Hz. Mehdi'nin Özellikleri
 

Hz. Mehdi'nin Özellikleri

Harun Yahya

Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır. Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, çeşitli hurafelerle, batıl inanç ve uygulamalarla aslından uzaklaştırılmış olan dini özüne döndürecek, Hz. İsa ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim  olmasına vesile olacaktır.

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak olan ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır. Peygamberimiz (sav)'in verdiği bilgilere göre, bu dönemde birbiri ardınca pek çok önemli olay gerçekleşecektir. Ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek, ikinci aşamada ise gerçek din ahlakının
yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacaktır.

Hz. Mehdi'nin çeşitli özellikleri Peygamber Efendimiz'in hadislerinde şöyle bildirilmiştir:

Peygamberimiz (sav), "Mehdi ile müjdelenin" buyurarak, Hz. Mehdi'nin gelişini heyecan ve şevkle beklemenin, bu mübarek zat için hazırlık yapmanın önemine dikkat çekmiştir. Bir başka hadis-i şerifte ise iman edenlerin, Hz. Mehdi'ye olması gereken sevgi ve bağlılıkları şöyle ifade edilmiştir:

«Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira o, Mehdi'dir.» [2]

HZ. MEHDİ'NİN MUHAKKAK ÇIKACAK OLMASI

«Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O (Hz. Mehdi) idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı.» [3]

«Eğer dünyadan bir gece bile kalsa, Allah onu uzatır ve Ehl-i Beytimden birisini (Hz. Mehdi) melik kılardı.» [4]

«Ümmetim arasında Mehdi gelecektir... Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün, benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerlerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklamayacaktır.» [5]

«Dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytimden birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa, o, onu adaletle dolduracaktır.» [6]

HZ. MEHDİ PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SOYUNDANDIR

«Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c.) benim Ehl-i Beytimden (soyumdan) bir zatı (Hz. Mehdi'yi) gönderecek.» [7]

«Benim Ehl-i Beytimden bir şahıs bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez.» [8]

«Mehdi, kızım Fatıma'nın neslindendir.» [9]

«Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehl-i Beytimden bir kişidir.» [10]

«Mehdi, benim çocuklarımdan birisidir. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir.» [11]

Bütün peygamberler birbirinin soyundandır. Hz. Mehdi de hadislerin belirttiğine göre bu soydan gelmektedir. Halk arasında bu soydan gelenlere "seyyid" denmektedir. Hz. Mehdi de seyyid olacaktır. Allah, Kuran'da birbirlerinin soyundan gelen elçilerden bahsetmektedir. Bu ayetler Hz. Mehdi'nin de aynı soydan geleceğine işaret ediyor olabilir. (En doğrusunu Allah bilir).

«Gerçek şu ki, Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti; Onlar birbirlerinden (türeme tek) bir zürriyettir. Allah işitendir, bilendir.» (Al-i İmran Suresi, 33-34)

"Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (Müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (Müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin." (Bakara Suresi, 128)

«Babalarından, soylarından ve kardeşlerinden, kimini (bunlara kattık); onları da seçtik ve dosdoğru yola yöneltip-ilettik.» (Enam Suresi, 87)

ALLAH HZ. MEHDİ'Yİ BİR GECEDE ISLAH EDECEKTİR

«El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tövbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır).» [12]

İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:

«...Bir gecede Mehdi'nin ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)'e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi'ye de verilmiştir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi 52. ayette Peygamberimiz (sav)'e şöyle demiştir: "Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat Biz onu (kitabı) kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin." Hz. Mehdi, dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir.» [13]

Bediüzzaman Said Nursi de, Hz. Mehdi'den şu şekilde bahsetmektedir:

«Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette EN BÜYÜK BİR MÜÇTEHİD (içtihad eden büyük İslam alimi), hem EN BÜYÜK BİR MÜCEDDİD (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen, yenileyici), HEM HAKİM, HEM MEHDİ, HEM MÜRŞİD (doğru yolu gösteren kişi), HEM KUTB-U AZAM (Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan, zamanın en büyük mürşidi) olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da, Ehl-i Beyt-i Nebeviden (Peygamberimiz (sav)'in soyundan) olacaktır...» [14]

HZ. MEHDİ'NİN İNSANLAR TARAFINDAN ÇOK SEVİLMESİ

«Muhakkak ki o, insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle, Mehdi'nin kendilerine en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır.» [15]

«Yer ve gök ehli ondan razı olur.» [16]

«Allah, bütün insanların kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır.» [17]

«Mehdi insanlara gelir de, onu yeni gelin gibi aşk ve muhabbetle kucaklarlar...» [18]

«Onun hilafetinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır.» [19]

«Bu fitnelerin en sonuncusu günahsız insanların öldürülmesidir ki, artık o zaman kendisinden herkesin razı olacağı bir gidişatta olan Hz. Mehdi çıkar.» [20]

«Allah onun muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar.» [21]

«Ümmet'i Muhammed'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır.» [22]

«Yüzü güzel, kokusu hoş, heybetli, fakat insanlara sevimli ve yakındır.» [23]

HER YERDE HZ. MEHDİ'DEN BAHSEDİLMESİ

Hadislerde, Hz. Mehdi'nin döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:

«Semadan bir münadi, "Hak Al-i Muhammed'edir" şeklinde bağırdığı zaman, Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler.» [24]

«Bir münadinin semadan "Hak, Hz. Muhammed (sav) ehlindedir" şeklinde bağırmasından sonra, Hz. Mehdi'nin sevgisi insanların kalplerine yerleşecek ve ondan başka bir şeyden bahsedilmeyecektir.» [25]

HZ. MEHDİ'YE KENDİSİ İSTEMEDİĞİ HALDE BİAT EDİLMESİ

Hadis-i şeriflerde Hz. Mehdi'ye biatın kendisi istemediği halde yapılacağı bildirilmektedir. Bu da gösteriyor ki Hz. Mehdi, kendisini hiçbir zaman Mehdi olarak ilan etmeyecektir. Hatta insanlar ona gelip 'alametler sende mevcut, sen Mehdi'sin' dedikleri halde o yine reddedecektir. Ancak 'ölümle tehdit' edildikten sonra, insanların kendisine biat etmesini kabul edecektir.

«İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat edeler. "Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur.» [26]

«Halifenin ölümü anında ihtilaf olur. Medine halkından bir kişi koşarak Mekke'ye çıkar. Mekke halkından bir grup onu, istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. Hacer-i Esved'le Makamı İbrahim arasında ona biat ederler.» [27]

«... Ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de gökte de Mehdi'dir.» [28]

«Hz.Fatima'nın soyundan gelen Mehdi, Mekke'de meydana çıkarılır ve istemediği halde kendisine biat edilir.» [29]

«... Onu tekrar Mekke'de bularak yine, 'Sen falan oğlu falansın, annen de filan kızı filanedir, sende şu şu alametler vardır, birinci defa bizden kurtuldun uzat elini sana biat edelim' derler. Bunun üzerine o 'Ben aradığınız değilim' der ve tekrar Medine'ye gider. Medine'de yine aranınca tekrar Mekke'ye döner. Mekke'de kendisini Rükunda bularak şöyle derler: ' Eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında Haddam'dan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun' derler. Bunun üzerine Mehdi, Rükun ile Makam arasına oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder.» [30]

«Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamanda evinde oturmakta olan Mehdi'ye gelir ve 'Bizim için kalk artık'der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez.» [31]

Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde, Hz. Yusuf'un da kendi isteği olmaksızın bulunduğu ülkenin kralı tarafından doğruluğu, adaleti, bilgisi, güvenilirliği sayesinde başa getirildiği haber verilmektedir:

«... Onunla konuştuğunda da (şöyle) dedi: "Sen bugün bizim yanımızda (artık) önemli bir yer sahibisin, güvenilir (bir danışman-yönetici)sin.» (Yusuf Suresi, 54)

HZ. MEHDİ'YE NEREDE BİAT EDİLECEĞİ

«Sonra da hilafet yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.» [32]

«Mekke'de kendisini Rükunda bularak şöyle derler: 'Eğer biatlarımızı kabul etmezsen, bizi aramakta olan ve başında Haddam'dan birisinin bulunduğu Süfyani ordusuna karşı korumazsan, günahlarımız senin üzerine ve kanlarımız da boynuna olsun' derler. Bunun üzerine Mehdi, Rükun ile Makam arasına oturur ve elini uzatarak biatları kabul eder.» [33]

«Rükun ile Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.» [34]  

HZ. MEHDİ'NİN ADI

«Ey insanlar, muhakkak Allahu Teala size zalimleri, münafıkları ve onlara uyanları menetmiş ve size ümmeti Muhammed'in en hayırlısı olan ve Mekke'de bulunan, İSMİ AHMED , babasının ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız.» [35]

Konuyla ilgili işari manada bir ayette şöyle bildirilmektedir:

«.. benden sonra ismi "AHMED" olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti...» (Saff Suresi, 6)

HZ. MEHDİ'NİN ÇIKIŞINI GÖKYÜZÜNDEN BİR SESİN (RADYO, TELEVİZYON KANALIYLA) HABER VERMESİ

«... Ve bu durum bir münadinin semadan seslenerek "Ey insanlar, emiriniz artık Mehdi'dir." demesine kadar devam edecektir.» [36]

«Semadan bir münadi 'Hak Al-i Muhammed'dedir.' şeklinde bağırdığı zaman Mehdi zuhur eder...» [37]

«Siz üç veya yedi gün, doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Al-i Muhammed'in çıkmasını bekleyiniz, inşaAllah-u Teala, bir münadi Mehdi'nin ismi ile semadan nida edecek ki, doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek.» [38]

«Semadan bir münadi "Hak Al-i Muhammed'dedir, yerden de bir münadi "Hak Al-i İsa'nın veya Abbas'ındır" diyecektir.» [39]

«Günahsız insanlar katledildiği ve kardeşi de Mekke'de öldürüldüğü zaman semadan bir münadi, "Emriniz filandır. İşte bu yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi'dir" diye nida eder.» [40]

«Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıkacak ve bu fitne semadan 3 kez 'Emir Mehdi'dir, gerçek odur' şeklindeki nidaya kadar sürecektir.» [41]

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışını gökyüzünden gelen bir sesin haber vereceğine, yani radyo ve televizyon kanalıyla tüm insanların bu müjdeli haberi duyacağına dikkat çekilmektedir. Bu sesin doğuda ve batıda herkese ulaşacağı bildirilmektedir. Hatta, her toplumun bu sesi kendi lisanında duyacağı haber verilmektedir:

«Semadan arz ehline şamil olan bir ses ki, herkes onu kendi lisanı ile işitir.» [42]

Günümüzde haberler her ülkede, o ülkenin diline tercüme edilerek, radyo, televizyon ve internet aracılığıyla hemen herkese ulaştırılmaktadır. Hz. Mehdi'nin ortaya çıkışı da bu şekilde tüm insanlara ulaşacaktır.

Kaynaklar

[1] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12
[2] İbn Mace, Fiten, B 34, H 4082; İbn Ebi Şeybe, c. VII, s.527; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14
[3] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.10
[4] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10
[5] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9
[6] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 11
[7] Sünen-i Ebu Davud, 5/92
[8] En-Necmu's Sakıb, Ukayli
[9] Sünen-i İbn Mace, 10/348
[10] Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13
[11] Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi'nin 'Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi'
[12] Sünen-i İbni Mace Kitabü-l 'fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab: 34, s. 348
[13] Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, 'Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi
[14] Mektubat, 411-412
[15] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 27
[16] Heysemi, c. VII, s. 313; Ebu Nuaym'dan, Suyuti, c. II, s. 58; Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31
[17] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42
[18] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35
[19] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31
[20] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 38
[21] Ukayli 'En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal'
[22] Kıyamet Alametleri, s. 163
[23] Mehdi, Deccal, Mesih, s. 102
[24] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 33
[25] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20
[26] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31
[27] Sünen-i Ebu Davud, 5/94; El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20
[28] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35
[29] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52-53
[30] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40
[31] İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52-53
[32] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 26
[33] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40
[34] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42
[35] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31
[36] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24
[37] Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33
[38] Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32
[39] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 33
[40] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 35
[41] El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 55
[42] Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler ' Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 37

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sevim, 07.12.2010, 23:53 (UTC):
bütün hadisler birer birer cikiyor amerikada kendileri patlattilar sonra müslümanlarin üstüne attilar bizim insanlarimiz cok cahil binladin
birkere amerikanin adami bütün müslümanlari terorist yaptilar halbuki insanlar Allahin yolunu bir tanisalar ondan baska güzel yok sözle anlatamam her sey bos habuseki her dakikamiz Allah icin gecirseydik asil mululuk odur insan Allahi sevdigi zaaman bbutun kin her sey eriyor ve Bütün kotülükleri unutuyor merhamet ve sevkatle doluyor O ne Güzel Allahimdir
halbuse butun insanlar bir tek Rabbimi övse Rabbime Itaat etse Rabbimin yolunda gittse ne zulum olur ne kotuluk olur Allahim seni Cok seviyorum senin sevdiklerinide seviyorum Ya Rabbim isterimki Hz Rabia gibi Takva sahibi etsin Allahtan dilerim sirf Allahi istiyor gonlum kalbim ya Rabbi kabul et

Yorumu gönderen: Hulusi, 24.08.2010, 10:56 (UTC):
Allah'ım okadar inanıyorum ki Mehdinin geleceğine, Bu şaşkın ve şaşırmış insanlığı Allahın izniyle ıslah edeceğine. İnşallah uzun sürmezde bizede görmek nasip olur.

Yorumu gönderen: M.Ceyhun ALTIN, 16.08.2010, 20:03 (UTC):
Bismillahirrahmanirrahıym Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereketehu Ufuk kardeşim bu sayfa da sadece sen yorum yaptığın için üzgünüm sanırım yazım sana gelecek :) Kur'an-ı Kerim de herşey muhakkak açık bir şekilde izah edilmiştir amma bununda ötesinde gizli ilmi de vardır bunuda bizler pek bilmeyiz ama bu benim tahminimdir Mehdi a.s.hakkında da işari kelimeler var ama eminlik derecesinde değil muhakkak ama şu var ki hadisler de ve Müçtehit ve Müceddid alimlerinde ortak görüşüdür Mehdi a.s. mevzusu Allahu Alem zuhuru da yakındır Allah ömrüne bereket versin Ufuk kardeşim İnşaallah sen de görürsün Selam ile Allah a emanet olasın

Yorumu gönderen: ufuk, 09.04.2010, 14:40 (UTC):
acaba böyle önemli bir olaya koca Kuran da 1 ayetle değinmeyi unuttularmı dersiniz?(haşa) neden hep hadisle bildirildi denir anlamam.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 47439430 ziyaretçi (120808111 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler