Ihlas Suresinin Faziletleri Havas ve Esrari
 

İhlas Suresinin Faziletleri, Havas ve Esrarı

İhlas Suresi'nin (Gulhü vallahü) faziletleri hakkında birçok hadis-i şerîfler vârid olunmuş (biz ulaşmış)tır ve bütün ulema-i izam, havass-ı celîlesinden bahsetmişlerdir. Biz de bunlardan bir nebzesini ihvân-ı dinimize hediye edeceğiz.

İhlas Suresini Okumanın Faziletleri ve Faydaları

1. Bir kimse, pazar günü Güneş doğarken 10 defa İhlas Suresi'ni okuyup ondan sonra Allah’tan muradının (isteğinin ve arzusunun) hasıl olmasını (gerçekleşmesini) dua ve niyaz ederse, Allah'ın izniyle bu arzusu, kendisine ihsan buyrulur.

2. Bu Sure-i Şerîf'in celb-i hayır (kişinin hayrı ve Allah'ın nimetlerini kendine çekmesi) ve def-i şerr (şerlerin ve başa gelen/gelebilecek olan musibetlerin defedilmesi) konusunda büyük bir tesiri vardır. Tam bir İNANÇ ve hâlisâne (saf) bir niyet ve hulûs-i kalp ile bu sureyi okumaya devam eden kimse, dünyada ve ahirette bir çok hayra nâil ve bütün şerlerden (kötülüklerden) de emîn ve mahfûz (korunmuş) olur. Beş vakit namazlardan sonra 11 kez bu sureyi okumak lazım demişlerdir.[1]

3. İhlas Suresi, Kurân'ın üçte birinin bedelidir. Bir kimse, bu sûreyi ihlas (Allah'a tam bir güvenle, Allah'ın kendisini gördüğünü biliyor gibi) ile okursa; Cenâb-ı Hakk, o kulunun cesedini Cehennem'e haram kılar.

4.Allah'ın Rasûlü buyuruyor: “Bir kimsenin yolu, kabristana uğrasa da geçerken 11 adet İhlas okursa, bu okuduğunu da bütün imanlı ölülere hediyye ederse, Cenab-ı Hakk, bu okuyuştan ölülerin sayısı kadar onun için sevap halk eder.”

5. Ebû Hasan eş-Şâzelî şöyle buyuruyor: “Bir kimse, İhlas üzere olmak isterse, İhlas sûresini okuyarak kendine yardım istemelidir.” [2]

6. Câbir bin Abdullah (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Kim her gün 50 defa İhlâs sûresini okursa, kıyâmet gününde kabrinden şöyle çağrılır: 'Kalk, ey Allâh'ı öven kişi, cennete gir!” ” [3]

7. Ubeyy bin Ka'b, Ömer bin Hattâb, Ebû Mes'ûd el-Ensarî, Simâk, Enes bin Mâlik ve Ebû Eyyûbi'l-Ensârî (radıyallâhü anhüm) tarafından rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Peygamberimiz (sav) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Herhangi bir akşam İhlâs sûresini okuyan, o gece Kur'ân'ın üçte birini okumuş olur.” [4]

8. Buhârî'nin (rh.) Ebû Saîdi'l-Hudrî'den (ra), Müslim'in (rh.) Ebudderdâ'dan (ra) rivâyet ettiklerine göre Resûlüllah Efendimiz (sav): “Kur'ân'ın üçte birini bir gecede okumak size güç gelir mi?” diye sordu. Ashâb-ı kirâm: “Buna hangimizin gücü yetebilir, yâ Resûlellah?” dediler. Resûlüllah (sav) Efendimiz: “İhlâs sûresi (Kul hüvellâhü ehad), Kur'ân'ın üçte birine denktir.” buyurdu.

9. Müslim'de yer alan Ebû Hüreyre'nin (ra) rivâyetinde ise, Resûlüllah Efendimiz (sav), kendilerine Kur'ân'ın üçte birini okuyacağını bildirerek ashâbını toplar. İhlâs sûresini okur ve hücre-i saâdetine girer. Bir süre sonra çıkar ve: “Size Kur'ân'ın üçte birini okuyacağım demiştim. Dikkat ediniz! Bu sûre, Kur'ân'ın üçte birine muâdildir” buyurur. [5]

10. Ashâb-ı kiramdan Muâviye bin Muâviye el-Müzenî (ra) Medine'de vefât etmişti. O sırada Tebük'te bulunan Resûlüllah Efendimize (sav) Cebrâil (as) haber verdi ve cenâze namazını kılmayı isteyip istemediğini sordu. Resûlüllah Efendimizin (sav), “Evet” cevabı üzerine, Müzenî'nin (ra) cenâzesi Resûlüllah'ın önüne getirildi. Resûlüllah Efendimiz, arkasında her biri 70.000 melekten teşekkül eden iki safla birlikte cenaze namazını kıldı. Sonra Resûlüllah Efendimiz (sav), merhûmun bu mazhariyete nasıl ulaştığını sordu. Cebrâil (as): “İhlâs sûresini sevmesi; otururken, (yanları üzerine) yatarken, yürürken, dururken her hâl ü kârde onu okuması sayesinde!..” cevabını verdi.[6]

11. Ebu'l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) de, Kur'ân-ı Kerîm ve İhlâs-ı Şerif'le alâkalı olarak buyurmuşlardır ki: “Her gün hakk-ı Kur'ân (Kur'ân-ı Kerîm'in günlük hakkı) 200 âyettir; elli İhlâs-ı Şerif okunursa, Kur'ân-ı Kerîm'in hakkı ödenmiş olur. Buna riâyet eden, bu vesîle ile dünyada hiçbir sıkıntı görmez, rızkı da geniş olur.” [5]

12. Câbir Bin Abdullah dan: Rasülullah (sav) şöyle buyurdu. “Kim her gün elli defa İhlas suresini okursa kıyamet gününde kabrinde şöyle çağrılır. Kalk ey Allah'ı öven kişi cennete gir!” [7]

13. Âla Bin Muhammet Sekafî dan “Biz Rasülullah (sav) ile birlikte Tebükte bulunuyorduk. Bir sabah güneş hiç o zamana kadar görmediğimiz bir parlaklık ve aydınlıkta doğdu. Daha sonra Cebrail indi. Allah Rasülü ona “Neden bu sabah, güneş şimdiye kadar görmediğimiz ışıklar ve nurlar saçıyor?” diye sordu. Cebrail şu cevabı verdi. “Bu sabah, Muaviye Bin Elleysî vefat etti ve Cenabı Hak onun cenaze namazını kılmaları için gökten yetmiş bin melek gönderdi. Gördüğünüz ışıklar güneşin değil, o meleklerin nurlarıdır.” Allah’ın Rasülü Cebrail a yeniden sordu. “Muaviye Bin Elleysî hangi ameliyle bu lutfa ermiştir?” Cebrail şu cevabı verdi. “O, İhlas suresini çok okurdu. Bu sebeple o büyük lutfa ermiştir.” buyurdu. [8]

14. "Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur." [Beyheki]

15. "İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur." [Nesai] [5]

16. Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs sûresini tekrar eden birini işitir. Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün gece İhlâs okumasını az görerek durumu arz edince Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Nefsim yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün Kurân-ı Kerîm’in üçte birine denktir.”

17. “Kim sabah namazından sonra, İhlâs sûresini on bir defa okursa, o gün kendisine bir günah gelip bulaşmaz. Şeytan gayret etse de korunmuş olur.”

18. “Bir yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca on bir defa ihlâs sûresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu muhafaza eder.”!

19. “Kim akşam namazından sonra (konuşmadan) iki rek'at namaz kılıp, birinci rek'atinde Fâtiha ve Kâfîrun, ikinci rek'atinde Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okursa, yılan, derisinden sıyrılıp çıktığı gibi o da günahlarından öylece sıyrılıp çıkar.”

20. “Ölüm hastalığı içinde iken ihlâs sûresini okuyan kimse, kabirde fitneye uğramaz. Melekler onu kanatları üzerine alıp, Sırat'ı geçinceye ve Cennete girinceye kadar götürürler.”

21. “Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse, yemeği bitirince ihlâs sûresini okusun.”

22. “Yatağa girdiğinde, Fâtiha'yı ve İhlâs sûresini okuyan, ölüm müstesna her şeyden emin olur.”

23. “Kim hergün, iki yüz defa ihlâs sûresini okursa, borçları hariç, elli yıllık günahı affedilir.”

24. “Kim ölüm hastalığında, ihlâs sûresini okursa, kabir azabı görmez. Kabrin sıkmasından emin olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve Sırat’tan sür'atli bir şekilde geçirirler.”

25. "Kim bin defa İhlâs sûresini okursa, Cennetteki makâmını görmeden vefât etmez."

26. “Kim yatağında uyumak ister, sağ yanına yatar ve yüz defa İhlâs sûresini okursa, kıyâmet günü Allah ona; "Ey kulum! Sağ yanın üzere Cennete gir" buyuracaktır.”

27. “Eve girerken İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez.” Eshâb-ı kirâmdan Hz. Süheyl, bu hadîs-i şerîfe uyarak zengin olmuştur.

28. Hz. Âişe buyurdu ki. Resûlullah efendimiz bir kişiyi, bir birliğin başkanı olarak gazaya gönderdi. O zat emrindekilere namaz kıldırırken, okuyuşunu daima İhlâs sûresi ile bitirdi. İşlerini görüp döndükleri zaman, onun bu hali Peygamber efendimize anlatıldı. Peygamber efendimiz; “Bunu niçin yaptığını ona sorun bakalım” buyurdu. Sordular. O, “Çünkü bu sûre Rahman'ın sıfatını bildirmektedir. Ben de bu sebeple onu okumayı seviyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz; “Ona haber verin; muhakkak Allah da onu seviyor” buyurdu. “Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu'avvizeteyn yani Felak ve Nâs sûrelerini okuyanı, Allah, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.”

29. “Üç şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir. Kul hakkını ödeyen, her namazdan sonra onbir defa İhlâs sûresini okuyan, kâtilini affederek ölen.”

30. “Kim İhlâs sûresini namazda ya da namaz dışında yüz kere okursa, Allah ona, Cehennem’den kurtuluş beratı yazar.”

31. “Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır.”

32. Eshab-ı kiramdan birisi; “Yâ Resûlullah! Kurân-ı Kerîm’in en faziletli sûresi hangisidir?” diye sordu. Resûlullah efendimiz; “İhlâs sûresidir” buyurdu.

33. Enes bin Mâlik diyor ki: Resûlullah efendimiz birine; “Ey falan, evlendin mi?” diye sordu. O kişi; “Hayır, yâ Resûlullah! Hem benim evlenecek bir şeyim de yok” dedi. Peygamber efendimiz; “İhlâs sûresini bilmiyor musun?” buyurdu. O zât; “Evet, biliyorum” dedi. Peygamber efendimiz; “O sûre Kurân-ı Kerîm’in üçte birine denktir” buyurdu.

34. Birisi fakirlikten ve geçim sıkıntısından Peygamberimize şikayette bulundu. Peygamber efendimiz ona; “Evine girdiğin vakit, kimse varsa selâm ver, kimse yoksa kendine selâm ver ve bir defa İhlâs sûresini oku!” buyurdu. . kimse Peygamber efendimizin bu emirlerini yaptı. Allah ona öyle bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya başladı.

35. Yine hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Her kim İhlâs sûresini 12 defa okursa, Allah onun için Cennette 12 köşk bina eder. Hafaza melekleri birbirlerine derler ki: "Haydin yürüyün gidelim de kardeşimizin köşklerine bakalım"”

36. Muhammed bin Alkamî buyurdu ki: “Ölüm hastalığında İhlâs sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz.”

37. Ahmed bin Hanbel buyurdu ki: “Kabristana girince, Fâtiha, Felak, Nâs ve İhlâs sûrelerini okuyunuz. Sevâbını meyyitlere gönderiniz! Sevâbı hepsine ulaşır.”

38. İmâm-ı Birgivî buyurdu ki: "Ölüm hastası İhlâs sûresini çok okumalıdır."

39. Süleyman bin Cezâ buyurdu ki: “İhlâs sûresini Besmele ile bin kere okuyan diş ağrısı görmez.) Yine buyurdu ki: (İhlas, Felak, Nas ve Fâtiha sûrelerini her gün üçer kere okuyan, malını, canını çoluk çocuğunu bütün belalardan muhafaza eder.” [9]

40. Müminlerin annesi Hz. Aişe (ra) şöyle anlatıyor. Fahri Kainat efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Ey Aişe! Geceleri şu dört şeyi yapmadan sakın yatma.

1-) Kur-anı hatmetmeden.
2-) Kıyamet günü Peygamberlerin şefaatine erişmeden.
3-) Müslümanların gönlünü almadan.
4-) Hac etmeden.

Hz. Peygamber (sav) bu sözleri söyledikten sonra namaza durdu. Bende yatağın üzerinde namazını bitirene kadar şaşkınlık içinde otura kaldım. Namazını bitirdikten sonra sordum, ey Allah-ın Resul-ü anam babam sana feda olsun, ben söylediğiniz o dört şeyi şuanda yapamadım, nasıl yapabileceğimi söyler misiniz? Bunun üzerine h.z Peygamber (sav) gülümseyerek bana şunları söyledi. Ey Aişe İhlâs suresini üç defa okudunuz mu Kur-anı Kerîm-i baştan sona hatmetmişçesine sevap kazanırsın. Bana ve benden önceki Peygamberlere salât ve selam getirdiniz mi, Kıyamet günü şefaatimize erişirsin. Bütün müminlere dua ve istiğfar ettin mi, onların gönlünü almış ve hoşnutluğunu kazanmış olursun. Sübhanallahi Velhamdulillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber, dediğin zamanda hac etmiş gibi sevap kazanırsın.

41. Vakti zamanında Allah dostlarından birinin oğlu vefat eder ve o gece oğlunu rüyasın da cehennemde azap çekerken bitkin bir vaziyette olduğunu görür ve çok üzülür. Ertesi akşam oğlunu tekrar rüyasında yine görür, fakat bu defa oğlunu Cennet-e ve çok sevinçli bir halde görür. Merakla oğluna sorar: “Ey oğlum, seni dün akşam Cehennem de bu akşam ise Cennette gördüm, bu nasıl iş ve sebebi nedir diye sorar. Babasının bu sualine oğlu şöyle cevap verir. “Bugün mezarlığımıza muhterem bir mümin uğradı. Üç defa ihlâs suresini okuduktan sonra sevabını bütün Müslümanların ruhlarına bağışladı, benim hisseme düşen sevapla; Rabbim, beni Cennetine koydu.” der.[10]

Kaynaklar

[1] Es Seyyid Süleyman El Hüseynî, "Havasü'l-Kurân - Kenzü'l-Havas", Esma Yayınları, c.1, s.253-260.
[2] İmam-ı Yâfiî, "Kurân-ı Kerîm'in Havas ve Esrârı", Pamuk Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2005. s.567.
[3] Taberânî, "Mu'cemü's-Sağîr", 2/781
[4] Tirmizî, Sünen, Fedâilü'l-Kur'ân, 2
[5] www.sadakat.net/forum/islamgenel/ihlas-suresinin-fazileti-t12592.0.html
[6] Aliyyü'l-Karî, Mirkâtü'l-Mefâtîh, 2, 355
[7] Tebarani Mü'cemü's-sağir C 2 Sh.781.
[8] İbni Sad- Ruhul Beyan C 10 Sh.540
[9] sudenaz002.blogcu.com/ihlas-suresinin-fazileti_2556860.html
[10] www.yenidendogus.net/vb/dini-icerikli-yazylar/11240-mutlaka-okuyun-kardethler-yhlas-suresinin-fazileti.html

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: manyetik , 08.01.2018, 18:25 (UTC):
yazdıgınız yazılarda kaynak belirtiyorsunuzya harikasınız emeginize saglık cenıbı HAK güç kuvvet azim istikrar versin umdugundan güzeli ile karşılaştırsın

Yorumu gönderen: hazret, 16.10.2016, 20:29 (UTC):
maaşallah kardeşlerim herkes Allah cc hakkında iyi düşüncelere sahip Allah cc da size öyle muamele edecek inşallah

Yorumu gönderen: ayaz, 08.09.2016, 18:50 (UTC):
Allah yardimcimiz olsun arkadaşlar. Allah diyeni geri cevirmez mevlam büyük. Olan sıkıntılara elhamdurillah..

Yorumu gönderen: Sait Aslan, 31.07.2016, 20:11 (UTC):
Es selamün aleyküm Ya rabim sen büyüksün yücesin şüphesiz sen herşeyi hakkıyla bilen ve görensin sana ne kadar şükretsek az ya rabim bilip bilmeden yapmış olduğumuz günahlarımızı bağışla şüphesiz sen affedicisin affetmeyi seversin yarabim bizleri de affet yüzümüz ak anlımız dik olarak senin huzuruna çıkmayı bütün ümmeti muhammed'i bağışla affet ya rabim benide affet ALLAH'ın rahmeti ve bereketi bütün islam aleminin üzerine olsun es selamün aleyküm.

Yorumu gönderen: canan, 07.06.2016, 15:23 (UTC):
21.maddedeki hadis ise kimden rivayet edildiğini söyleyebilirmisinizYemek sonunda okumakla ilgili

Yorumu gönderen: Sezerr , 07.02.2016, 18:04 (UTC):
Allah'ın selamı üzerinize olsun kardeşlerim.. Benimde sevdiğimle olan sıkıntılarımın bitmesi beni tekrar sevmesi için dua istiyorum sizlerden, Allah Rıza'sı için duanızı beklıyorum inşallah.

Yorumu gönderen: muhammed, 05.02.2016, 08:05 (UTC):
Yuvaları bozulan eşlerne ıhsan ısteyen hzrlu bı yuva ısteyen akşam namazının farzından snra27 kez ıhlas okusun her bırınun basında besmele cekerek ve hc konuşmadan rabbmn ıznyle hersey yoluna gırer

Yorumu gönderen: güsen, 11.12.2015, 23:02 (UTC):
Duâ aradaki mesafeleri kaldırır iyiki müslüman olarak doğduk elhamdülillah

Yorumu gönderen: İBİŞ , 08.09.2015, 12:27 (UTC):
KURAN ŞİFADIR

Yorumu gönderen: matın, 21.08.2015, 17:35 (UTC):
Eşin için bin kere(ya vedud ya mukaddim) oku inşl döner.

Yorumu gönderen: hiphopçu, 29.07.2015, 07:12 (UTC):
ödevim için yardım ettiniz saolun :)

Yorumu gönderen: Mutlu çevik, 19.07.2015, 14:14 (UTC):
Değerli okuyucular allah insanlara yardım edeni çok sever yardım edene yüce rabbim kendi kudredli eliyle yardım eder insanlara nadide bir ciçekmiş gibi davranın çünkü insanlara kötü davranani allah sevmez dua kitaplarında süreler var onları yedişer defa okumaya özen gösterelim allah sizi de bizi de af etsin amin

Yorumu gönderen: gül, 08.07.2015, 23:53 (UTC):
Arkadaşlar Esim beni ve cocuklarimi terk etti. allah rizasi için eşimin bize dönmesi için dua edin. Hangi dualar etkili dönmesi için bilmiyorum bana yardim ederseniz çoksevinirim

Yorumu gönderen: Kuli, 30.06.2015, 13:00 (UTC):
kim her farz namazlarda ihlas süresini okumaya devam ederse yakınlarına şefaat hakkı kazanır.

Yorumu gönderen: Allahin kulu, 26.06.2015, 05:41 (UTC):
Mumin kardeslerim.yuvsm dsgildi islerim bozuldu.sizlerden allah rizasi icin herseyin duzrlnesi icin dua istiyirum insAllah.Allah razi olsun.

Yorumu gönderen: halil, 10.09.2014, 13:59 (UTC):
Allah cc cümle ümmeti muhammedi iki cihanda afiyet ihsan etsin.vesile olnalrdan da ayrica razi ve memnun olsun...

Yorumu gönderen: şilan , 16.07.2014, 13:40 (UTC):
çok güzel bir site olmuş artık bundan sonra hergün bazen unuta bilirim ama aklıma geldiği sürece okicam bu siteyi yazana allah razı olsun

Yorumu gönderen: zeynep, 24.04.2014, 23:46 (UTC):
Rabbim dualarımızı kabul eylesin insallah...bu güzel duayı dilimizde gönlümüzden eksik etmesin..

Yorumu gönderen: nida , 14.04.2014, 17:28 (UTC):
tüm kardeşlerimden allah razı olsun ... çok güzel bir sayfa...

Yorumu gönderen: medine, 08.04.2014, 11:42 (UTC):
Bilirim ki rabbim merhametlilerin en merhametllisidir. Supesiz ki peygamberimiz s.a.v mukemmel biridir Allah c.c hz.peygamberefendimizden rszi olsun. Aallah in c.c rahmet ve bereketi onun uzerine olsun.

Yorumu gönderen: HAMZA KARATAS, 28.02.2014, 12:12 (UTC):
ALLAHcc sizlerden razı olsun peygamber efendım.ze komşu eylesin svslme

Yorumu gönderen: yusuf ali, 18.12.2010, 15:07 (UTC):
vay be ne kadar yararı var

Yorumu gönderen: ( ÖMER CAKMAK), 05.12.2010, 20:38 (UTC):
Etrafım 2 ayaklı şeytanlarla dolu benımde onlardan bı farkım yok RABBIM benı onların arasından alsın son nefesımı ımanlı olarak wermek ısterım..

Yorumu gönderen: nerminn, 01.12.2010, 10:36 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN EMEYI GECENLERDEN

Yorumu gönderen: mücahit horata, 26.11.2010, 16:37 (UTC):
Allah razı olsun sitede emeği geçen her kezden

Yorumu gönderen: murat, 26.11.2010, 14:24 (UTC):
bu siteye emeği geçenlerden allah razı olsun.

Yorumu gönderen: musti, 25.11.2010, 13:26 (UTC):
bende bu siteyi çok beğendim bilgilerimi tazeliyorum ihlas süresini çok okumayı gayret ediyorum allah razı olsun böyle site yapmayı akledenlere teşşekürler

Yorumu gönderen: emel, 20.11.2010, 22:18 (UTC):
Allah razı olsun bu siteyi hazırlayanlardan.

Yorumu gönderen: kemal akan, 20.11.2010, 10:02 (UTC):
neler varda haberimiz yok emegi gecen herkeze allah razı olsun

Yorumu gönderen: mehmed_aytis, 19.11.2010, 18:14 (UTC):
ALLAHIN işine sorgu sual sorulmaz sen büyüksün yarabbi hidayetini bizlerden esirgeme dogru yoldan bizleri şaşırma yarabbi bakın bir ayetin ne kadar sevabı var sen büyüksün

Yorumu gönderen: yeni, 20.10.2010, 19:29 (UTC):
Ben elimden geldigince okurdum ihlas suresini.hemde her okudugumda üç kez.ama bukadar büyük sevabı oldugunu biliyordum desem yalan olur.Allah çok büyük..artık daha sık okuyacagım..

Yorumu gönderen: seda, 04.10.2010, 15:03 (UTC):
allahm seni çok seviyorum bu günlere senin rızanla dualarım sayesinde geldim beni bağışla ve tüm muradlarıma erdir

Yorumu gönderen: habibe, 29.09.2010, 18:57 (UTC):
allahım senden başka ilah yoktur sen bizim hem dünyada hemde ahirette velimizsin.sen ne güzel velisin

Yorumu gönderen: nakşi bahaaddin, 25.09.2010, 23:04 (UTC):
selamun aleyküm. kim kime bir ilim öğretiyorsa sevabının, takvasının haddi hesabı yoktur. ben birşeyler daha öğrendim ALLAH razı olsun. lütfen herkez din kardeşlerine birşeyler öğretsin, öğrensin... duayla kalın

Yorumu gönderen: Hasan Ali, 17.09.2010, 20:00 (UTC):
Allah hazırlayanlardan razı olsun

Yorumu gönderen: SAMED, 05.09.2010, 19:06 (UTC):
ALLAH RAZI OLSUN

Yorumu gönderen: aziz, 05.09.2010, 01:59 (UTC):
ALLAH'ım ne kadar büyüksün yarabbi m bır kişi nin duası ile kaç kişi cennete gönderiyor ALLAH herkese cennet i nasip etsin

Yorumu gönderen: süleyman, 29.08.2010, 06:18 (UTC):
arkadaşlar bu ve bunun gibi gizli açıklanmayan sırları coktur ihlası şerifin şükürler olsun.derecesini en iyi ALLAH bilir.inş tüm kardeşlerimiz sık sık okuruz

Yorumu gönderen: figen, 18.08.2010, 07:57 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: ülkü ateş, 15.08.2010, 10:43 (UTC):
çok faydalı bir site hazırlayanladan Allah razı olsun

Yorumu gönderen: selma, 06.08.2010, 10:02 (UTC):
cok guzel bir site

Yorumu gönderen: damla , 04.08.2010, 19:45 (UTC):
IHLAS süresini hergün okurum ve tavsiye ederim cok faydasini görüyorum insanin ruhunu dinlendiriyor ve namazda öyle namaz dinin diregidir herkese hayirli ramazanlar sükür ki müslüman olarak dünyaya gelmisiz kiymetini bilelim

Yorumu gönderen: zeynep, 28.07.2010, 14:18 (UTC):
yüce allahım okadar yüce ulu büyükki ona inanmayan kafirdir kurban oluruz onun herşeyine yarattığı nimete rızıklara hey insanlar kendinize gelin herkes gidecek ölüme....

Yorumu gönderen: marut.., 28.07.2010, 13:09 (UTC):
arkadaşlar ihlas süresi ile ilgili elinde osmanlıca havvas kitabı olan varmı.

Yorumu gönderen: berat, 26.07.2010, 09:12 (UTC):
Allah(C:C)hepinizden tüm Ümmeti Muhammed'ten razı olsun.Bizlerin günahlarını bağışlasın.Hz. Muhammed'in şefaatine nail eylesin.Amin...

Yorumu gönderen: vildan çok güzel allah razı olsun, 24.06.2010, 09:23 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: nuri avcı, 07.06.2010, 20:57 (UTC):
allah razı olsun

Yorumu gönderen: leon, 03.06.2010, 16:05 (UTC):
benim merk ettiğim mesele bu duayı okursan allah seni o duayı okuman sebebiyle 70 kere nazar edilmene vesile olacak dua var mıdır

Yorumu gönderen: birgül, 18.05.2010, 21:07 (UTC):
ALLAH razı olsun ihlas suresini hep okurum ama bu kadar faydalı oldugunu bilmiyodum şimdi daha bi aşkla okurum inşallah açıklayanlardan ALLAH razı olsun

Yorumu gönderen: sevda, 17.04.2010, 20:15 (UTC):
ALLAH sizlerden razı olsun bizi bilgilendirdiğiniz içinBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391291 ziyaretçi (132977014 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler