Muska Nedir?
 
vefk, muska

Muska Nedir?

Muska; bazı hastalıkları, kötülükleri ve nazarı uzaklaştırmak için boyna asılan ya da üstte taşınan yazılı kağıt; üç köşeli şekilde katlanmış şey; üç köşeli bir nüsha manalarında kullanılır.

Muska kelimesinin aslı "nüsha'dır. Arapça nüsha'dan Türkçeye bu şekilde değişerek geçmiştir. Buna Kuzey Afrika'da "hurz" Doğu Arabistan'da "hamaya", "hafiz" ya da da "maâza" Türkiye'de "muska", "nusha" ya da "hamail" denir. Hadis ve fıkıh kitaplarında "rukye" olarak geçmektedir.

Muska, genellikle olası bir hastalıktan korunmak ya da tedavî amacıyla yazılarak taşınır. Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin teneke gümüş ve altın kalplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır. Dört köşeli ya da kalp biçiminde kaplara da konan hamail bütün İslâm dünyasında yaygın biçimde kullanılmaktadır.

Muskalara yalnızca sûre ayet hadis ya da bir dua yazıldığı gibi Allah'ın meleklerin efsanevî kişilerin adları anlaşılmaz tılsımlı sözler simgeler yıldız işaretleri rakamlar rumuz ve işaretler insan ve hayvan resimleri ile garip harf şekilleri de yazılıp çizilmiştir. Sûre ayet hadis ve duanın yazıldığı muskalar, İslâm dönemine; diğerleri ise İslâm'dan önceki batıl inanç ve hurâfelere aittir.

Müslümanlar arasında muskalara 113. sûre olan Felak 114. sûre olan Nâs Yasin Fâtiha süreleri Âyetü'l-Kürsi (2/256) Âyetü'l-Arş (9/130) diğer çeşitli ayet hadis ve dualar yazılır.

İslâm fıkhı âlimleri zararı gideren şeyleri üçe ayırmışlardır: Birincisi açlık için ekmek yemek ve susuzluk için su içmek gibi kesin olanlarıdır. İkincisi tıbbî tedâvilerin bir kısmı gibi muhtemel (maznûn) olanlardır ve üçüncüsü de okuyarak tedâvi gibi etkisi ihtimalli olanlardır. Zararı gidereceği kesin olan şeyi kullanmak farz ve onu terk etmek haramdır. Muhtemel olanı yapmak iyidir. Ancak onu terk etmek haram değildir. 3. türünü yapmak da caizdir.[1]

Dolayısıyla İslâm'a göre nazar korku ve benzeri bazı psikolojik hastalıklar için sûre ayet hadis ve duaları okumak ve yazıp bir yere asmak caiz kabul edilmiştir.
Her şeyden önce İslâm dini insan sıhhâtinin korunmasına ve hastalandığı zaman tedâvî görmesine son derece önem vermiştir. Ebu Hureyre İbn Abbâs ve İbn Mes'ûd'dan rivâyet edildiğine göre birisi Hz. Peygamber (sav)'in huzuruna gelerek "Ya Resûlullah gerektiğinde tedâvi olalım mı?" diye sormuş. Hz. Peygamber (sav) bu soru üzerine: "Ey Allah'ın kulları tedâvi olunuz. Yüce Allah ihtiyarlığın dışındaki her hastalığın şifâsını da yaratmış" diye buyurmuştur.[2]

Ebu Sâîd kanalıyla rivâyet edilen bir hadiste Hz. Peygamber (sav)'in muavvizeteyn (Felak ve Nas) sûreleri nazil oluncaya kadar insan ve cinlerin nazarlarından Allah'a sığındığı açıklanmaktadır.[3]

Hasta olan bir insanın dua etmesi ve okuması câiz olduğu gibi salih kimselere bunu yaptırmak da câizdir. Hz. Aişe (ra)'dan şöyle rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber (sav) hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi: "Ey Allah'ım ey insanların Rabb'ı şu hastalığı götür şifâ ver şifâ veren Sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifâ ver." [4]

Bu ve benzeri rivâyetlere göre okuma ve yazma sûreti ile tedâvî caizdir. Ancak bunun için bazı şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralamamız mümkündür:

  1. Okunan ve yazılan şey sûre ayet hadis ya da manası anlaşılan dua olacak.
  2. Manası bilinmeyen birtakım isim harf resim ve işâretler kullanılmayacak. Buna göre yukarıda anlatılan ikinci çeşit muskalar İslâm'a göre haram ve yasaktır.
  3. Tıbbi tedâvide olduğu gibi burada da şifâ verenin yalnız Allah olduğuna inanılacak; O'ndan başkasından hiçbir şey umulmayacaktır.
  4. Sevdirmek ya da nefret ettirmek gibi tedâvi ile alakası olmayan şeyler için yapılmayacaktır.[5]

Âyet-i kerîme ile ve Resûlullah efendimizden gelen duâlarla muska yazmaya ve taşımaya "Ta'viz" denir. İslâm dîninde buna izin verilmiştir. İnanan, güvenen kimseye fayda verdiği tecrübe ile sâbittir. Hattâ böyle âyet ve duâların yazıldığı muskayı muşamba, naylon gibi su geçirmez şeylere sarılı olarak her zaman taşımaya izin verilmiştir. Mânâsı bilinmeyen ya da dinden ayrılmaya sebep olan muskayı okumaya "Efsûn" denir. Bunu ve nazarlık denilen şeyleri kendi üzerinde taşımaya Temîme denir. Muhabbet (sevgi) hâsıl etmek için yapılan muskalara "Tivele denir." Bir hadîs-i şerîfte; “Temîme ve Tivele şirktir (Allah'a ortak koşmaktır).” buyruldu.

Hakîkî Müslüman, bâtıl inançlara inanmaz. Sihir, uğursuzluk, fal, efsun, Kurândan başka şeyler yazılı muska, kehânet ve benzeri şeylere, bunların muhakkak iş yapacaklarına, mezarlara mum dikmeye, tel ve iplik bağlamaya ve kerâmet sâhibi olduğunu söyleyene ehemmiyet vermez. Bunların çoğu esâsen başka dinlerden bize aktarılmıştır. Bâzı din adamlarından kerâmet bekleyenlere büyük İslâm âlimi İmâm-ı Rabbânî rahmetullahi aleyh şöyle demektedir: “İnsanlar din adamlarından kerâmet beklerler. Bunların bâzılarının kerâmeti yoktur, ama diğerlerinden daha ziyâde Allah'a yakındır. Asıl kerâmet, İslâmiyet'i iyi öğrenmek ve ona uygun yaşayabilmektir.” [6]

İslâm, muskayı istememiş, tedavi ya da başka bir amaçla kullanılmasını tavsiye etmemiş ve faydalı olabileceğini söylememiştir. Hattâ muskanın birçok çeşidiyle Allah'tan başkalarının da etkili olabileceğini kabul etme anlamı taşıyacağından, şirk olduğu bildirilmiştir.

Tuvalet gibi yerlere girerken çıkarmak, şirk anlamı taşıyan cümleler, şifreler ve işaretler gibi anlamsız tılsım rumuzları içermemek şartıyla bazı âyetlerin ve bazı kutlu isimlerin, tesiri onlara değil sadece Allah'a bağlayarak üzerinde taşımasının sakıncalı olmayacağı söylenmiştir. Ancak bunun da gerçek tevekküle aykırı bir davranış olduğuna işaret eden hadisler ve bunlara bağlı kabullenişler vardır. (bkz. Elmalı) Ancak bunlarla da tedavi olunabileceği söylenmemiş ve bu istenmemiştir.

Tıbbî tedavi yöntemlerine başvuru emredilmiş olmakla beraber, Kurân-ı Kerîm'den bazı âyetlerin -özellikle Fâtiha Sûresi'nin- ve Resûlullah'ın (sav) yaptığı bazı duaların okunup hastaya üflenmesi câizdir ve bunun Allah'ın dilemesiyle tesiri olabilir. Ancak şifa sadece Allah'tan bilinmeli ve sadece O'ndan istenmelidir.[7]

Günümüzde "kısmet açma" vs. şeyler için yapılan bidatler, hoca kılıklı sahtekârlardan imdat dilemeler ve her çeşidiyle bu yoldaki uygulamalar şirk belirtisi ve kalıntısı davranışlardır. Bunların kazandıracakları günah; zayi ettirecekleri paralar ve sağlamayacakları faydalar bir yana, şahsen ben mevcut dertlere de dert katacakları kanısındayım. Böyle olan kardeşlerimize, gecelerin gamzelerinde kılacakları teheccütlerden sonra dertlerini Allah'a (cc) sunmaları ve O'nun: "Yok mu derdine deva isteyen, vereyim." diye seslendiği o saatleri ısrarla değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Ancak "ağzı dualı" tabir edilen, alim, fazıl ve müttekî insanlardan dua talep etmek, onlardan bir şeyler okumalarını istemek güzeldir ve mahzursuzdur.[8]

Dikkat edilecek diğer bir husus da muska yazarken ya da yazdırırken İslâm'a muhalif olan her şeyden uzak durmak gerekir. Ölçü İslâm ve niyet Allah'ın rızası olmalıdır.

Âlimlerin çoğunluğu okuma ya da yazma yolu ile tedâviden ücret almayı câiz görmüş bunu haram kabul etmemişlerdir.[9] Ancak bunu istismar etmemek gerekir.

Yukarıdaki şartlara uygun olarak yazılan muskaları kullanmak ve taşımak (caizin terki ise evlâdır). İslâm dini açısından herhangi bir sakıncası yoktur; fakat bu şartlara aykırı olarak yazılan ve taşınan muskalar Allah'a ortak koşma (şirk) anlamına geleceğinden kesinlikle yasaklanmış haram kabul edilmiştir.[10]

Kurân-ı kerîmin hastalıklara şifâ olduğu İsrâ sûresi 82. âyetinde meâlen; “Biz Kurândan öyle âyetler indiriyoruz ki, müminler için bir şifâ ve rahmettir. Zâlimlerin ise (küfür ve yalanları sebebiyle) ancak hasârını, zarar-ziyânını arttırır.” buyrularak bildirilmiştir.

Hadîs-i şerîflerde de buyruldu ki:

"Ey Allah'ın kulları! İlâç kullanın! Her hastalığın ilâcı vardır. Yalnız ölüme çâre yoktur. İlâçların en iyisi Kurân-ı kerîmdir."

Allah'ın bir nîmet vermesini ve bunun devamlı olmasını isteyen "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"ı çok okusun! [6]

Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kurân Dili İstanbul 1970 IX 6395 vd.
[2] Buhârî Tıb 1; et-Tirmizî Tıb 2
[3] et-Tirmizî Tıb 16; İbn Mace Tıb 33
[4] İbn Mace Tıb 35 36
[5] Elmalılı Hamdi Yazır Hak Dini Kurân Dili IX 6397
[6] Kaynak belirtilmeli.
[7] 156 Buhârî, tip 38, 40; Ebû Dâvud, 17, 19
[8] fikih.ihya.org/islam-fikhi/muska.html
[9] et-Tirmizî Tıb 20; el-Aynî Umdetu'l-Kari V 647
[10] www.islamseli.com/insanin-kendi-ile-ilgili-sorular/65803-yasayan-hurafeler-muska.html

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: murat, 01.11.2015, 20:01 (UTC):
iyi günler cebimde şimdi ikitane muska buldum içini açtım içinde ne olduğunu anlamadığım arapca yazılar yazıyor ve birinde de iki farklı arapça yazıyla ters düz olacak şekilde yazılmış yardımlarınız için teşekkürler

Yorumu gönderen: seda, 10.12.2010, 10:03 (UTC):
burda çok güzel bilgiler var bi bakın

Yorumu gönderen: seyyid, 02.12.2010, 14:03 (UTC):
muska yazan ve yazdıran bizden değildir:(hadisi şerif)

Yorumu gönderen: serkan, 20.03.2010, 09:37 (UTC):
Müslümanlar arasında muskalara 113. sûre olan Felak 114. sûre olan Nâs Yasin Fâtiha süreleri Âyetü'l-Kürsi (2/256) Âyetü'l-Arş (9/130) diğer çeşitli ayet hadis ve dualar yazılır.

demişsiniz ama ne enfal suresi nede tövbe suresi 130 ayet acaba bunu düzeltebilir misiniz acaba

Yorumu gönderen: Cengiz, 21.02.2010, 15:36 (UTC):
Allah-u Tealaya hamd-ü sena ve rasülüne ve al ve ashabına salat-ü selam olsun.Allah-u Tealanın Şafi isminin tecellisi ve Kur'an-ı Mucizül beyanın mucizeleri ile cevşen ve muska sayesinde KAysepi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sözde ruh hekimi Münafık ve zındık Canan Gülkılıçtan ve onun zehirli uyuşturucularından kurtulduk.Allah Tımarhanelerde tecride alınıp cile çektirilen Allah dostlarına yardım etsin.Allahın laneti ve süfli cinlerin şerri Canan gülkılıçın savcının vali mevlüt bilicinin başhekimin ilsağlık müdürünün üzerine olsun

Yorumu gönderen: acerkale, 12.02.2010, 08:06 (UTC):
Rabbim olan ALLAH´a hamdü senalar olsun.Rahmet ve merhametinden mahrum etmesin.Doğru yolundan ayırmasın.ALLAH a teslim olan elbet kurtuluşa erecektir.yazılaranız için teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Fizikalimi, 29.11.2009, 11:44 (UTC):
bu hazırlık için teşekkürler
evet muska ismi verilen cevşenlerin duruma göre önce niyet edilip hazırlanması mümkündür fakat epeyi bir bilgi gerekiyor mesela ayetin manası bilmek vacip olduğu için niyetinde buna ancak uygun olması durumunda etkin olur
yazılan kasemi 1 kafta boyunca hergün o saatte okumak ve her okumada kuvvetlice üflemek kalıcı etkiyi sağlar
mürekkebin yazıları bozmulmuş hale gelene kadar veyahut kağıtta bi yırtılma olana kadar da devam edebilir
ay ışığı güneş ışığı ve başka bireyin hazırlananın içini okuması bunu engelleyebilir
ruhlar ile irtibat uyanık halde mümkün değildir!
nazarın sevgi yoluyla oluşan çeşidini de cevşen engelleyemez ( en nazaru hakkun )
bunun için kişinin yüzüne bakılarak muavizeteyn olarak adlandırılan felak ve nas sureleri 11 kez okunarak her okuyuşta kişin yüzüne kuvvetlice üflenir ve yüce ALLAH'tan şifa dilenip havale edilir
muska adı verilen cevşeni yazmak için bir kimseden izin almak gerekmez!
fakat gerekli terimler için bir mürşitten bilgi talep etmek gerekiyor
mürşit mürid ilişkisinde ikiside birbirilerinin arasına yüce ALLAH'ı koymazlarsa ikiside sapıtıp yoldan çıkarlar
amaç kulluk etmektir şirk veyahut Hz ALLAH'ü Teala'ya ortak koşmak değil!
yüce ALLAH herşeyin farkındadır bir kuluna eziyet etmeyi istiyor ise buna hiçkimse karşı koyamaz
fakat üstün kullarından bir talepte bulunulursa yüce ALLAH buna o kişiyi vesile ederek sebeplerle o kişi o sevgili kulunun rızası için bağışlayabilir
nitekim ( ALLAH onlardan razı oldu onlarda ALLAH'tan razı oldular )
ALLAH'ım herşeyi hakkıyla bilir ve taktir eder cevşen de bu gibi durumlara vesile olması için bir sebepten başka birşey değildir
tıp bunu anlayamaz fizikçiler anlayabilir
12 dala ayrılmış olan bilim dalları birbirinin ilmine saygılı oldukça yardımlaşarak birçok şeyin üstesinden gelebilir , saygılar...

Yorumu gönderen: esra, 19.09.2009, 12:19 (UTC):
ameller niyetlere göredir herkese niyet ettiği şey verilir....

Yorumu gönderen: ayşe, 07.08.2009, 09:35 (UTC):
muska denen şey ne yazıkki kötü insanların elinde var Allah yapandan yaptırandan uzak eylesin

Yorumu gönderen: hamza, 17.07.2009, 02:14 (UTC):
bu siteye herkez okuyum ulassalarda ne yada nasil sarlatanlarin ellerinde oncak olduklarini gorseler bu ekonomik ortamda herkez muskaya tapar oldular ben ce zahiyane gorusum

Yorumu gönderen: NİHAN.ALLAH GÖNÜL KAPINIZI AÇIK EYLESİN., 02.07.2009, 18:36 (UTC):
BİLGİLENDİM.SAĞLIKLA KALINI<Z.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 49796878 ziyaretçi (126479406 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler