Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan Makalesi
 

Yeni Lisan

Ömer Seyfettin

Eski Lisan

Nedir? Asla konuşulmayan Latince ve İbrânice gibi yalnız kendisiyle meşgul olanların zevk ve idrakine taalluk eden bir şey. Size bunun tarihini çabucak çizelim. Biz Asya'dan garba Anadolu'ya hicret etmişiz. Din ve edebiyatı bize Arabî ve Farisî öğretmiş. Hattâ bir zamanlar resmi lisanımız Farisî olduğu gibi padişahımız Arapça'yı bize umumî millî bir lisan olmak üzere kabul ettirmeğe kalkmış. Hicretimizin ilk asırlarında Arabî ve Farisî birçok kelimeler lisanımıza girmiş. Bunun katiyen zararı yok. Lâkin edebiyat sanat ve dolayısıyla tezeyyün fikri ve Farisî kaideler de getirmiş. Türkçe muvazenesini kaybetmiş. Tabiata muhâlif ve son derece sun'î bir hâl kesbetmiş. Fakat nasılsa yine aslını esası olan fiiller ve sigaların istiklâlini muhafaza etmiştir. İşte bu istiklâldir ki bugün bize Türkçe'yi tekrar eski safiyet ve tabiîliğini ircâ etmek ümitleri veriyor.

Edebiyatımız

Bunu da kısaca söyleyelim. Tabiata muhâlif edebiyatımızın birbirinden farklı muhtelif devreler geçirdiğini iddia etmek anlamsızdır. Edebiyatımızın tarihini yazanlar tabiî olmaktan ziyade sârî ve irsi bir tasnif veyahut taklit saikasına mağlûp olarak bunu yapmışlardır. Mutlaka bir devre istiyorsanız söyleyelim. Bu öyle muhtelif ve mütaddit değil ancak iki devre vardır.

  1. Şarka doğru İran'a
  2. Garba doğru Fransa'ya

Vaktiyle şarka doğru İran'a gidenleri bugün garba gidenlere benzetebiliriz. Onlar sözde Türkçe yazdıkları divanların yanına şöhret ve iktidârlarını teyid ve takviye etmek için bir de Farisî divan yapmasını ihmal etmezlermiş. Şimdiki gençlerin Fransızca manzûmeler ve piyesler tertip edip iftihar etmeleri gibi. Evet birtakım Türk şairleri hâkimleri hep Arapça veyahut Acem lisanı üzere yazmışlar. Padişahların hükûmet adamlarının Farisî bilmeleri lâzım gibiymiş. Padişahlardan Farisî divan yapanlar gelmiş. Vehbî bu lisanın kolaylıkla tenessülü için Tuhfe'sini yazmış ve büyük bir hizmet ediyorum zannetmiş.

Milli Edebiyatımız

Yokmuş. Hâlâ da yok. Olanlar da muharebe ve tasavvuf tasvirlerinden ibtidâî şarkılardan ibarettir. Bu niçin? Niye bizim millî edebiyatımız yok? Sebep pek basit. İzah edelim: Edebiyat nedir? Eski nazariyeye göre "şiir ve hayâl sanatı" değil mi? Şiirler hemen umumiyetle denecek derecede "aşk ve muâşaka" hikâyeleridir. Aşk sevişmek ise dolayısıyla bizde memnûdur. Kim sevilir? On dört on beş yaşında baliğ ve güzel bir kızcağız! Değil mi? On beş yaşına giren bir kızı muhitimizde babasından amca ve dayılarından kardeşlerinden başka kimse göremez (Faydalarını kudsiyetini hikmetini burada tekrar etmek bahsimizden hariç olan) "tesettür" keyfiyeti buna mânidir. Bir kocalı kadın bir dul kadın yine bu sebeple sevilmek değil hatta görülemez bile. Fakat bu muâşaka ihtimalinin külliyen memnu ve merdud bulunmasını edebî içtimâî terakkilerimize mâni addetmek-bugün için- turfanda ukalalık büyük bir hatadır. Bu memnûiyet bizi her terakkî eden kavmin sukut ettiği o müdhiş zaaf ve zevk girdabına düşürmeyecek başımızda hissi sersemlik fırtınaları koparmayacak bizi maddî ve menfaatle dolu yollarına sevk eylemeyecektir.

Şarka Doğru

Araplar bedeviyet sayesinde kadınlarla muâşaka edebilmişler hakikaten müessir ve muhrik şiirler vücuda getirmişlerdir. Bizim medenî İslamiyet'imiz kadınlarla erkekleri şiddetle birbirinden ayırdığından hakîkî ve marîz aşklara meydan kalmamış. Hakîkî aşklar olmayınca şairler hayalleriyle muâşakaya başlamışlar. Şiirlerinde hakikatin o basit sadeliğine mukabil hayalin mutantan alacalı boş sun'îliği husule gelmiştir. Samimi hareket edenler hakikati yazmak isteyenler de ahlâksızlıkları Bizans hislerinden ma'mûl heykeller dikmişleridir. Nedim'in "Hammâmnâme'si Fâzıl'ın "Hûbannâme'si Vehbî'nin "Şevkengiz'i Rahmi'nin "Nâme-i dil" gibi. Yüzlerini şarka doğru çevirerek yazan şairlerin hitaplarını ahlarını ohlarını gazellerini gözyaşlarını umumiyetle kadınlar için zannedenler bir sünnet çocuğu kadar masumdurlar. O neslin son şairi olan Muallim Nâci'nin son neşrolunan "Hederler'ini okuyunuz. Bugünkülerin ihtimal mânâsını bile bilmedikleri "hat-âver çâr-ebrû" gibi tabirler görecek bazı soğuk telmihlerini pek iğrenç ve ahlâksızca bulacaksınız.

Garba Doğru

Muallim Nâci öldükten sonra şark devresini hakkıyla muhafaza edecek adam kalmamış. Âkif Paşa'dan beri binasına teşkiline başlanılan Avrupa mektebi meydan almış. Abdülhamit'in sayesinde siyaset ve ciddiyetle iştigal külliyen lağvolunduğundan bugün kendilerine "Dünküler" denilen eski edebî "Servet-i Fünûn" heyeti ortaya çıkmıştır. Fikret'le Cenâb cidden güzel fakat son derece milliyetimize hissimize zevkimize muhalif Fransızca şiirler vücuda getirmişler. Fâik Ali ikinci bir Abdülhak Hâmid olmağa çabalamış. Hâlit Ziya Fransız romanlarını hassaten Rene Maizeroy'u okuyarak sayfa sayfa nakle başlamış hâsılı hiçbirisi esaslı ve önemli bir teceddüd gösterememişler yalnız çalmışlar çalmışlar çalmışlar eserlerinin isimlerini bile Fransızca'dan aynen aşırmışlar. Amours Defendues Perles Noires'ları bilmiyorsanız işte bu fenadır. Çünkü bir gün elinize Emile Bergarac imzalı bir kitap geçer ve isminin "Lyre Brisee" olduğunu hayretle görürseniz o vakte kadar zihninizde büyüttüğünüz Fikret'in meşhur hitabına kendiliğinden bir isim bulamayarak şu ufacık terkibi bile Fransızcadan aşırmağa mecbur kaldığına müteessir müteessif olursunuz. Otuz beş sene evvel başlayan sadeliği öldüren onlardır; tekellüm lisanıyla yazı lisanını yani tabiî lisan ile sun'î lisanı birleştirmek değil kilometrelerle birbirinde ayırmışlardır. Onların öyle mısralarına öyle cümlelerine tesadüf olunur ki içinde hiç Türkçe yoktur. Eski lisanın fenalıklarından hiçbirini değiştirememişler yalnız naatları kasideleri destanları terkip ve terci-i bendleri muhammesleri müseddesleri murabbaları gazelleri kıt'aları bırakıp yerine sahte sonelerden müteşekkil tatsız ve eskilerden daha anlamsız mesruk bir "salon edebiyatı vücûda getirmişlerdir.

Bugünküler

Yani Fecr-i Âti. Bunların yegâne meziyeti "dünküler" nâmını verdikleri eski "Servet-i Fünûn" kümesinin mahiyetini tamamıyla değilse bile nispeten anlamış olmalarıdır. Fakat henüz kendileri de yeni bir şey yapmamışlar ancak beğenmedikleri dünkülerin sun'î eserlerini sayfa sayfa tekrar etmişlerdir. Dünküler kullanılmayan kelimeleri eski kamus sayfaları arasında bularak bir muvaffakiyetmiş gibi lisana katmağa çalışırlardı ki bugünküler yalnız bu münasebetsizliği taklit etmediler. Merhum Ahmet Şuayp Gaston Deschampe'in kitabını ismiyle beraber-kendisi tetkik etmiş kendisi tetebbû etmiş gibi- Türkçeye geçirip âlim şöhretini kazanmasına imrendiler. Onlar da rekâbete kalktılar. Acele ettiler hiçbirisi Ahmet Şuayp kadar Fransızca bilmiyordu. Anlamadan tercümeye başladılar. Bugün ilmî olarak yazdıkları yani tercüme ettikleri sayfaları karıştırırsanız cümle değil hattâ birçok siga hataları bile göreceksiniz. Fakat vatanın bütün ümîdi yine onlardadır. Onlar zekidirler. Çok gençtiler. Tabiî okuyacaklar çalışacaklar tekâmül edecekler hele hiç şüphesiz asırlardan beri bizi milli bir edebiyattan mahrum bırakan eski ve sun'î lisanı terk edeceklerdir. Evet ümîdimiz onlardadır. Eskilerin hepsi öldü. Dünküler felce uğradılar. Artık yegâne nasipleri ölümdür. Eski lisanı yaşatan bugün "bugünküler'dir. Onların dünküleri taklit etmekten vazgeçtikleri dakika hakiki bir fecr olacak onların sayesinde yeni bir lisanla terennüm olunan "millî bir edebiyat" doğacaktır.

Hastalıklar

Edebiyatımızın mâzisi hâli hakkında muhatasar fakat oldukça vâzıh bir kritik yaptık zannederiz. Görülüyor ki şimdiye kadar milli bir edebiyat vücûda getirmemişiz. Eskiler İran'a teveccüh etmiş yeniler yani dünküler kendileri için yeni bir lisan ibdâ etmeğe lüzûm görmeyerek ve mümkün olduğu kadar da bozarak hep eskilerin lisanını kullanmışlardır. Şimdi yeni bir hayata bir intibah devresine giren Türklere yeni tabiî bir lisan kendi lisanları lâzımdır. Millî bir edebiyat vücuda getirmek için evvelâ millî bir lisan ister. Eski lisan hastadır. Hastalıkları içindeki lüzumsuz ve ecnebî kaidelerdir. Evet şimdiki lisanımızda Arabî ve Farisî kaideleriyle yapılan cem'ler terkib-i izafî terkib-i tavşîfî vasf-ı terkibîler yaşadıkça saf ve millî addolunamaz. Bu lisanı kimse anlamaz. Ekseriyet bigâne kalır. Kitaplar satılmaz. Vatanda mütalâa ve tetebbû merakı husule getirilemez. Otuz milyonluk bir memlekette en büyük ve en meşhur bir gazeteden otuz bin nüsha satılamaz en mükemmel ve müfîd kitabın satışı nadiren bini tecâvüz eder.

Tasfiye

Bunu nasıl yapmalı? "Dernek'in arkasına takılıp akîm bir irtica doğru "Buhara-yı Şerif" deki henüz mebnâî bir hayat süren müthiş bir vukûfsuzluğun korkunç bir taassubun karanlıkları içinde uyuyan bundan bir düzine asır evvelki günleri yaşayan kavimdaşlarımızın yanına mı gidelim? Bu bir intihârdır. Bu seri' ateşli toplarımızı makineli tüfeklerimizi bırakıp yerlerine; düşmanlarımız gelince-kavimdaşlarımız gibi- üzerlerine atacağımız suları kaynatmağa mahsus çay semaverleri koymağa benzer. Hayır. Beş âsırdan beri konuştuğumuz kelimeleri me'nûs denilen Arabî Farisî kelimeleri mümkün değil terk edemeyiz. Hele aruzu atıp Mehmed Emin Bey'in hecâî vezinlerini hiçbir şair kabul etmez. Konuştuğumuz lisan İstanbul Türkçesi en tabiî bir lisandır. Klişe olmuş terkiplerden başka lüzumsuz ziynetler asla mükâlememize girmez. Yazı lisanıyla konuşma lisanını birleştirirsek edebiyatımızı ihya ya da icât etmiş olacağız. Maharetimizi sanatımızı zekâmızı yalnız beş on kişilik bir edip kümesi takdir etmeyecek karşımızda anlayan takdir eden alkışlayan ve mükâfâtını veren bir ekseriyet bulunacak.

Nasıl?

Nasıl mı? Pek kolay. Biraz fedakârlıkla herkes yapabilir. Bakınız biraz zahmet demiyoruz. Çünkü tabiî bir hareket için zahmet ve ıztırâba lüzum yoktur. Biraz fedakârlık. Son yüzyılın nihayetlerine doğru garpta kadınlar kendilerini pek şehhâr gösteren o dar korsalardan nasıl vazgeçtiler nasıl mevhûm ve itibârînî güzelliklerinden biraz feda ederek evvelâ kendi sıhhatlerine dolayısıyla ilerde doğuracakları neslin âkıbetini te'min ettilerse biz de öyle yapacağız. Türkçe kaidelerle terkip yapılabilir. Arabî ve Farisî kaidelerle niçin yapıyoruz. Bu bir ihtiyaç mıdır? Hayır biz onları süs için yapıyoruz. Şüphesiz süs için. İşte bundan vazgeçelim. Lafza tapmayalım. Eserlerimiz yaldızlı mukavvadan bir heykel olmasın fikre hisse ehemmiyet verelim. Yazılarımız sâde beyaz muhteşem kavî ebediyete namzet mermerden âbideler olsun! Bunu ihtiyarlar bunu dünküler yapamazlar. Hiçbir ölü mezarını kendisi kazamaz. Onlar tabiî yaşamak isterler. Hayatları eksiklikle kaimdir. "Yeni" olanların en büyük düşmanıdır.

Milliyete Doğru

Hareket zamanı artık gelmiş ve hattâ geçmiştir. Mâziye düne zevke itiyâda aldanarak maddî düşünmekten vazgeçmeliyiz. Düşünmeli yine düşünmeli tekrar düşünmeli ve kat'î kararımızı vermeliyiz. Lisanımızı böyle dağınık meçhul istidatsız bırakan nedir? Arabî ve Farisî kelimeler mi? Asla. Bir ihtiyaç neticesi olarak girenler bizim olmuş. İmlâlarını muhafaza etmekle beraber "Türk" olmuşlardır. Sem' kafiye Arabî ve Farisî cem'ler terkipler yapmak için sırf süsü sırf ziynet için girenler bu sebepler kalkınca tabiatıyla savuşurlar. Bize vâsi bir lisan lâzım lâkin muntazam ve mazbut olmak şartıyla! Dünyanın en mükemmel en basit en sade ve tabiî bir sarfı olduğu bütün lisan âlimlerince iddiâ ve beyân olunan Türkçe sarfımızı tanımalı onun üzerine ifsâd edici bir leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Arabî ve Farisî edatları asla kullanmamalıyız. Hele terkipleri mutlaka mutlaka Türkçe kaidesiyle yapmalıyız. O vakit lüzumsuz olan bazı Arabî ve Farisî kelimelerin kendi kendilerine savuştuklarını göreceksiniz.

Tasfiye Sarfi

Bu pek küçük olacak fakat maddeleri az kanunlar nasıl kuvvetli ve mükemmelen riayete elverişli ise bu da öyle sâde ve kat'î... Arabî ve Farisî terkipler atılacak. Hangileri müstesnâ olacak? Evvelâ şunu söyleyelim ki ilmî fennî ve edebî ıstılahlara şimdilik dokunamayız. "Mûhitü'l- maarif" heyeti teşekkül etti. Bütün ıstılahlara kat'î bir şekil verecek. Biz onları bir kelime gibi kabul edeceğiz. Terkip nazarıyla bakmayacağız. Bakınız sonra nasıl:

  1. Arabî ve Farisî kaideleriyle yapılan bütün terkiple terk olunacak. Tekrar edelim: Fevkalâde hıfzü's-sıhha darb-ı mesel sevk-i tabiî gibi klişe olmuş şeyler müstesnâ...
  2. Türkçe cem' edatından başka katiyen ecnebi cem' edatları kullanılmayacak: İhtimalât mekâtib memurîn hastagân yazacak yerde ihtimaller mektepler memurlar hastalar yazacaksınız. Tabiî kâinat, inşaât, ahlâk, Müslüman gibi klişe haline gelmişler müstesnâ...
  3. Diğer Arabî ve Farisî edatları da atacaksınız! Eya ezmen an ender bâ berây bî na ter çi çent zihî âlâ fi kâin gâh gin âsâ veş ver nâk yâr. Gibi edatlar terk olunacak; ancak tekellüme girmiş tamamıyla Türkçeleşmiş olan ama şayet şey keşki lâkin nâşi hemen hem henüz bari yani. Gibileri kullanılacak. Unutmayalım ki terk olunmasını arzu ettiğimiz bu edatlar kullanılsa bileterkip kaideleri gibi lisanın tekellümüne giren "sanatkâr" gibi kelimeleri serbestçe söyler ve yazabiliriz.

İsimler ve Sıfatlar

Farisî kelimeleri Arapça mastarları Türkçemizdeki mânalarına göre isim veyahut sıfat telâkki edeceğiz. Farisî ve Arabî nispet mânâsını ve edatını hâiz olan kelimelere umumiyetle sıfat diyeceğiz. Lisanımızda yalnız Türkçe kaideleri hükmedecek yalnız Türkçe yalnız Türkçe kaideleri. Türkçenin mekânizmasını bozan Arabî ve Farisî kaideleri bilmeyeceğiz. Anlamayacağız. Bu adım kat'î olacak yeni lisanla ilmî fennî ve edebî yazılar yazacağız hikâyeler telif şiirler tanzim edeceğiz ve eskilerden kimse hattâ Edebiyat-ı Cedide'nin hattâ Tanîn'in şimdi susan o me'yus ve müteheyyiç münekkidi bile artık mütahakkimâne: "bizim lisanımızı dünkülerin lisanını telaffuz ediyorsunuz ve senelerce telaffuz edeceksiniz" demeğe cesaret edemeyecek. Görecekler ki bu lisan başka bir şeydir. Saftır tabiîdir Fuzulî ve Nef'î lisanının bir karikatürü bir taklidi bir harâbesi bir pastişi yani dünkülerin kendilerinin lisanı değildir. Şüphesiz ihtiyarlar mevcudiyetlerini muhafaza etmek hissine mağlup olacaklar ölümlerini tahakkuk ettirecek henüz altında kımıldadıkları taze kabirlerinin üzerine bir nisyan âbidesi dikecek olan bu teşebbüse tenezzül etmiyorlarmış gibi-hücum etmezlerse bile-düşman kalacaklardır.

İmlâ

Arabî ve Farisî kelimelerin imlâları şiddetle dini bir taassupla muhafaza olunacak. Türkçelere gelince önemli iltibasları men etmek için şimdilik ma'kul ve ılımlı bir tarzda "hurûf-imlâ" kullanılacak. İmlâ meselesini zaman halledecektir. Onun için burada muhakemeye lüzum görmüyoruz. Teşekkül edecek "Encümen-i Dâniş'lerin azâları tabiî ihtiyar olacak. Onlar da bu meseleyi halledemeyecekler. Hükûmetin lisan ve edebiyatla ilişkisi olan kısmı yani resmî âlimler daha yirmi beş sene evvel bizim "ihtiyarlar ve ölmüşler." dediğimiz dünkülere "Üdebâ-yı Cedide'ye bülüğa ermemiş çocuklar nazarıyla bakacaktır. Onları dört elle sarıldıkça sarıldıkları eskiliği maziye terk ederek biz gençler kendimiz çalışmalıyız! Siyasî ve içtimâî inkılâplarda ihtilâllerde iş başına en öne nasıl gençler nasıl küçük rütbeli ya da hiç rütbesiz gençler geçiyorsa ilmî ve edebî ihtilâllerde de yine öyleleri geçmelidir. Fenalığını hiç kimsenin inkâr edemediği eski lisanı ancak gençler esasından değiştirecek ve bir yenilik husûle getireceklerdir. Yoksa edebiyatı; sultânî mektepleri edebiyatı muallimlikleri imtihanları için tertip olunan gülünç suallerden ibaret zannedenler değil.

Çalışmalıyız. En muğlâk mevzûlarından yeni lisanla tercümeler yapmalı yazılar yazmalı manzumeler vücuda getirmeliyiz. Bu maddî delillerdir ki isyan ettiğimiz eski lisanı devirecek yerine tabiî ve millî lisanı yükseltecektir.

Gaye

Her şeyi hükûmetten beklemeyelim. Bu irsi hastalığı tedavi edelim. Artık lisanımızın ıslah ve tasfiyesini de hükûmete Maarif Nezaretine bırakır ve beklersek vay halimize!... Maarif Nazırı Efendi Hazretleri dünyanın en namuslu en âlî en temiz kalpli bir adamıdır. Kendini bütün hizmetlerimizle selâmlar ve isimlerini işitince kırk beş derecelik bir zaviye hâsıl ederek eğiliriz. Bu bizim vicdanî içtimâî siyasî ve mukaddes bir vazifemizdir. Bununla beraber bu muhterem bu büyük bu mütebahhir zatın cümlelerin tarzları ve teşekkülleriyle muzaf ve muzafunileyhlerin sıfat ve mevsufların evvel ve ahir gelmelerinden dimağında hâsıl olan intibaın fen nazarındaki mahiyetini tanımadığını itiraf etmeğe mecburuz. Yaşının ve itminanının tesiriyle yeni felsefeye fennin her hakikati çırılçıplak ortaya çıkaran yeni nazariyelerine yeni hareketlerine yabancıdır ve kendilerine benzeyen zâtlar Fransa Encümen-i Dâniş'inde de az değildir. Çünkü bu yabancılık bir iktidarsızlık sayılmaz. Kim bilir ne güzel belâgat meâni mantık fıkıh ve sâire bilirler. Fakat psikoloji fizyoloji gibi yeni ilimleri?... Hiç! Yahut pek az. Bunları bilen bunlarla muhakeme eden gençler gençler gençlerdir. Ömürlerini mâziye hasretmeyip daima müstakbele fenne ziya ve hakikate koşan yine gençlerdir. İhtiyarlarla ihtiyar gençler artık hiçbir vakit ekseriyeti teşkil edemeyecekler ve bu sebeple muhterem Maarif Nâzırı Efendi Hazretlerinin riyasetinde toplananların ilmî ve edebî (siyasi değil) fikirleri yalnız kendilerine yani maziye münhasır kalacaktır. Biz bütün karanlıklardan uzak hür ve müstakil ilim ve edebiyat için çalışcağız. Gâyemiz milli bir lisan milli bir edebiyat vücuda getirmek olacaktır.

Ey Gençler

Ey gençler! Ey bugün eski devirden kalma mekteplerin dar dersanelerindeki kuru sırlar üzerinde müstakbeli kazanmak için çalışan gençler sizi bekleyen görevler pek ağırdır. Siz bütün dünyaca siyasî ve içtimâî mevcudiyeti silinmek istenilen bir milleti kurtaracaksınız. Evet bütün dünyaca. Avrupalıların hilâl ve salip nâmına yaptıkları haksızlıkları şüphesiz biliyorsunuz. Unutmayınız ki etrafımızdaki Bulgar Sırp Karadağ Yunan hükümetleri ihtizar dakikalarımızı beklediklerini saklamıyorlar. Rumların Bulgarların Sırpların Osmanlılık vatanındaki mektepleri meydanda. Oralarda şiddetli bir Türk düşmanlığı tâlim olunuyor ve bunu bütün dünya biliyor gazeteler yazıyor. O halde korkmayınız sizin bilmenizde bir beis yoktur. Mehmed Ali'nin çocukları bir vakit Mısır'da "Türkçe'nin tekellümünü nasıl men edip Türklüğü oradan tardeyledilerse bugün Suriye'de de lisanımıza karşı buna benzer bir istiğna görüyor oralarda "İstiklâl Fırkası" nâmıyla bir Arap cemiyeti olduğunu hattâ cemiyetin reisinin Avrupa gazetelerine muhbirlik ettiğini anlıyoruz. Arnavutların bir kısmı tarihteki kardeşliğimizi unutarak millî bir lisan millî bir edebiyat ihdâsına çalışıyor ve fetvalara İslâmiyet kaidelerinin esaslarına rağmen Hıristiyan harflerini Latin harflerini kabul tâmîm için cehd ve gayrette bulunuyorlar. Siyonizm'in bile miskin irticâî emelleri bizim zararımıza müteallik gibi duruyor. Harici düşmanlarımızın kırmızı pençeleri bu pençelerin zehirli tırnakları içimizde kalbimizin üzerinde kımıldıyor. Ey gençler bunları siz duymuyor musunuz? 20. asırdaki vasi ve müdhiş "ehli salip teşkilâtı" silahsız ve medenî hücumlarını zavallı yetim hilâle bizim üzerimize Osmanlı Türklüğüne tevcih ediyor. Beş yüz altı yüz sene evvelki mağlubiyetlerin intikam heyecanları bugün kabarıyor ve siz ey gençler hâlâ uyuyor musunuz?

Netice

Uyanınız galebe için düşmanlarımızı tanımak lâzımdır ve biliniz ki bu yüzyılda muhârebeyi ordular yaparsa da muzafferiyeti asla kazanamaz. Muzafferiyet intizam ve terâkkinindir. İşkodra'dan Bağdat'a kadar bu kıtayı bu Osmanlı memleketini işgal eden Turanî ailesi Türkler ancak kuvvetli ve ciddi bir terakki ile hâkimiyetlerinin mevcudiyetlerini muhafaza edebilirler. Terakkî ise ilmin fennin edebiyatın hepimizin arasında intişarına vâbestedir ve bunları neşr için evvelâ lazım olan millî ve umumî bir lisandır. Millî ve tabiî bir lisan olmazsa ilim fen edebiyat yine bugünkü gibi bir muamma hâlinde kalacaktır. Asrımız terakki asrı mücadele ve rekabet asrıdır. Biz bir köşeye çekilir Nedim'in parlak fakat tabiata muhâlif terkiplerini terennüm edersek mezarımızı kendi elimizle kazmış oluruz. Ancak zevk ve şehvet riya ve temellük mevzularına lâyık olan o süslü lisanı beş asırlık bir mantıksızlığın bir tuhaflığın doğurduğu dünkülerin lisanını terk edelim. Esaslarıyla kaideleriyle yaşayacak olan Türkçemizi yazalım. Eski ve dünkü edebiyatımızın mâhiyetini işte deminden özet ettik. Acemistan ve Fransa'dan çalınmış şeyler. Onlara katiyen ehemmiyet vermeyiniz ve biliniz ki edebiyatımız hakikatte bizim tarihimiz ve milliyetimiz için bir şan değil bir şeyndir.

Evet ey gençler! Hepimiz yeni lisanı ihyâ ve icada çalışınız zekânızı maharetinizi dünküleri körü körüne taklîde değil yeni lisanı vaz' ve tesîse sarf ediniz. Yazdığınızı herkes anlarsa severse kitaplarınız çok satılacak sengin olacak sa'yınızın mükâfatını göreceksiniz. Dünküleri taklit etmekte devam ederseniz birgün nihayet onlar gibi mey'us olarak yazı yazmağa tövbe edecek "otuz milyonun lisanı" diye telif ettiğiniz kitabın beş yüz tane satılmadığını kağıt parasını çıkarmadığını görecek müteessir olacaksınız. Siz muhafazakârlık ettikçe yani mâziye muhip ve sâdık kaldıkça kaybolacak olan şahsi menfaatleriniz yanında âlî muhterem büyük bir menfaat milli menfaat da kaybolacaktır. Bunun için mes'ulsünüz. Eskiler ve dünküler idraklerinde mahdut ve masumdurlar. Sathî ve behimî düşünürlerdi onların gâyesi "hâl ve mâzi" idi sizin gâyeniz istikbâl istikbâl istikbâldir. Sizden sonra gelecek olan nesil idrâkinize rağmen muhafazakâr ve mâziye muhip kaldığınızı görürse size ebedi lânetler edecektir.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Fainted, 03.11.2016, 15:05 (UTC):
Bu makale tam da günümüzü anlatmakta

Yorumu gönderen: merve , 12.05.2015, 21:39 (UTC):
çok güzelll

Yorumu gönderen: zeynepp, 15.04.2015, 10:44 (UTC):
çok güzel anlatmışınızBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391708 ziyaretçi (132978152 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler