Ehad ve Bedi' isimlerinle sana yalvarıyorum.

Lituhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
Bigayyûmin gâmessirru fîhî ve eşragat

8. Ki kalbin hayatını canlandırasın, yani ondaki kirleri gideresin. Kayyûmiyetinle onu ayakta tutasın, o kayyûmiyet sırrı onda hep var kalsın, ve daima parlasın.

Aleyye ziyâun min bevêrigi nûrihî
Feleha alê vechî senâün ve ebragat

9. Bu Hayy ve Kayyûm nûrunun çok şimşeklerinden bir ziya üzerime parladı, yüzüme (kalbime) bir parıltı geldi ve şimşek çaktı.

Ve subbe alê kalbî şeâbîbu rahmetin
Bihikmeti mevlânel kerîmi feentagat

10. Ve kalbimin üzerine rahmet sağanakları döküldü. Kerîm olan, Mevlâ'mız Allah'ın hikmetiyle... Ve bu şekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular.

Ehâtat bihil envêru min külli cânibin
Ve heybetü mevlênêl azîmi binâ alet.

11. Bundan sonra her yönden Nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah'ın haşmeti, bizi yüceltti.

Fesübhânekellâhümme yê [k]hayra [k]hâligin
Ve yê [k]hayra [k]hallâgin ve ekrame men beat.

12. Allah'ım Seni tenzih ederim, Sen yaratanların en hayırlısısın. Ve çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve biat (antlaşma) yapanların en iyisisin!

Febelliğinî gasdî ve külle merâribî
Bihaggi hurûfin bilhîcâi tecemmeat.

13. Allah'ım, beni maksadıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri seklinde toplanan Hurûf-u Mukattaa hakki için...

Bisırri hurûfin ûdiat fî azîmetî
Binûri nûri senâil ismi verrûhi gad alet

14. Muskama emanet olarak bırakılan harflerin sırrı hürmetine; İsimlerinin nûrunun parlaklığı hürmetine; yüce olan Ruhların hürmetine;

Efizli min'el envari ya rabbi feyzuhü
Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat

15. Bana nurlardan parlak bir feyiz akıt; üzerime gelsin, Nûr isminle kalbimin ölülüğünü dirilt!

Elê ve elbisennî heybeten celâleten
Ve küffe yedel eğdâi annî bialmehet

16. Ey Allah'ım, bana bir heybet ve celâl giydir. Düşmanların ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır.

Elê vehcubennî min aduvvin ve hâsedin
Bihaggi şemâ[k]hin eşme[k]hin sellemet semet.

17. Allah'ım, benimle her nevi düşman ve kıskançlık arasına perde koy, yüce olan ve barışı sağlayan Kadîr ve Azîz isimlerinin hürmetine!

Binûri celâlin bêzi[k]hin ve şeranta[k]hin
Biguddûsi berkûtin bihiz-zulmetuncelet.

18. Tecelli etmekte olan Celâl ve büyüklüğünün nûruyla; Merhamet ve Şefkatinle; çok çok bereketli olan Kuddüs isminle, Sen bu karanlıkları aydınlığa çevir.

Elê vagdi yâ rabbehû binnûri hâcetî
Binûri eşme{k]hin celyen serîan gadingadat.

19. Ey bu milletin Rabbi olan Allah'ım, Sen Nûr ile ihtiyacımı yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellisi seri olur. Ve hemen is biter.

Biyêhin ve yêyûhin nemûhin esâliyen
ve yê âliyen yessie umûrî bisaysalet

20. Her bir peygamberini bir İsm-i A'zâm'a mazhar edip onları mucizelerle muvaffak ettiğin gibi, Sen Kâfi isminle islerimi kolaylaştır.
(Mucize değil de Sen bana yetersin!)

Ve emnihnî yêzel celâli kerâmeten
Biesrâri ilmin yê hâlimu bikencelet

21. Ey yüce büyüklük Sahibi, Sen sadece bana (ilmî) bir keramet ver; ilim esrarı bana açılsın çünkü Sen bütün akılların ve zekâların sahibisin. Onlar ancak Seninle açılıyorlar.

Ve {k]hallisnî min külli hevlin ve şiddetin
Binassi hakîmin gâtiisırri esbelet

22. Beni her türlü korku ve şiddetten kurtar; esprisi, kesin olan, hikmetli bilimsel ve kuşatıcı bir söz ile...

Ve ehrisni yêzel celâli bikêfi kun
E yâ cêbiral galbil kesîri minel [k]habet

23. Ey Celâl Sahibi Allah'ım, beni  kün  kef' i ile koru, ey heybetten ve başarısızlıktan dolayı kırılan kirik kalpleri tamir eden ve onları canlandıran Allah'ım!

Ve sellim bibahrin ve ağtînî [k]hayra berrihê
Feente melâzî velkurûbi bikencelet

24. Bana (ilimden) bir deniz ver, ve o denizin karasının en hayırlı kısmını bana nasip et; çünkü Sen benim sığınağımsın, ve bütün sıkıntılar, ancak Seninle gider...

Ve subbe aleyyer-rizga sabbete rametin
Feente racêul âlimîne velev tağat

25. Ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. Çünkü insanlar azsa da Sen onların umudusun.

Ve esmim ve ebkim sümme ağmi aduvvenê
Vee[k]hrishum yêzel celâli bihavsemet

26. Sen düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör et; (bizim ne yaptığımızı bilmesinler...) Ey güçlü Allah'ım, Sen Celâl ve büyüklüğünle onları kekeme eyle! (Millete yanlışı anlatmasınlar!)

Ve fî havsemin mea devsemin veberâsemin
Tehassentu bil ismil azîmi minel ğalat

27. Alîm ve Ganî isimlerinle beraber Kudretinin dairesinde, İsm-i Azâm'ınla yanlış yapmaktan korundum.

Veeğtif gulûbel âlimîne biesrihê
Aleyye ve elbisennî gabûlen bişelmehet

28. Bütün insanların kalplerini üzerime cevir. Ve Selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!
 
Ve yessir umûranê yê ilêhî ve ağtinê
Minel izzi vel ulyê bişem[k]hin veeşme[k]hat

29. Ya İlâhî islerimi kolaylaştır, ve bize izzet ve yücelik ver. Alî ve A'lâ isimlerinin hürmetine!...

Ve esbil aleynês-setra veşfi gulûbenê
Feente şifâün lilgulûbi minel ğaset.

30. Ve üstümüze örtünü sarkıtıver; kalplerimize şifa ver; Sen, korkulardan dolayı hastalanan kalplere şifanın ta kendisisin!

Ve bâriklenallâhümme fî cem'i kesbinê
Ve hulle ugûdel usri biyêyûhi irtehat

31. Ey Allah'ım, bütün çalışmalarımızı bize bereketli kil, ve her şeyi kolaylaştıran Hû isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!

Biyêhin ve yê yûhin ve yê [k]hayra bêzi[k]hin
Ve bê men lenel erzâgu min cûdihî nemet

32. Ey İlâhî, Allah, Hû, Hêyra'l-Hâlikîn isimlerinle; ve bütün rızıkların, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelişip gelen Cevad isminle Sana yalvarıyorum.

Neruddu bikel eğdâe min külli vichetin
Vebil ismi termîhim minel buğdi bişşatet

33. Senin gücünle, her yönden gelen bütün düşmanları reddediyoruz, geri gönderiyoruz! Ve Sen İsm-i Azâm'ınla, uzaktan onlara vurup, onları dağıtıyorsun!

Ve e[k]hazilhüm yêzel celêli bi fadli men
İleyhi seat dab'ül felâti vegad şeket

34. Ya Rabbi, ya Ze'l-Celâl Allah'ım, çöl kelerinin gelip kendisine şikayette bulunduğu, Hz. Muhammed hürmetine Sen o düşmanlarımızı rahmetinden mahrum et! (onları başarısız kıl!)

Feente recâî yê ilêhî ve seyyidî
Fefulle lemîmel ceyşi in râme bî abet

35. Ya İlâhî, umudum Sensin, efendim Sensin; eğer bana tam isabet edecek bir ok atmak istemişlerse, Sen onların okunu yamult! (Onlara dönsün!)

Ve küffe cemîal mudirrîne keydehum
Veinnî biigsêmike hatmen vemê havet

36. Ya Rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarını ve içlerinde sakladıkları kinlerini benden çevir.

Feyê [k]hayra mes'ûlin ve ekrame men eğtâ
Ve yê [k]hayra me'mûlin ilê ümmetin [k]halet

37. Ey kendilerinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ve ihsan edenlerin en hayırlısı; ey umut edilenlerin en hayırlısı, Sen gelmiş geçmiş bu ümmete rahmet eyle! (onları basarili kil!)

Egit kevkebî bil ismi nûran ve behceten
Mededdehri vel eyyâmi yê nûru celcelet

38. İsmi Nûr ve güzellik olan yıldızımı parlat; günler ve çağlar boyunca, ey sürekli parlayan Nûr olan Allah'ım!

Biêcin ehûcin celmehûcin celêleten
Celîlin celceliyyûtin cemêhin temehracet

39. Senin Allah, Ehad, ......, Celâl, Celîl, Bedi', ........., isimlerin hep parlamaktadırlar.

Bitağdêdi ebrûmin ve simrâzi ebramin
Ve behratin tibrîzin ve ümmin teberraket

40. Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak.......... O isimlerinin ortaya çıkıp parlamasıyla çevrenin bereketiyle.....

Tugâdu sirâcunnûri sırran beyâneten
Tugâdû sirâcussurci sırran tenevverat

41. Nûr lambası, tutuşturuluyor, gizlice açıklanıyor. Lambaların lambası tutuşturuluyor, gizlice aydınlanıyor.

Binûri celêlin bêzi[k]hin ve şeranta[k]hin
Biguddûsi berkûrin bihinnêru u[k]hmidet

42. Celâl ve Hêlik isimlerinin nûruyla; ve kibriyânla; çok bereketli olan Kuddüs ismiyle; bu fitne ateşi söndürüldü.

Biyêhin ve yê yûhin nemûhin esâliyen
Bitamtâmi mihrâşin linêril idâsemet

43. Allah, Hû, Samed, Cebbar, Kahhar isimleriyle ve savaş deniziyle yükselen düşmanlık ateşi söndürülecektir.

Bihêlin ehillî şel'in şel'ûbin şêliin
Tahiyyin Tahûbin taytahûbin tayettahet

44. Allah, Hak, ......, Cemîl, Vedûd ve Mucîb, .......... isimlerinin hürmetine.......

?

45. Mürîd, Cemîl, Zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin (ve tefsirlerinin) şanı hürmetine.......

Enû[k]hin biyemlû[k]hin ve ebrû[k]hin ugsimet
bitemlî[k]hi êyêtin şemû[k]hin teşemme[k]hat

46. ..........?

Ebêzî[k]ha beyzû[k]hin ve zeymû[k]hin bağdehê
[k]hamêrû[k]ha yeşrû[k]hin bişer[k[hin teşemme[k]hat

47. ..........?

Bibel[k]hin ve simyênin zebêzu[k]hin bağdehê
Bizeymû[k]hin eşmû[k]hin bihîl kevnü ummirat

48. ...........

Bişelme[k]hatin(ni)gbel duâî ve kün meî
Ve kün lî minel ağdêi hasbî fegad beğat

49. Selâm isminle duamı kabul et, ve benimle beraber ol; düşmanlara karşı bana Sen kâfi gel; çünkü onlar çok azdılar.

Feyê şem[k]hasê yê şem[k]hasê ente şemle[k]hâ
Ve yê aytalê hetlur-riyâhi te[k]hal[k]halet

50. Ey yüceler yücesi, Sen gerçekten yücesin; Sen gerçek Haksin, diğer işler sadece araya giren bir rüzgar esintisi gibidir.

Bikel havlu vessavluş-şedîdu limen etê
Liebi cenâbike veltecê zulmetüncelet

51. Senin dergahına gelen ve iltica eden bütün havl (kasdî güç) ve şiddetli saldırı, ancak Seninledir ve Senin bu kuvvetinle ancak zulmet dağılır.

Bi tâ-hâ ve yâ-sîn ve tâ-sîn kün lenê
ve tâ-sîn-mîm lisseâdeti egbelet

52. Tâhâ, Yâsîn ve Tâsîn ile bizim için ol, mutluluğumuz için Tâ Sîn Mîm ile bize dön!

Ve kêfin ve hê yêin ve aynin ve sâdihâ
Kifâyetünê min külli aynin binê havet

53. Kâf Hâ Yâ Ayn ve Sadlarıyla; bizi kuşatan her kötü gözden korunuruz!

Bi hâ mîmin aynin sümme sînin ve gâfihê
Himâyetünê min külli sûin bişelmehet

54. Hâ Mîm, Ayn sonra Sîn ve Kaflarıyla; Selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!

Bi gâfin ve nûnin sümme hâ mîmin bağdehê
Ve fî surâtid-du[k]hâni sirran gad uhkimnet

55. Kaf ve Nûn ve onlardan sonraki Hâ Mîm ile yine korunuruz, Ve Duhan suresinde sağlam bir sır vardır.

Bi êlifin ve lâmin vennisêi veugûdihê
Ve fî sûretil en'âmi vennûri nuvvirat

56. Elif Lam ile ve Nîsâ sûresiyle, ve Mâide ukûduyla; En'âm ve Nûr surelerinde bir nur parlamıştır.

Ve êlifin ve lâmin sümme râin bisirrihê
Alevtü binûril ismi min külli mê cenet

57. Elif Lâm sonra peşlerindeki Ra sırrıyla; Nûr isminle bütün (süflî) ruhanilerin üstüne çıktım.

Ve êlifin ve lâmin sümme mîmin ve râihê
İlê mecmail ervâhi verrûhu gad alet

58. Elif Lam sonra Mîm ve Ra'sı ile Ruhların mecmaina yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir.

Bisırrin havêmîmil kitêbi cemîihê
Aleyke bifadlinnûri yê nûru ugsimet

59. Kitabin (Kurân'ın) bütün Hâ Mîm'lerinin sırrıyla üzerime Nûr isminin fazlı aksin, ey bölümlere ayrılmış Nûr!

Biamme abese vennêziâti ve târigin
Ve fî vessemêi zâtil burûci ve zulzilet

60. Amme, Abese, Nâziat ve Târik sûrelerinle Ve's-semâ-i Zâti'l-Burûc ve Zilzal sûrelerinde.....

Bihaggi tebêrake sümme nûnin ve sêilin
Ve fî s☼retitt-tehmîzi veşşemsi kuvvirat

61. Tebâreke, sonra Nûn sonra Seele Sâil sûreleri hürmetine. Hümeze, Ve's-semsi Küvvirat surelerinde.........

Ve bizzâriyâtiz-zerri vennecmi iz hevê
Ve bigterabet liyel umûru tegarrabet

62. Ve'z-zâriyât-i zerven, Ve'n-necmi izâ hevâ, Veikterabet sûreleriyle bana isler yakınlaştırıldı.
 
Ve fî suveril gur'êni hizben ve êyeten
Adede nê garael gâriu vemê gad tenezzelet

63. Bütün Kurân sûrelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanın okuduğu ve manen nâzil olduğu kadar sırlar vardır.

Fees elüke yê mevlâye fî fadlikellezî
Alê külli mê enzelte kutben tefeddalet

64. İşte ey Allah'ım, Senin fazlınla bu şekilde yazdırdığın üstün kitaplar hürmetine Sana yalvarıyorum.

Biêhiyyen şerâhiyyen ezûnêyi sabvetin
Esbâvusin êli şeddeye egsemtü bitaytağat

65- (Mealen) Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak Esmâ-i Hüsnâ'na dayanılarak yazılmışlar, ve Hakîm ismiyle taksim edilmişler.

Bisirrin budûhin echezetin betadin zehecin
Bivêhil vâhâ bil fethi vennasri esraat

66. ........... Senin Esmâ-i Hüsnâ'n sırrıyla fetih ve nasrı (ilâhî yardımı) süratli netice verirler.

Binûri feceşin mea set[k]hatin yê seyyidî
Vebil âyetil kübrâ eminnî minel fecet

67. Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim; ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kil!

Bihaggi fegacin mea me[k]hmetin yê ilêhê
Biesmâikel husnê ecirnî mineş-şetet

68. Ey İlâhım, zuhûr ve kemalâtının hakki için ve bu şekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni dağınıklıktan kurtar...

?

69. ?

Hurûfun libehrâmin alet veteşê me[k]hat
Vesmu asâ Mûsâ bihiz-zulmetuncelet

70. Bunlar Nûr harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asâ-yi Mûsa ismiyle de karanlık dağıldı.

Tevesseltü yâ rabbi ileyke bisirrihê
Tevessüle zî züllin bihinnêsüytedet

71. Ya Rabbi onun sırrıyla Sana yalvarıyorum. Gayet zillet içindeki birinin yalvarışıyla… Ki; onunla insanlar hidayet buluyor…

Hurûfun bimağnâhê lehel fadlü şurrifet
Mededdehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet

72. Bu manadaki bütün kelimelerin san ve şerefi, üstünlüğü vardır. Günler ve çağlar devam ettikçe; ya Rabbi Sen şefkat et!

Deavtüke yâ Allâhu haggan ve innenî
Tevesseltü bil êyêti cem'an bimê havet

73. Ya Rabbi, gerçekten ben Seni çağırdım; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyle Sana yalvardım!

Fetilke hurûfun-nûri fecmağ [k]havâssahê
Ve haggig meânihê bihel [k]hayru tummimet

74. İşte bütün bunlar nur kelimeleridir, onların özelliklerini topla. Ve manalarını tahkik et; bütün hayır onlarla tamamlanır…

Feehdirnî avnen [k[hâdimen musa[k]h[k]haran
Tuheymefeyâile bihil kurbetüncelet

75. İşte ya Rabbi, bana musahhar bir yardımcıyı daima hazır et: Allah'ın hadimi; onunla bütün sıkıntılarım gider…

fese[k]h[k]hirlî fîhê [k]hadîmen yutîunî
Bifadli hurûfi ümmil kitêbi vemê telet

76. O hadimler içinde bana itaat eden bir hizmetkarı musahhar kil; Fatiha ve peşinde gelen Kurân hurufâtı hürmetine…

Ve es'elüke yê mevlêye fismikellezî
Bihî izê duiye cem'ul umûri tevesserat

77. İşte ya Rabbi, Senin o İsm-i Azâm'ınla Sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildiği zaman bütün isler kolaylaşır.

İlêhî ferham dağfî veğfirlî zelletî
Bimê gad deatkel enbiyâu ve tevesselet

78. Ya İlâhî, Sen zayıflığıma acı, zellelerimi bağışla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler onlarla dua etmiş ve yalvarmıştır…

Eyê [k]hâligî yê seyyidî igdi hâcetî
İleyke umurî yê ilêhî tesellemet

79. Ey Hâlikim, ey Efendim, ihtiyacımı kaza et. Ya Rabbi bütün islerim Sana teslimdir…

Tevesseltü yâ rabbi ileyke biehmedê
Ve esmâikel husnelletî hiye cummiat

80. Ya Rabbi, Hz. Muhammed'in sana olan yakınlığıyla (velayetiyle) sana yalvarıyorum; ve Onda birlesen Esmâ-i Hüsnâ'n ile Sana yalvarıyorum.

Fecud vağfu vesfah yê ilêhî bitevbetin
Alê abdikel miskîni min nezratin abet

81. Sen cömertliğinle, af ve safhınla tövbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et; beni kötü bakışlardan koru!

Veveffignî lil[k]hayri vessıdgi vettugâ
Veeskinniyel firdevse mea firgatin alet

82. Beni hayra, doğruluğa ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile Firdevs Cennetine yerleştir.

Vekün bî raûfen fî hayêtî ve bağde mê
Emûtu veelgâ zulmetel gabrincelet

83. Hayatımda ve öldükten sonra, ve kabrin karanlıklarını üstümden atıp, nuru görünce bana şefkatle muamele et.

Ve filhaşri beyyid yê ilêhî sahîfetî
veseggil mevêzînî bilutfike in [k]haffet

84. Ve haşirde ya İlâhî amel defterimi beyaz kil; eğer tartılarım hafif gelirse Sen onları ağırlaştır.

Vecevviznî haddes-sırâtimuhervilen
Vehminî min harri nârin vemê havet

85. Beni hızla Sırat sınırından geçir. Beni ateşin (Cehennemin) ve içindekilerin sıcaklığından koru!

Vesêmihnî min külli zenbin ceneytuhû
Vağfir [k]hatîyetiyel izâme ve in alet

86. Ve islediğim bütün günahlarda bana müsamaha göster. Çok çok kabarık olsa da benim bütün günahlarımı affet…

Feyê hâmilel ismillezî celle gadruhû
Teveffê bihî küllel umûri tesellemet

87. İşte ey şanı yüce İsm-i Azâm'ı taşıyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksın, sonunda selamete ereceksin.

Fegâtil velê te[k]hşe vehârib ve lê te[k]haf
Vedus külle ardin bilvûhûşi teammerat

88. Dövüş, çekinme; savaş, korkma; vahşilerle mamur olmuş bütün her yere bas!

Veegbil velê tehrab ve [k]hâsim men teşêü
Ve lê te[k]hşe be'sen lil mulûki velev havet

89. Karşıla, kaçma; dilediğin her düşmanla mücadele et; her yeri kuşatmış olsalar da kralların şiddetinden korkma!

Felê hayyetün te[k]hşê velê agrabun terâ
Velê esedün ye'tî ileyke bihemhemet

90. Korkacağın bir yılan olmayacak; göreceğin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir arslan olmayacak!

Velê te[k]hşe min seyfin velê tağni [k]hancerin
Velê te[k]hşe min rumhin velê şerrin eshemet

91. Kılıçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mızraklardan korkma, ve okların şerrinden de korkma!

Cezâ men garâ hêzê şefêatü Ahmedê
Veyuhşeru il cenneti mea hûrin suffifet

92. İşte bunu okuyanın mükâfâtı Zât-i Ahmediye'nin şefaatidir. Ve cennetlerde saf olmuş hûrilerle beraber haşrolacaktır.

Vağlem biennel Mustafâ [k]hayru mürselin
Veefdalü [k]halgillêhi men gad teferragat

93. Ve bil ki, Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin en hayırlısıdır. Ve Allah'ın dağınık (çeşit çeşit) yaratıklarının en üstünüdür.

Vesaddir bihî men câhihî külle hâcetin
Veselhu liken tencuve minel cevri vettağat

94. Her ihtiyacın anında O'nun (A.S.M) makamını kendine şefaatçi yap; Ondan iste ki zulümden ve azgınlardan kurtulasın…

Ve salli ilêhî külle yevmin vesêatin
Alel Mustafâl mu[k]khtâri mê nesmetün semet

95. Ya Rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, Sen, seçkin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve rahmet indir.

Ve salli alel mu[k]htêri vel êli küllihim
Keaddi nebêtil ardi verrîhi mê seret

96. Sen o Seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarın esintileri kadar.

Ve salli salêten temleul arda vessemêe
Kevebli ğamêmin mea ruûdin tecelcelet

97. Yeri ve göğü dolduran bir salât ile Ona salavât indir. Parlayan gök gürlemeleriyle beraber, yağan bulutların yağmuru kadar…

Feyekfîke ennallâhe sallê binefsihî
Veemlêkehû sallet aleyhi vesellemet

98. Ey Muhammed (A.S.M), bizzat Allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi Sana yeter.

Vesellim aleyhi dâimen mutevessilen
Meded-dehri vel eyyâmi mê şemsün eşragat

99. Sen de daima, yalvararak O'na selam ve barış elini uzat. Güneş doğup günler ve çağlar geçtikçe…

Vesellim alel ethâri min âli Hâşimin
Adede mê haccel hacîcu vesellemet

100. Haşim ailesinden temiz olanlara da selam et. Hacıların hac edip verdikleri selam sayısınca…

Verda yê ilêhî an Ebî Bekrin mea Umera
Verda alê Usmâna mea Hayderiş-şebet

101. Ya İlâhî Ömer ile beraber Ebu Bekir'den razı ol; sâbit-kadem olan Haydar ile beraber Osman'dan da razı ol:

Kezel âlü vel ashâbu cem'an cemîuhum
Meal evliyêi vessâlihîne vemê havet

102. Ve böylece bütün Âl ve Ashaptan da razı ol, Evliya, Salihler ve içlerinde barınanlardan da razı ol…

Megâlü aliyyi vebni ammi Muhammedin
Vesirru ulûmin lil [k]halêigi cummiat

103. Bu Hz. Muhammed'in amcasının oğlu olan Ali'nin makalesidir. Yaratıklarla ilgili bütün bilgi sırları ve gizli bilgiler onda toplanmıştır. [1]

Orijinal Metin >>

Kaynaklar

[1] "Celcelûtiye'nin Şerh ve İzâhı", Tebliğ Yayınları, İstanbul 2006.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Hasan, 30.07.2017, 12:33 (UTC):
Bu dua sirk mi sahihmi bilmiyorum ama ben okumak istemiyorum yorumlari okudum hepsini herkex duayi okumusta hic kimsede dememis 75 ve 76 beyitte ifrit cagiriyorsunuz ve ifrit diliyorsunuz benden size oneri bilip bilmefiginiz herseyi okumayin

Yorumu gönderen: ahmet, 07.05.2017, 09:29 (UTC):
orada istenilen ifrit, namazda gaflete düşmemek içinmiş diye öğrendim. yoksa kahinler gibi büyüceler gibi zararlı cinlerden değil.

Yorumu gönderen: Bir garib yolcu, 10.04.2017, 15:13 (UTC):
Kur anı kerimde yazıb da bizim anlayamadığımız okadar öok şey varki meseka Allah cc cibril aracılığıyka peygamber efendimize öğretiyor peygamberimizde s a v de bize yani yani bizim gibi cahillerede anca eleştirmek düşüyor bilb bilmeden elmine sormadn

Yorumu gönderen: Fatma , 27.03.2017, 07:48 (UTC):
Bence her okursanız okuyun itikat ile okuyun işte asıl sır bu kisi bazen nasıl dua edeceğini bilmiyor işte bu yüzden böyle dualar insana yol gösteriyor. Benim de aklıma takılan yerler oldu lakin her duada bilmediğimiz güzellikler var bence inanarak birkez de olsa okuyun.

Yorumu gönderen: Kekolar diyarı, 08.02.2017, 22:19 (UTC):
İranlı bir şair,yazarın yazılarıdır haşimoğularındandır bunu yazan

Yorumu gönderen: CANAN , 19.01.2017, 20:50 (UTC):
İÇİNDE İFRİT İSTENEN BÖLÜM VAR.

Yorumu gönderen: Ümit Aydın, 06.12.2016, 16:22 (UTC):
Allah bu duayı yazana ve insanlara ulaşmasını sağlayana hem bu dünyada hemde ahirette afiyet versin inşallah.

Yorumu gönderen: melek, 09.11.2016, 17:30 (UTC):
benimde cok borcum cok kefil oldum babamın evi satılacak be uyku ne yenek psikolojim bozuldu banada dua edermisiniz ALLAH hepimizin yardımcısı olsunYorumu gönderen: seyid ali, 07.11.2016, 01:44 (UTC):
Sevgili Canlar,lütfen islam Tarihini arastirip ona göre yaziverin.Her Maceradan haberimiz vardir.Kananatiniz varsa getirin.Bakara Suresi Ayeti 115.
Yukaridaki Duada Ebu Bekirin Ömerin ve Osmanin Ismi Geciyor. Bence bu dogru degildir.
Nedeni. ONLAR VERDIKLERI IKRARDAN DÖNENELERDIR:GADIR HUMU HATIRLAYIN VE KURANI KERIMDE EHLI BEYT VE EHLI BEYTIN IMAMLARINDAN BÖZ EDILMEKTEDIR:
KURANDA IKI AYETLER VARDIR:!

1 DEGISMEYEN AYETLER; BUNLAR EHLI BEYT AYETLERIDIR:

2 MÜTESABIH AYETLER: BUNLAR DEGISEN AYETLERDIR:

Degismeyen Ayetler, Ehlibeyt Taraftarlaridir.

Degisen Ayetler ise Ikrarindan Dönenlerdir ve Bütün Hadisleri Degistirenlerdir.Düsünün bakalim Kimlerdir Bunlar.
Ali Imran Suresinin 7 ci Ayetin tevhidini okuyun. Kaynak Imami Caferi Sadik Hazretleri. Saygilarimla Seyid Ali

Yorumu gönderen: lal, 18.10.2016, 16:00 (UTC):
zanda bulunmadan araştırmadan hemen yorum yazmayın biraz araştırın. kaynağına bakın. kaynak ve ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki linkten okuyun. haz. ali, imam gazali, İmam Nureddin el-Isfahanî, İmam Ahmed el-Bunî ve Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi rivayet ediyor kitaplarında yazıyor sizin ilminiz ne de akıl erdiremediğiniz şeylere kulp takıyorsunuz? sorularlaislamiyet sitesinde aratın celcelutiye diye. buraya direk link olarak eklenmiyor.Gümüşhanevî, Mecmuatu’l-Ahzab, Şazelî bölümü, s. 508-525...

Yorumu gönderen: İBRAHİM, 31.08.2016, 16:42 (UTC):
SORU İŞARETLERİ OLAN YERLER YOK MU?

Yorumu gönderen: Akhenaton, 07.07.2016, 03:31 (UTC):
Emrah, Ahsenü'l-Hâlikîn, yani "Yaratanların en hayırlısı/güzeli" ifadesi, bizzat Kuran'da geçen bir tanımdır:

"Sonra bu az suyu “alaka” hâline getirdik. Alakayı da “mudga” yaptık. Bu “mudga”yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!" (Muminun 14, Diyanet meali)

Senin ve senin gibilerin mantığından bakacak olursak bu ayet de Allah'a şirk koşuyor demektir ki, bu sadece kuranı okumamış, anlamamış olmanın verdiği bir cehalettir sadece. Lütfen bir eleştiri yapmadan önce birazcık okuyun, araştırın, her şeyden önce bir ilim üzere konuşun. Bu, o kadar da zor olmamalı...

Yorumu gönderen: Emrah, 07.07.2016, 01:24 (UTC):
Nasil olur boyle biseye kaniyosunuz ki?bastan sona yanlislar zinciri.elhamdulillah muslumanim ama buna hicmi hic gerek yok.bi beyit i baya ucuk gordum:yaratanlarin en hayirlisi...baska yaratan mi var?bu dupeduz sirktir arkadaslar.allahin isimleriyle suslu gosterisli bi kaside sadece,bundan ibaret ama bi beyitinde bile Allah a sirk kosulmussa bu apacik yoldan cikarmacadir.gecmise dayandirilarak kutsal gosterilmis,hepsi bu...ama yine islam dini akil dini,akliniza uyuyosa eger kuran-i kerimden uzak bi sekilde emellerinize ulasmaya calisiyosani,buyrun...semi olan Allah var,elbet dualarinizi isitir ama bunlarla isteyerek olmaz.dileginiz olsada olmasada hayirlisi diyip gecin.benimde dualara ihtiyacim var ama bu bana baya ucuk kacik geldi...

Yorumu gönderen: İlyas durmaz, 24.05.2016, 20:14 (UTC):
Celcelutiyye Allah tarafından Cibril a.s. vasıtası peygamberimize hediye edilmiş..o da Hz Alinin kucağına bırakmıştır..sırlar içinde derken gelmiş gelecek olmuş bitmiş..ne nerede ne anlama gelir..hangi ayetlerde sırlar vardır esmalar ve sırları vs.bütün bunların toplamını nasıl olduğunu haber veriyor..ebced ilminden ileri düzeyde bilgi sahibi olmak lazım havasdanda tabii bugün milletin uğraştıkları gibi değil bu ilmin aslına uygun olanından..bu duayı sever okurum..maddi anlamda size bir şey katmaz..ama maneviyatınızı katlar..bilginiz ilminiz maneeviyatınız kadar nasiplenirsiniz..çok şeyler var demek arzu ederdim ama demem doğru olmaz..bilmeden bu duayı kötülememek lazım gerçekten gerek bu dua gerekse diğer dualarda cevşenül kebir gibi ..hepsi okuyanın gönlüne bakar..anlayana..

Yorumu gönderen: Gun doğumu, 15.05.2016, 13:46 (UTC):
Valla ben etkilendim ve icim urperdi..sonucta ne dua edilirse edilsin kalpten edilen dua makbukdur herkesde bilir..

Yorumu gönderen: BOZOKLUHASAN, 12.05.2016, 10:24 (UTC):
HARİKA

Yorumu gönderen: muslüman, 02.04.2016, 08:58 (UTC):
1-peki bu duanin gectigi hadis nerde?

Musab Köylüoglu - Celcelutiye muskası taşıyanlar şirk koşuyor. aciklamasini youtubeda dinleyebilirsiniz.

Insanlara Allahin ve Rasulünün söylemdigi seyi söylemeyin.

Yorumu gönderen: sevil, 26.03.2016, 22:42 (UTC):
Kur'an da Biz yazmasınız sebebi kullar okurken Ben die okuyup enayete düşmeyelim die Rabbim BİZ demis

Yorumu gönderen: Sadiye, 22.03.2016, 00:55 (UTC):
6.ıncı sırada yaratanların en hayırlısı diye geçiyor.ALLAHtan başka yaratanmı var. Yanlışlıkla yazıldı herhalde.düzeltmeniz dileğiyle.

Yorumu gönderen: aysun , 16.02.2016, 08:01 (UTC):
cellelutiye kitabını alıp okuyan varsa benide gönderirmisiniz kargoya öderim

Yorumu gönderen: ŞERO, 30.01.2016, 02:22 (UTC):
GÜZEL BİR DUA HEPİMİZE OKUMAYI NASİP ETSİN

Yorumu gönderen: hakan, 09.12.2015, 21:25 (UTC):
bu hali ile çok eksik tam metni değil.

Yorumu gönderen: Mehmet ali, 21.10.2015, 08:36 (UTC):
Harika

Yorumu gönderen: Cengizhan Hasman, 20.10.2015, 01:21 (UTC):
Bende çok dikkat ederdim bu yaratmak kelimesine.Ama kısa bir araştırma ile muminun suresi 14. Ayetin sonunda aynen şöyle diyor Allah azze ve celle;
"Yaratanların en güzeli Allah'ın şanı pek yücedir"
Hatta bir kaç mealdede araştırdım hep aynı şekilde meal edilmiş.

Yorumu gönderen: Tulin guldiken , 11.10.2015, 07:36 (UTC):
Yazari: KUBİLAY AKTAS
celcelutiyye hakkinda nasil calisma yapilacagini anlatan bir kitap yazmis. Adi: CELCELUTİYYE İcinde cd si var ayrica.
Tavsiye ederim

Yorumu gönderen: Rezzan , 01.10.2015, 16:56 (UTC):
Ben bu duayi kagida yazmak istiyorum acklamada sevdigine kavusturur diyor denize atsam olur mu birde sevdigimin ismini nereye yazacam

Yorumu gönderen: cavide, 01.10.2015, 09:09 (UTC):
Allah razı olsun ama çok uzun bir dua. Bunun hepsini nasıl okuyacağız. Her gün okumaya kalksak sıkılırız, acaba farklı günlerde veya özel bir okuma şekli var mı? Lütfen yardımcı olur musunuz ?

Yorumu gönderen: ahmet, 30.08.2015, 15:47 (UTC):
Celcelütiye kuranda hangi surededır

Yorumu gönderen: onur, 28.03.2015, 10:41 (UTC):
arrkadaşlar kuranda geçen BİZ kelimesi arapçanın kökeninden çevirdiğimiz içindir arapçanın kökeninden bu kelimeyi türkçeye çevirdiğimizde geçer diyer bi yorum ise allah melekleriyle kitabını indirdiği için burda meleklerinide şereflendirdiği için geçebilir en doğrusunu allah (c.c) bilir

Yorumu gönderen: filiz su, 14.03.2015, 13:48 (UTC):
Daha önce Kuran da geçen Biz için şöyle bir açıklama yapılmıştı.Yüce Rabbim öyle bir Yaradan ki'' Yarattıklarını yaratırken görevlendirdikleri yarattıklarını da yaradılış organizasyonuna dahil ediyor.Yani biz birşey yaptığımızda ortaya koyduğumuzda ben,ben,ben deriz ya.İşte Yaradan bile ben yarattım demiyor ''BİZ''diyor.Bence mantıklı.

Yorumu gönderen: sami, 17.02.2015, 16:10 (UTC):
Burda eksik kaside var gercegi 122 kaside.etkili bir dua tamamini okuya bilen olsa cok sirlara erisir tabi ki bunun icin de maneviyat beya takvaligin ust seviyesinde olmali.suryanice be turkceye donduyunden yanlis yazimlar var sirk le alakasi olmayan bir dua dir..

Yorumu gönderen: Risale-i Nur'dan Cevaplar, 14.02.2015, 15:54 (UTC):
Hâlıkların taaddüdüne bakmıyor. Belki mahlukıyetin enva'ına bakıyor. Yani "Herşeyi, herşeye lâyık bir tarzda, en güzel bir mertebede halkeder bir Hâlıktır."

Yorumu gönderen: garibin biri, 10.02.2015, 01:41 (UTC):
Yorumların neredeyse tamamını da okudum sayılır. Benim tahminime göre aranızda benim yaşım kadar okumuşlar alimler var ama memleketimizin makus talihinden hepimiz nasibimizi almışız. Bakıyorum herkes bir dua ile ya bu dünyayı kurtarma derdinde ya da ahirette temize çıkayım telaşında.
Aranızdaki en cahil kişi olarak söyleyeyim siz ister sevin ister sövün;
Allah katında hiçbirimiz ayrıcalık sahibi değiliz, bize doğuşumuzla birlikte verilmiş olan imkanlar çerçevesinde ölene kadar yapacaklarımız hem bu dünyada hem de öbür dünyada başımıza geleceklerin belirleyicisi olacak.
Bu dünyayı ve öbür dünyayı kurtarmak için,
hem iyi, hem çalışkan, hem dürüst, hem ahlaklı, hem barışcı, hem cesur, hem güçlü, hem mütevazi olmaya gayret göstermek gerekiyor.
"celcelutiye" için yorumum;
Kuran da yoksa gerekte yoktur.

Yorumu gönderen: Zeynep, 21.01.2015, 08:27 (UTC):
Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen bütün ayetlerinde geçen "biz" yani çoğul ifadeye takılmıyorsunuz da bu duaya mı takıldınız? Akıl ile değil de korku ile okuduğunuz her şeyi işte böyle yorumlarsınız. Dua çok güzel, birçok sır içeriyor. Yayınlayandan Allah razı olsun.

Yorumu gönderen: nuran, 20.11.2014, 14:10 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: hikmet, 15.11.2014, 16:13 (UTC):
Kuranda "fe tebârekallahu ehsenul hâlikin" ayeti var. yani "Yaratanların en guzeli olan Allahin şanı ne yücedir" diyor. mealen , o nedenle bu ifade bu duada geçmiş sirk olmaz!
Nitekim şu an insanlar Allahin onlara verdigi ilim zeka ilham vs ile neler neler yapıyorlar meydana getiriyorlar buluşlar icadlar....iste asagida ayet meali tamamı hemen her seye şirk demek hastaliğindan ne zaman kurtulacagız?

"Sonra o damlacığı bir embriyo halinde yarattık, sonra o embriyoyu bir et parçası halinde yarattık, sonra o et parçasını bir kemik halinde yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah'ın kudret ve sanatı ne yücedir!" Muminun suresi 23. Ayet

Yorumu gönderen: sadirsadri, 26.10.2014, 20:20 (UTC):
ALLAH a Hamd olsun PEYGABER Efendimize Selat Selam olsunki bu dua ile tanışıp müşerref olduk Allah daim etsin ümmetimizi korusun bu dua hürmetine mümin ve muslümanları korusun birleştirsin uyandırsın muzaffer etsin yeryüzünde hakim kılsın Amin.

Yorumu gönderen: Bir Kul, 16.10.2014, 23:25 (UTC):
Bir arkadaş sormuş yaratanlarin en hayırlısı diye okuyunca kafam karıştı diye... İste vesvese tam olarak budur bu sorunun cevabını mutlaka bulmalisin ornegin; bir insan düşünün karşınızda tanımadığınız veyahutta yeni gördüğünüz bir insan ona sen yerine siz diye hitap ederiz degil mi? Bu o insani çoğul yapmaz aksine saygı ve saygınlık gostergesidir... Sonuç olarak kelime manasına gore idrak etmek yerine Konuya müdahil olarak anlamak daha mantıklı ve hayırlıdır.

Yorumu gönderen: Serdar, 14.10.2014, 21:51 (UTC):
6. Yazılanlar kafamı karıştırdı yaratanların en hayırlısı diye yazıyor bu çoğul anlamına gelmez mi

Yorumu gönderen: özlem, 09.10.2014, 12:07 (UTC):
Bu duaya şüpheyle yaklaşan uzak dursun, kendisine de, duanın mahiyetine zarar vermesin...

Yorumu gönderen: onur han, 14.09.2014, 10:25 (UTC):
&. beyit tamamen şirk dolu ne dir bu yaratanların en hayırlısı allahım bu nedemek?

Yorumu gönderen: yasir, 13.05.2014, 21:35 (UTC):
Türkçe çevirisinde yanlışlar var. Mesela 6. Beytin olması gereken manası ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah ım

Yorumu gönderen: Allah Rızası için, 01.05.2014, 00:17 (UTC):
Kardeşlerim;buradaki Celcelutiye Kasidesi nin hem yazımında bazı harf ve kelimelerde hem de türkçe çevirisinde hatalar vardır.Orjinalini araştırmakta fayda vardır.
"YARATANLARIN EN HAYIRLISI" = "AÇIKÇA BİR ŞİRKTİR" haşa sümme haşa! Gözünüz açık,kalpleriniz uyanık olsun!

Yorumu gönderen: lütfen dikkat edin, 07.04.2014, 06:35 (UTC):
75 ve 76. satırlara dikkat ediniz.ifriti bana yardımcı kıl derken ne demek istiyor? ifrit cin değil mi?korkutmak istemem .ben de okudum birkaç gün duayı.sonra küçük çaplı araştırdım ve anlamaya çalışarak okuyanların hepsi aynı satırlara takılmış. yardım isteyelim derken bela almayalım üzerimize. birz daha araştırdım aslında ifrit yerine İsmi Azam yazıyor. artık dua hangi niyetle değiştirildi o da sizin yorumunuz. çok bilgili değilim bu konularda lakin bu duaya sarılanın ne kadar medet dileyebileceğini tahmin edebiliyorum o nedenle dikkatli olun.

Yorumu gönderen: ALİ, 03.04.2014, 15:20 (UTC):
bu site sahibleri neden hakkı engellediniz...
demin hakkı söyeldik gerçek neden....
Müslüman hakkı nerde olrsa olsun söyler....
deminki sözlerim korkuttu mu?

Yorumu gönderen: nur, 27.03.2014, 13:58 (UTC):
MUHTEŞEM BİR DUA, ELİNİZE ,GÖNLÜNÜZE,SAĞLIK.

Yorumu gönderen: erkin, 27.03.2014, 08:55 (UTC):
6- Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle ey yaratanların en hayırlısı olan Allah'ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!


yaratanların kelimesi dikkatimi çekti..yaratan tek değilmidir ki, en hayırlısı diye bir karşılaştırma yapılıyor. ben duayı çok seviyorum ama bu konuda bir açıklama yaparsanız sevinirim..site için teşekkürler....

Yorumu gönderen: tekin, 16.03.2014, 15:27 (UTC):
Allah cahil vede cahile uyanların yalanlarından dinimizi din büyüklerimizi ve her okuduğuna inanan safları korusun. Allah' ın indirdiğini görmek ve onunla amel etmek istiyorsanız buradaki safsataları okuyup geçirfiğiniz zamanı kur'an okuyup ve kur'anı anlayıp geçirin. Kendi araştırmalarınızla elde ettiğiniz bilgi her bilgiden doğrudur.

Yorumu gönderen: kayhan, 09.03.2014, 17:44 (UTC):
ALLAH razı olsun geçmişlerinize rahmet

Yorumu gönderen: OSMAN, 07.02.2014, 14:47 (UTC):
Selamün aleyküm çok değerli bir ilim hazinesinin Türkçe yazılıp yanlış okunmasında çok büyük mahzurlar var.Ülkemizde Celcelutiye kasidesi ilk basıldığı yıllarda Bu müslüman milletten senelerdir bu ilim hazinesi uzak tutulmuş"islam düşmanları zındıka komiteleri zaten böyle dua,vb.Zaten inanmazlar.müslümanıda dua ve hassaları yüksek olan hakikatlerden uzak tutarlar.Anladığım ve arştırmalarıma binaen burada geçen kelimelerin süryanice olduğunu söyleyenler bazı kelimeleri süryanilere soruyorlar-Hatta İbranice diyenler olmuş onlarada soruyorlar bu kelimelerin Hazreti adem zamanında Bilinen Cenabı Hakka ait ESMAlar olduğunu başka kaynaklarda gördüm.Buradaki bir Esmanın şuan Arapça Birden Fazla Allahın isimlerinin karşılığı olduğunu bu yüzde bu isimleri le yapılan duaların hassalarının yüksek olmasıda burafdan ileri geliyor.Ben şahsen Bu duaların tesirini bizzat gördüm inancım dahada arttı rabbim feyzinden istifade edenlerden eylesin.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 44692779 ziyaretçi (116256441 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)
 
 

gizli

Bu site, en iyi Firefox ve Google Chrome tarayıcılarında ve 1024 x 768 ekran çözünürlüğünde görüntülenir.