Izmir Kus Cenneti (Gediz Deltasi)
 
İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası

İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası

İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası

İzmir Kuş Cenneti (Gediz Deltası)

Türkiye'de pek çok sulak alan bulunmaktadır. Bunlardan 9 adedi Ramsar Sözleşmesi'ne göre A sınıfı Sulak Alan statüsüne sahiptir. Bu sulak alanlardan biri de, İzmir Kuş Cenneti'dir.[1]

İzmir Kuş Cenneti, İzmir'in 25 km kuzeybatısında, Gediz Nehri'nin eskiden Ege Denizi'ne döküldüğü yerde, [2][1] İzmir Körfezi'nin kuzey doğu kıyılarında uzanan yaklaşık 40.000 hektarlık bir alanı kaplayan ve 20.400 hektarı tatlı tuzlu su bataklıkları, tuzcul ve geçici sulak çayırlar, lagünlar ile alüvyon adacıklarından oluşan sulak alan ekosistemi olan Gediz Deltası, ülkemizin en önemli sulak alanlarından biridir.

Alanın 8.000 hektarlık bölümü 1982 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilmiş olup, kuş sayısının çokluğu ve çeşitliliği nedeni ile 1991 yılından itibaren İzmir Kuş Cenneti olarak anılmaya başlanmıştır. Ayrıca, deltanın sulak alan özelliği gösteren alanının tamamı 1998 yılında Çevre Bakanlığı'nca Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilerek koruma altına alınmış olup, ülkemizdeki 9 Ramsar alanından biridir.[3]

Alanda tatlı su ekosistemini oluşturan sazlıklar, otlaklar ve tepelik kısımlar olmak üzere 3 tip farklı ekosistem bulunmaktadır. Ayrıca tatlı ve tuzlu suların geçiş yaptığı kısımlarda acı su ekosistemine rastlanmaktadır. Sığ sularla örtülü olan dalyanlar ve tuzla havuzları tüm yıl boyunca pek çok su kuşunun barınmasına ve beslenmesine imkan sağlamaktadır. Dalyanlarda bulunan çok sayıdaki adacık güvenli olması nedeni ile kuşların kuluçkaya yatabildiği önemli yerlerdir.[2][1]

Doğal yaşamın devamlılığı açısından son derece önemli olan Gediz Delta'sı; zengin ve değişik habitatları ile bir açık hava müzesi işlevi görmektedir. Zengin bir faunaya sahip olan alanda çok sayıda böcek türünden, çakal ve yaban domuzu gibi memeli hayvanlara kadar pek çok hayvan türü bulunmakla birlikte alanın fauna açısından esas önemini ise kuşlar oluşturmaktadır.[3]

Türkiye'de bulunan 426 kuş türünden 240 tanesi deltada gözlenmiştir.[4] Bu 240 kuş türü içerisinde, nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan mahmuzlu kızkuşu, tepeli pelikan, küçük kerkenez, kocagöz ve angıt gibi yaklaşık 25 kuş türü yer almaktadır.[5]

Alanda yapılan son kuş sayımlarında; 82000'i aşkın su kuşunun düzenli olarak barınmakta olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen 211 kuş türünden 64'ü yerli, 54'ü yaz göçmeni, 43'ü kış göçmeni ve 30 tür de transit geçen türlerdendir.[6] 25'e yakın kuş türü sayıları itibari ile de "Birdlife International" tarafından belirlenen Uluslararası "Önemli Kuş Alanı" kriterlerini sağlamaktadır.[7][8] Örneğin; "Birdlife International" tarafından Alaca balıkçıl ve Erguvani balıkçıl "hassas", Mahmuzlu kızkuşu ise "tehlike altında" olarak sınıflandırılmış ve koruma altına alınmıştır.[9][1]

Türkiye'de bulunan 426 kuş türünden 230'un üzerinde kuş türü bölgede gözlenmektedir. Dünyada nesli tehlike altında bulunan tepeli pelikan ve küçük kerkenez burada üremektedir. Alan, deniz kuşları, özelliklede sumrular ve martılar için tüm Akdeniz genelinde önemli bir üreme bölgesidir. Deltadaki korunaklı çamur adacıklarında her yıl binlerce çift deniz kuşu kuluçkaya yatar. Kara gagalı sumru Türkiye'de yalnız Gediz Deltası'nda, büyük sumru ise tüm Akdeniz kıyılarında düzenli olarak yalnızca Gediz ve Büyük Menderes Deltası'nda üremektedir. Bunların yanı sıra alanda; kara leylek, flamingo, mahmuzlu kız kuşu, kızıl şahin, deniz kırlangıcı, gri balıkçıl gibi kuş türleri görülmektedir. Ayrıca, tuzcul bitkilerin hakim olduğu alanda 60 familya, 206 cinse ait 306 çeşit bitkisel türü ile Homa Dalyanı'nda da 63 çeşit bitkisel plankton türü bulunmaktadır.[3]

İzmir Kuş Cenneti'nde Uluslararası Önemli Kuş Alanı Kriterleri'ne uyan kuş türleri ve sayıları şunlardır: Pelecanus crispus Bruch. (Tepeli pelikan) 35 çift, Phoenicopterus ruber L. (Flamingo) 1450 çift, Falco naumanni Fleischer (Küçük kerkenez) 25 çift, Burhinus oedicnemus L. (Kocagöz) 30 çift, Glareola pranticola (Bataklık kırlangıcı) 35 çift, Charadrius dubius Scopoli (Akçacılıbıt) 1000 çift, Poplopterus spinosus (Mahmuzlu kızkuşu) 50 çift, Larus melanocephalus Temminck (Akdeniz martısı) 900 çift, Sterna albifrons Pallas (Küçük sumru) 205 çift, Sterna caspia Pallas (Hazar sumrusu) 100 çift.

Alan ayrıca; kışın, aralarında Karabatak (maks. 1000), Tepeli pelikan (maks. 341), Flamingo (maks. 21300) ve angıt (maks. 450) bulunan büyük sayıda su kuşunu (maks. 25 239) barındırır.[7][1]

Bölgenin flora varlığı ise genellikle tek yıllık otsu bitkiler, az ölçüde çok yıllık otsu bitkiler ile odunsu bitkilerden oluşmaktadır. Deltada bulunan bitki türlerinden bazıları şunlardır: Ranunculus laterifolus DC. (Düğün çiçeği), Halimione portulacoides L., Salicornia europaea L. (Deniz börülcesi), Tamarix smyrnensis Bunge. (İzmir Ilgını), Lemna minor L. (Küçük su mercimeği), Inula crithmoides L. (Deniz anduzotu), Najas minor L. (Su perisi), Phragmites australis L. (Kamış), Eucalyptus camaldulensis Dahnh. (Ökaliptus), Acacia cyanophylla L. (Kıbrıs Akasyası).[10][1]

Ayrıca dalyanlarda, tatlı su kaynaklarında ve sazlıklarda Dicentrarchus labrax L. (levrek), Sparus aurata L. (çipura) ve Mugil cephalus L. (kefal) gibi balık türleri bulunmaktadır.

İzmir Kuş Cenneti'ndeki ekolojik yapıyı tehdit eden önemli unsurlardan biri özellikle yaz aylarında alandaki tatlısu ekosistemine sahip sazlıklarda yaşanan kuraklık sorunudur. 1991-1993 yılları arasında Menemen Ovasında tarımsal alanlardaki drenaj sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda, alanda tatlı su girdisi ile çıktısı arasında oransal olarak büyük değişiklikler olmuştur. Drenaj çalışmaları yapılmadan önce ovadan gelen yağmur ve drenaj suları 450 ha'lık sazlık alanı besleyerek, kuşların yuvalanmasına, balık ve kurbağa gibi canlılara yaşam ortamı sağlarken, son yıllarda sazlık alanda özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında kurumalar meydana gelmektedir.

İzmir Kuş Cenneti, zengin flora ve fauna varlığı ve bu canlılara sağladığı yaşam ortamı nedeni ile Çevre Bakanlığı'nca 15.04.1998 tarih ve 23.314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sulak Alanlar Tebliği ile Ramsar Sözleşmesi listesine dahil edilerek 20.400 hektarı koruma altına alınmıştır. Ayrıca alanın 8000 hektarlık kısmı Orman Bakanlığı tarafından 1982 yılında Yaban Hayatı Koruma Sahası, tamamı Kültür Bakanlığı'nca 1999 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmiş, 2002 yılında ise 1. Derece Doğal Sit alanının deniz sınırları belirlenmiştir. Alanda Üçtepeler mevkii [1] yaklaşık 2400 yıl önce kurulmuş [3] ise Leukai antik kenti nedeni ile Arkeolojik Sit Alanı'dır.[3][1]

İzmir Kuş Cenneti, Gediz Deltası

Gediz Deltası Kuş Türleri Listesi

1. Kızıl Gerdanlı Dalgıç (Gavia stellata)

2. Kara Gerdanlı Dalgıç (Gavia arctica)

3. Küçük Batağan (Podiceps ruficollis)

4. Bahri (Podiceps cristatus)

5. Kızıl Boyunlu Batağan (Podiceps grisegena)

6. Kara Boyunlu Batağan (Podiceps nigricollis)

7. Boz Yelkovan (Calonectris diomedea)

8. Yelkovan (Puffinus yelkouan)

9. Karabatak (Phalacrocorax carbo)

10. Tepeli Karabatak (Phalacrocorax aristotelis)

11. Küçük Karabatak (Phalacrocorax pygmeus)

12. Ak Pelikan (Pelecanus onocratalus)

13. Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus)

14. Balaban (Botaurus stellaris)

15. Küçük Balaban (Ixobrychus minutus)

16. Gece Balıkçılı (Nycticorax nycticorax)

17. Alaca Balıkçıl (Ardeola ralloides)

18. Sığır Balıkçılı (Bubulcus ibis)

19. Küçük Ak Balıkçıl (Egretta garzetta)

20. Büyük Ak Balıkçıl (Egretta alba)

21. Gri Balıkçıl (Ardea cinerea)

22. Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea)

23. Kara Leylek (Ciconia nigra)

24. Leylek (Ciconia ciconia)

25. Çeltikçi (Plegadis falcinellus)

26. Kaşıkçı (Platalea leucorodia)

27. Flamingo (Phoenicopterus roseus)

28. Küçük Flamingo (Phoeniconias minor)

29. Kuğu (Cygnus olor)

30. Ötücü Kuğu (Cygnus cygnus)

31. Sakarca (Anser albifrons)

32. Boz Kaz (Anser anser)

33. Sibirya Kazı (Branta ruficollis)

34. Angıt (Tadorna ferruginea)

35. Suna (Tadorna tadorna)

36. Fiyu (Anas penelope)

37. Boz Ördek (Anas strepera)

38. Çamurcun (Anas crecca)

39. Yeşilbaş (Anas platyrhynchos)

40. Kılkuyruk (Anas acuta)

41. Çıkrıkçın (Anas querquedula)

42. Kaşıkgaga (Anas clypeata)

43. Macar Ördeği (Netta rufina)

44. Elmabaş Patka (Aythya ferina)

45. Pasbaş Patka (Aythya nyroca)

46. Tepeli Patka (Aythya fuligula)

47. Kara Ördek (Melanitta nigra)

48. Altıngöz (Bucephala clandula)

49. Sütlabi (Mergus albellus)

50. Tarakdiş (Mergus serrator)

51. Dikkuyruk (Oxyura leucocephala)

52. Arı Şahini (Pernis apivorus)

53. Kara Çaylak (Milvus migrans)

54. Akkuyruklu Kartal (Haliaeetus albicilla)

55. Küçük Akbaba (Neophron percnopterus)

56. Kızıl Akbaba (Gyps fulvus)

57. Yılan Kartalı (Circaetus gallicus)

58. Saz Delicesi (Circus aeruginosus)

59. Gökçe Delice (Circus cyaneus)

60. Bozkır Delicesi (Circus macrourus)

61. Çayır Delicesi (Circus pygargus)

62. Çakır (Accipiter gentilis)

63. Atmaca (Accipiter nisus)

64. Yoz Atmaca (Accipiter brevipes)

65. Şahin (Buteo buteo)

66. Kızıl Şahin (Buteo rufinus)

67. Küçük Orman Kartalı (Aquila pomarina)

68. Büyük Orman Kartalı (Aquila clanga)

69. Şah Kartal (Aquila heliaca)

70. Kaya Kartalı (Aquila chrysaetos)

71. Küçük Kartal (Hieraeetus pennatus)

72. Tavşancıl (Hieraeetus fasciatus)

73. Balık Kartalı (Pandion haliaetus)

74. Küçük Kerkenez (Falco naumanni)

75. Kerkenez (Falco tinnunculus)

76. Ala Doğan (Falco vespertinus)

77. Boz Doğan (Falco columbarius)

78. Delice Doğan (Falco subbuteo)

79. Ada Doğanı (Falco eleonorea)

80. Bıyıklı Doğan (Falco biarmicus)

81. Gök Doğan (Falco peregrinus)

82. Kınalı Keklik (Alectoris chukar)

83. Turaç (Francolinus francolinus)

84. Bıldırcın (Coturnix coturnix)

85. Benekli Suyelvesi (Porzana porzana)

86. Bataklık Suyelvesi (Porzana parva)

87. Bıldırcın Kılavuzu (Crex crex)

88. Sukılavuzu (Rallus aquaticus)

89. Saztavuğu (Gallinula chloropus)

90. Sakarmeke (Fulica atra)

91. Turna (Grus grus)

92. Telli Turna (Anthropoides virgo)

93. Mezgeldek (Tetrax tetrax)

94. Toy (Otis tarda)

95. Poyrazkuşu (Haematopus ostralegus)

96. Uzunbacak (Himantopus himantopus)

97. Kılıçgaga (Recurvirostra avosetta)

98. Kocagöz (Burhinus oedicnemus)

99. Bataklıkkırlangıcı (Glareola pratincola)

100. Küçük Halkalı Cılıbıt (Charadrius dubius)

101. Halkalı Cılıbıt (Charadrius hiaticula)

102. Akça Cılıbıt (Charadrius alexandrinus)

103. Büyük Cılıbıt (Charadrius leschenaultii)

104. Altın Yağmurcun (Pluvialis apricaria)

105. Gümüş Yağmurcun (Pluvialis squatarola)

106. Mahmuzlu Kızkuşu (Hoplopterus spinosus)

107. Kızkuşu (Vanellus vanellus)

108. Büyük Kumkuşu (Calidris canutus)

109. Ak Kumkuşu (Calidris alba)

110. Küçük Kumkuşu (Calidris minuta)

111. Sarı Bacaklı Kumkuşu (Calidris temminckii)

112. Kızıl Kumkuşu (Calidris ferruginea)

113. Kara Karınlı Kumkuşu (Calidris alpina)

114. Sürmeli Kumkuşu (Limicola falcinellus)

115. Döğüşkenkuş (Philomachus pugnax)

116. Küçük Suçulluğu (Lymnocryptes minimus)

117. Suçulluğu (Gallinago gallinago)

118. Çulluk (Scolopax rusticola)

119. Çamurçulluğu (Limosa limosa)

120. Kıyı Çamurçulluğu (Limosa lapponica)

121. Sürmeli Kervançulluğu (Numenius phaepus)

122. Kervançulluğu (Numenius arquata)

123. Kara Kızılbacak (Tringa erythropus)

124. Kızılbacak (Tringa totanus)

125. Bataklık Düdükçünü (Trynga stagnatilis)

126. Yeşilbacak (Tringa nebularia)

127. Yeşil Düdükçün (Tringa ochropus)

128. Orman Düdükçünü (Tringa glareola)

129. Terek Düdükçünü (Xenus cinereus)

130. Dere Düdükçünü (Actitis hypoleucos)

131. Taşçeviren (Arenaria interpres)

132. Deniz Düdükçünü (Phalaropus lobatus)

133. Büyük Karabaş Martı (Larus ichthyaetus)

134. Akdeniz Martısı (Larus melanocephalus)

135. Küçük Martı (Larus minutus)

136. Karabaş Martı (Larus ridibundus)

137. İnce Gagalı Martı (Larus genei)

138. Ada Martısı (Larus audouinii)

139. Küçük Gümüş Martı (Larus canus)

140. Kara Sırtlı Martı (Larus fuscus)

141. Van Gölü Martısı (Larus armenicus)

142. Gümüş Martı (Larus cachinnans)

143. Kara Ayaklı Martı (Rissa tridactyla)

144. Gülen Sumru (Gelochelidon nilotica)

145. Hazar Sumrusu (Sterna caspia)

146. Kara Gagalı Sumru (Sterna sandvicensis)

147. Sumru (Sterna hirundo)

148. Küçük Sumru (Sterna albifrons)

149. Bıyıklı Sumru (Chlidonias hybridus)

150. Kara Sumru (Chlidonias niger)

151. Akkanatlı Sumru (Chlidonias leucopterus)

152. Bağırtlak (Pterocles orientalis)

153. Kaya Güvercini (Columba livia)

154. Tahtalı (Columba palumbus)

155. Kumru (Streptopelia decaocto)

156. Üveyik (Streptopelia turtur)

157. Yeşil Papağan (Psittacula krameri)

158. Tepeli Guguk (Clamator glandarius)

159. Guguk (Cuculus canorus)

160. Peçeli Baykuş (Tyto alba)

161. İshakkuşu (Otus scops)

162. Puhu (Bubo bubo)

163. Kukumav (Athene noctua)

164. Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus)

165. Kır Baykuşu (Asio flammeus)

166. Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus)

167. Ebabil (Apus apus)

168. Boz ebabil (Apus pallidus)

169. Ak karınlı Sağan (Apus melba)

170. İzmir Yalıçapkını (Halcyon smyrnensis)

171. Yalıçapkını (Alcedo atthis)

172. Alaca Yalıçapkını (Ceryle rudis)

173. Arıkuşu (Merops apiaster)

174. Gökkuzgun (Coracias garrulus)

175. İbibik (Upopa epops)

176. Boyunçeviren (Jynx torquata)

177. Yeşil Ağaçkakan (Picus viridis)

178. Orman Ağaçkakanı (Dendrocopus major)

179. Alaca Ağaçkakan (Dendrocopus syriacus)

180. Boğmaklı Toygar (Melanocorypha calandra)

181. Bozkır Toygarı (Calandrella brachydactyla)

182. Tepeli Toygar (Galerida cristata)

183. Orman Toygarı (Lullula arborea)

184. Tarlakuşu (Alauda arvensis)

185. Kum Kırlangıcı (Riparia riparia)

186. Kaya Kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris)

187. Kızıl Kırlangıç (Hirundo daurica)

188. Ev Kırlangıcı (Delichon urbica)

189. Kırlangıç (Hirundo rustica)

190. Kır İncirkuşu (Anthus campestris)

191. Ağaç İncirkuşu (Anthus trivialis)

192. Çayır İncirkuşu (Anthus pratensis)

193. Kızıl Gerdanlı İncirkuşu (Anthus cervinus)

194. Dağ İncirkuşu (Anthus spinoletta)

195. Sarı Kuyruksallayan (Motacilla flava)

196. Sarı Başlı Kuyruksallayan (Motacilla citreola)

197. Dağ Kuyruksallayanı (Motacilla cinerea)

198. Ak Kuyruksallayan (Motacilla alba)

199. Çıtkuşu (Troglodytes troglodytes)

200. Dağbülbülü (Prunella modularis)

201. Çalı Bülbülü (Cercotrichas galactotes)

202. Kızılgerdan (Erithacus rubecula)

203. Benekli Bülbül (Luscinia luscinia)

204. Bülbül (Luscinia megarhynchos)

205. Taş Bülbülü (Irania gutturalis)

206. Kara Kızılkuyruk (Phoenicurus ochrurus)

207. Kızılkuyruk (Phoenicurus phoenicurus)

208. Çayır Taşkuşu (Saxicola rubetra)

209. Taşkuşu (Saxicola torquata)

210. Boz Kuyrukkakan (Oenanthe isabellina)

211. Kuyrukkakan (Oenanthe oenanthe)

212. Kara Kulaklı Kuyrukkakan (Oenanthe hispanica)

213. Ak Sırtlı Kuyrukkakan (Oenanthe finschii)

214. Gökardıç (Monticola solitarius)

215. Karatavuk (Turdus merula)

216. Tarla Ardıcı (Turdus pilaris)

217. Öter Ardıç (Turdus philomelos)

218. Kızıl Ardıç (Turdus iliacus)

219. Ökse Ardıcı (Turdus viscivorus)

220. Kamışbülbülü (Cettia cetti)

221. Yelpazekuyruk (Cisticola juncidis)

222. Bataklık Kamışçını (Locustella luscinioides)

223. Bıyıklı Kamışçın (Acrocephalus melanopogon)

224. Kındıra Kamışçını (Acrocephalus schoenobaenus)

225. Çalı Kamışçını (Acrocephalus palustris)

226. Saz Bülbülü (Acrocephalus scirpaceus)

227. Büyük Kamışçın (Acrocephalus arundinaceus)

228. Ak Mukallit (Hippolais pallida)

229. Sarı Mukallit (Hippolais icterina)

230. Bıyıklı Ötleğen (Sylvia cantillans)

231. Boz Ötleğen (Sylvia borin)

232. Ak Gerdanlı Ötleğen (Sylvia communis)

233. Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen (Sylvia curruca)

234. Kara Başlı Ötleğen (Sylvia atricapilla)

235. Maskeli Ötleğen (Sylvia melanocephala)

236. Çizgili Ötleğen (Sylvia nisoria)

237. Kara Boğazlı Ötleğen (Sylvia rüppelli)

238. Boz Çıvgın (Phylloscopus boneli)

239. Orman Çıvgını (Phylloscopus sibilatrix)

240. Çıvgın (Phylloscopus collybita)

241. Söğütbülbülü (Phylloscopus trochilus)

242. Çalıkuşu (Regulus regulus)

243. Benekli Sinekkapan (Muscicapa striata)

244. Küçük Sinekkapan (Ficedula parva)

245. Kara Sinekkapan (Ficedula hypoleuca)

246. Alaca Sinekkapan (Ficedula semitorquata)

247. Halkalı Sinekkapan (Ficedula albicollis)

248. Bıyıklı Baştankara (Panurus biarmicus)

249. Çulhakuşu (Remiz pendulinus)

250. Uzun Kuyruklu Baştankara (Aegithalos caudatus)

251. Ak Yanaklı Baştankara (Parus lugubris)

252. Büyük Baştankara (Parus major)

253. Mavi Baştankara (Parus cyaneus)

254. Kaya Sıvacıkuşu (Sitta neumayer)

255. Kara Alınlı Örümcekkuşu (Lanius minor)

256. Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu (Lanius collurio)

257. Kızıl Başlı Örümcekkuşu (Lanius senator)

258. Maskeli Örümcekkuşu (Lanius nubicus)

259. Kızıl Kuyruklu Örümcekkuşu (Lanius isabellinus)

260. Alakarga (Garrulus glandarius)

261. Saksağan (Pica pica)

262. Ekin Kargası (Corvus frugilegus)

263. Leş Kargası (Corvus corone)

264. Küçük Karga (Corvus monedula)

265. Kuzgun (Corvus corax)

266. Sarıasma (Oriolus oriolus)

267. Sığırcık (Sturnus vulgaris)

268. Ala Sığırcık (Sturnus roseus)

269. Söğüt Serçesi (Passer hispaniolensis)

270. Serçe (Passer domesticus)

271. Ağaç Serçesi (Passer montanus)

272. Dağ İspinozu (Fringilla montifringilla)

273. İspinoz (Fringilla coelebs)

274. Küçük İskete (Serinus serinus)

275. Ketenkuşu (Acanthis cannabina)

276. Kara Başlı İskete (Carduelis spinus)

277. Saka (Carduelis carduelis)

278. Florya (Carduelis chloris)

279. Kocabaş (Coccotraustres coccotraustres)

280. Tarla Kirazkuşu (Miliaria calandra)

281. Kaya Kirazkuşu (Emberiza cia)

282. Sarı Kirazkuşu (Emberiza citrinella)

283. Bahçe Kirazkuşu (Emberiza cirlus)

284. Kara Başlı Kirazkuşu (Emberiza melanocephala)

285. Kirazkuşu (Emberiza hortulana)

286. Kızıl Kirazkuşu (Emberiza caesia)

287. Boz Kirazkuşu (Emberiza cineracea)

288. Bataklık Kirazkuşu (Emberiza schoeniclus) [11]

Kaynaklar

[1] Vildan Gündoğdu (Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Bornova-İzmir) & Elif Torusdağ, Devrim Sarıkaya (İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Alsancak-İzmir), "İzmir Kuş Cenneti Sulak Alanının Ekolojik Yapısı Ve Su Kirliliği İzleme Çalışması", Ekoloji Dergisi, 2005, 14, 54, 31-36, www.ekoloji.com.tr/resimler/54-6.pdf
[2] "İzmir Çevre İl Müdürlüğü Çalışma Raporları", İzmir Çevre İl Müdürlüğü, İzmir 2000-2002.
[3] "Yaban Hayatının Korunması ve İzmir Kuş Cenneti", Özel Ege Lisesi, www.egelisesi.k12.tr/basarilarimiz/Projeler/proje2004/proje17.pdf
[4] H. Yurt, Mülakat, Gediz Deltası Yaban Hayatı Koruma Sahası'ndaki Görevli
[5] Alper Uzun, "Gediz Deltası'nda Yaşanan Koeuma-Kullanma Çatışması", cevre.club.fatih.edu.tr/webyeni/konfreweb/gediz.pdf
[6] M Sıkı, "Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti) Kuşlar", Ekoloji Dergisi, 2002, sayı:44, s.11-16.
[7] M. Yarar M & G. Magnin, "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları", Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul 1997.
[8] MF Heath, Evans MI Important Bird Areas in Europe. Priorities for Conservation, Vol.2, BirdLife Conservation Series No: 8, Cambridge, UK.
[9] European Bird Polpulations: Estimates and Trends. BirdLife International/European Bird Census Council (EBCC), BirdLife Conservation Series No.10, Cambridge, UK.
[10] Ö. Seçmen & E. Leblebici, "Türkiye Sulak Alan Bitkileri ve Bitki Örtüsü", Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No: 58, İzmir 1997.
[11] www.izmirkuscenneti.gov.tr/default.asp?mid=283&L=TR


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52391648 ziyaretçi (132977982 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler