Soru: Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?
 

Bu İlmin Esası Nereden Gelmiş?

Sual-2: Bu ilmin esası nereden gelmiş? Kurân'ın ve menba-ı Risalet'in öz kaynağından mı? Yoksa hâriçten midir?

Cevap: Giriş kısmında, bu ilmin aslının İslâm'dan önce de Yahudî ve Hıristiyan âlimleri nezdinde bulunduğunu kaydetmişiz. O ise, Şems-ül Maarif kitabı sahibine göre, bu ilmin aslı Süleyman Aleyhisselâm'ın veziri ve celb ilmi âlimi Asaf bin Berhiya'ya dayandığını kaydetmiş.[1]

Fakat Kurân'dan ve Menba-ı Risalet'in öz kaynağından olup olmadığı sualine karşı deriz ki:

Zahiren ve açık olarak Cifır ve Ebced'in esasları Kurân'dan ve hadîslerden gelmiş olduğu hakkında kesin bir malumat yoktur, yani görülmemiştir. Fakat Kurân'in imalı işaretlerinde ve hadîslerin onu reddetmeyip kabul ettiğini gösteren işaretlerinde bazı emareler vardır, şöyle ki: Evvelâ Kurân'ın îma ve işaretlerinde hafi de olsa bazı emarelerin bulunduğu iki vecih iledir:

Birisi: Kurân'ın umumî ifadelerinde, sık sık eşyanın ve mahlûkaün hesablı kitaplı bir tarzda olduğundan ve hatta yağmurun tanelerinin belli ve muayyen miktarlarda bulunduğundan bahseden âyetlerin lisan-ı hal îmalarında, elbette hesaba ve kitaba dayanan Cifir ve Ebced ilminin de Kurân ilminin ihatasında bulunduğuna işaret vardır denilebilir.

İkinci Vecih: Büyük İslâm âlimlerince, Ebced ve Cifir hesabıyla Kurân'ın âyetlerinden çıkarılmış yüzlerce olayların doğruluğu dahi, Kurân'ın kelime ve harflerinde Cifir ilmine dahi müraat edilmiş olduğunu gösterir. Bu mes'eleyi üçüncü sualin cevabında bazı âyetler nümûne verilerek kâfi izah verileceğinden burada bu kadarıyla bitiriyoruz.

Saniyen: Hadîs-i şeriflerde ise, Cifir ve Ebced ilminin esaslarını vaz' ederek değil; fakat onu kabul edip reddetmediğini ve bir derece ona teşvik ettiğini gösteren ifadeler vardır. Bu hususun ise, 4. Sualin cevabında misaller ile ispatı yapılacağından burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz.

Kaynaklar

[1] Şems-ül Maarif sh: 335


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 48893244 ziyaretçi (123804941 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler