Obsesif Kompulsif Bozukluklarda Tani ve Tedavi
 
Obsesif kompulsif bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluklarda Tanı ve Tedavi

Obsesif kompulsif bozukluklar (OKB) oldukça yaygıdır olarak görülür. Fakat bu sıklıkta olduğu yeni yeni anlaşılmaktadır. Serotoninin bu bozuklukta merkezi bir rol oynadığı bilinmektedir. OKB sıklıkla geç adölesan dönemde görülmektedir. Erkek ve kadın dağılımı eşittir.

Hastalığın semptomları; zorlayıcı, davetsiz düşüncelerin hastalarda tekrarlayıcı, adet edinilmiş hareketlerin oluşmasına neden olması ve bunların günlük yaşamı etkilemesidir. Hastalar bu davranış ve düşüncelerden sıkılmış olsalar da nadiren davranışlarında isteklidirler. Başarılı teşhis doktor tarafından ayrıntılı sorgulamayı gerektirmektedir.

Tedavi, semptomların azaltılmasına yönelik olmakla beraber tamamen düzelme enderdir. Tedavi klomipramin ya da selektif serotonin geri alım inhibitörü antidepresanların depresyonda kullanılan dozlarından daha yüksek dozlarda kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Davranış tedavisinin de tek başına ya da farmakolojik tedaviye kombine olarak tedavide yeri vardır.

OKB'nin teşhisindeki son ilerlemeler aile hekimlerinin hastalığın tedavisindeki rolünün altını bir kez daha çizmiştir. Eskiden oldukça ender görülen rahatsızlık grubunda olmasına rağmen şimdilerde şizofreni gibi sık görülen hastalıklardan bile daha sık karşılaşılmaktadır. Tedaviye oldukça dirençli hastalık olma ününe rağmen son zamanlarda bir çok etkili tedavi yöntemi bulunmaktadır.

DSM IV'e göre tanı kriterleri tablo-1'de görülmektedir. Obsesyon ve kompulsiyonun ayrı ayrı tanı kriterleri verilmesine rağmen hastalık genellikle birlikte görülür.

Obsesyon endişe verici düşüncelerin, görüntülerin ya da uyarıların hastaların düşüncelerini tekrarlayan şekilde zorlamasıdır. Bu düşünceler genellikle uygun olmayan, endişe verici ve hastaların isteklerine terstir.

Tablo 1. Obsesif Kompulsif Bozukluk için Tanısal Kriterler

A. Obsesyonlar ya da kompulsiyonlar vardır:

Obsesyonlar aşağıdakilerden, ile tanımlanır:

bu bozukluk sırasında kimi zaman istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin anksiyete ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler

düşünceler, dürtüler ya da düşlemler sadece gerçek yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir

kişi, bu düşünceleri, dürtüleri ya da düşlemlerine önem vermemeye ya da bunları baskılamaya çalışır ya da başka bir düşünce ya da eylemle bunları etkisizleştirmeye çalışır

kişi, obsesyonel düşüncelerini, dürtülerini ya da düşlemlerini kendi zihninin bir ürünü olarak görür (düşünce sokulmasında olduğu gibi değildir).

Kompulsiyonlar aşağıdakilerden ve ile tanımlanır:

kişinin, obsesyona bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulanması gereken kurallarına göre yapmaktan kendini alıkoyamadığı yineleyici davranışlar (örn. El yıkama, düzene koyma, kontrol etme) ya da zihinsel eylemler (örn. Dua etme, sayı sayma, birtakım sözcükleri sessiz bir biçimde söyleyip durma)

davranışlar ya da zihinsel eylemler, sıkıntıdan kurtulmaya ya da var olan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da durumdan korunmaya yöneliktir; ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler ya etkisizleştirilmesi ya da korunulması tasarlanan şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir ya da açıkça çok aşırı bir düzeydedir

B. Bu bozukluğun gidişi sırasında bir zaman kişi obsesyon ya da kompulsiyonlarının aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul eder. Not: Bu çocuklar için geçerli değildir.

C. Obsesyon ya da kompusiyonlar belirgin bir sıkıntıya neden olur, zamanın boşa harcanmasına yol açar (günde bir saatten daha uzun zaman alırlar) ya da kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle ilgili) işlevselliğini ya da olağan toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini önemli ölçüde bozar.

D. Başka bir Eksen I bozukluğu varsa, obsesyon ya da kompulsiyonların içeriği bununla sınırlı değildir (örn. Bir Yeme Bozukluğunun olması durumunda yemek konusu üzerinde düşünüp durma; Trikotillomaninin olması durumunda saç çekme üzerinde durma; Vücut Dismorfik Bozukluğunun olması durumunda dış görünümle aşırı ilgilenme; bir Madde Kullanım Bozukluğunun olması durumunda ilaçlar üzerinde düşünüp durma; Hipokondriasisin olması durumunda ciddi bir hastalığı olduğu biçiminde düşünüp durma, bir Parafilinin olması durumunda cinsel dürtüler ya da fanteziler üzerinde düşünüp durma ya da Majör Depresif Bozukluk olması durumunda suçluluk üzerine geviş getirircesine düşünme).

E. Bu bozukluk bir maddenin (örn. Kötüye kullanılabilen bir ilaç) ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Tipik obsesyonlar genellikle kir ya da mikropla kontamine olma, kapıların kilitlenmediği endişesi, fırının açık bırakıldığı hissi, aile üyelerinin zarar göreceği ya da ölecekleri şeklinde zorlayıcı hayallerdir.

Kompulsif bozukluk tekrarlayıcı davranış ya da adetlerin obsesif düşüncelerden doğan anksiyete ya da stresi yatıştırmak için yapılmasıdır. Sonuç olarak kompulsif bozukluk ile onu tetikleyen obsesif düşünceler arasındaki direk ilişki tablo 2 de gösterilmiştir. Hasta kompulsif davranışının fazla ve rahatsız edici olduğunu bilmekte fakat engelleyememektedir. Tipik kompulsif davranışlar fazla miktarda el yıkama, alışılmış davranışların sürekli kontrolü, tekrarlayıcı dualar şeklindedir.

Kompulsif adetlerin açıkta olan davranışlarla sınırlı kalmadığını bilmek gereklidir. Kompulsif davranışları olmadığı görünen bir hasta gizli, tekrarlayıcı görüntülere, tekrarlayan dualara sahip olabilir.

Epidemiyoloji ve Etyoloji

1985'lere kadar OKB toplumda % 0.05 arasında kabul ediliyordu fakat yapılan son çalışmalarda bu oran % 2.5 olarak kabul edilmektedir. Bazıları bu oranın abartılmış olduğunu düşünmektedir. Başlangıç yaşı geç adölesan ya da erken yetişkinlik dönemlerindedir. Kadın ve erkek dağılımı eşittir. Çocukluk çağında görülebilmesine rağmen geç erişkinlikte enderdir. Hastalık genellikle kroniktir ve semptomların tamamen yok olması nadirdir.

OKB etiyolojisi kesin değildir. Nörolojik ve psikolojik faktörlerin kombinasyonu olduğu kabul edilmektedir. Seratoninin merkezi bir rol oynadığı düşünülmektedir. Seratonin miktarını artırıcı ilaçlar semptomların iyileşmesinde rol oynadığı bilinmekte bunun yanında nonseratonerjik ilaçların tedavide çok az ya da etkisiz olduğu görülmüştür.

Klinik Görünüm

Hasta nadiren aile üyelerinin ya da arkadaşlarının semptomları fark etmesiyle doktora başvurur. Çoğunlukla hastanın korkuları semptomların açığa vurulmasını güçleştirir. Serviste hasta ikincil bir şikayetten dolayı doktora başvuruyor olabilir. Eğer doktor hastalıktan şüphelenirse destekleyici, tetikleyici olmayan bir yaklaşım sergilemeli: "Ben bu problemi halk arasında ellerini sık yıkayan insanlarda görüyorum, sizce siz de ellerinizi diğer insanlardan daha fazla yıkadığınıza inanıyor musunuz".

Tanı

Laboratuarın faydası yoktur. Karşılıklı görüşme primer metottur. Psikometrik metotlar örneğin Yale-Brawn OC skalası mevcuttur fakat pratikte bu skalayı uygulamak zaman alacağından kullanılamaz.

Ayırıcı Tanı

Ayırıcı tanıda depresif bozukluklar, yaygın anksiyete bozukluğu ve hipokondriyasis bulunmaktadır. Bu bozukluklarda da OKB'a benzer semptomlar olmasına rağmen farklılıklar bulunur. Örneğin depresif hasta tekrarlayıcı düşüncelerini tuhaf ya da alışılagelenin dışında algılamaz ve onları durdurmak ve kaçınmak istemez. Örneğin depresif hasta ben işe yaramıyorum düşüncelerini mantıklı bulur ve kendisinin bir parçası olarak görür. Bunun yanında OKB hastanın zihninde "eğer genel telefona dokunursam kontamine olurum ve çocuklarıma enfeksiyon taşırım" düşüncesi varsa bunu tuhaf olarak görür.

Yaygın anksiyetesi olan hastalar aşırı endişe duyarlar; bu obsesif düşünceye benzer fakat bu hastalar bu endişelerini gerçekçi ve uygun olarak görürler. Bazı OKB hastalarında obsesyonel düşünce çok yaygın ve rahatsız edici olur ve bu hastalar psikotik gibi görünürler. Buna rağmen obsesyonlar genellikle bir çeşit kompulsif bozuklukla beraberdir ve bu durum delusyonel bozuklukta olamaz.

OKB'u, hipokondriasisden de ayırmak önemlidir. Hipokondriak hastalarda gerçek dışı bir zihin meşguliyeti vardır ve fiziksel bir hastalıktan yakınırlar. Bu obsesyona benzer. Ayrıca somatik kontroller ve düzenli doktor ziyaretleri anksiyeteyi azaltmak için yapılan kompulsif hareketlere benzer. Fakat hipokondriyaklar belirgin bir kompulsif tekrarlayış göstermezlar. Hasta anksiyeteyi azaltmak için (ki azaltmak istediği anksiyete somatik şikayetlerden dolayıdır) bir davranış sergilemiyorsa OKB tanısı daha doğru olur.

Diğer psikiyatrik problemlerde de hastalar OKB'a benzer semptomlar gösterebilirler; örneğin anorexia nervoza, dismorfik vücut hastalığı. Bunlarda obsesif düşünceler olabilir fakat bunlar başka bir psikiyatrik hastalığın belirtileri olduğu için OKB kabul edilmezler.

Patolojik kumarbazların ve madde bağımlılarının kompulsif davranışları kompulsif bozukluktan farklıdır çünkü burada hastalar yaptıklarından zevk alırlar.

Obsesif kompulsif kişilikteki düzenli olma ve mükemmelliyet düşüncesi genellikle OKB'la karışır fakat bu kişilerde obsesyon ve kompulsif davranışlar yoktur ve medikasyona cevap vermezler.

Tedavi

Geçmişteki psikodinamik psikotedavi ve farmakoterapideki başarısızlık OKB'a daha fazla eğilmek gerektiği ve OKB'in tedaviye oldukça dirençli olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Son zamanlarda etkili psikolojik ve farmakolojik tedavi metotları bulunmuştur.

Psikofarmakolojik Metod

Serotonin geri alım inhibitörlerinin tedavide etkili oldukları bulunmuştur. Trisiklik antidepresan olan klomipramin (anafranil) OKB'taki semptomların düzelmesinde etkili bulunan ilk ilaçtır. Fakat diğer trisiklikler gibi yan etkiye sahiptir. Selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin bulunması OKB'nun tedavisini dramatik olarak değiştirmişlerdir. Bu ilaçlar daha az yan etkiye sahiptirler ve aile hekimlerinin pratikte kullanmaya alışık oldukları gruptandır.

Geniş bir metaanaliz sonrasında klomipraminin SSRI'lara göre daha etkili olduğu bulunmuştur. Potansiyel yan etkilerine rağmen çalışmada trisiklik kullanılan grupta ilaç bırakan sayısı beklenenden az olmuştur. Depresyonda kullanılan dozlardan daha yüksek dozlar her iki ilaç içinde gerekmektedir (tablo 2). Bu yüzden yan etkiler daha sık karşımıza çıkar. Klomipraminin sık karşılaşılan yan etkileri sedasyon, antikolinerjik etkiler (kuru ağız, görüş bozukluğu, ortostatik hipotansiyon), kilo alımı, seksüel disfonksiyon, kardiak ileti bozukluklarıdır. SSRI'larda görülen yan etkiler insomnia, akatizi, bulantı, diaredir.

Genel olarak OKB'ta tedavi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bir çok vakada semptomlar azalmakta fakat kaybolmamaktadır. En iyi tedavi sonuçlarında bile tekrarlayan hareketlere harcanan zamandaki azalma % 60-70 civarındadır. Tedavi bırakıldığında semptomların geri geleceği unutulmamalıdır. Bu yüzden uzun süreli ve ek olarak nonfarmakolojik destek gerekmektedir.

Psikolojik Metodlar

OKB'nin tedavisindeki psikolojik metotlar hastanın korktuğu obje ya da düşünceye yönelik davranış tedavisini içerir. Hastalar gittikçe artan şekilde kaçındıkları şeyle (kirlilik) uyarılırlar ve endişe azaltıcı davranışlarda bulunmaları engellenir. Eğer semptomlar hastanın ailesini de etkilemişse ya da hastalığı destekleyen bir aileyse tedaviye aile de katılır. Karşılaşma teknikleri hem hasta hem de aile için zordur.

Diğer psikoterapetik yaklaşımların tersine davranış tedavisi, OKB tedavisinde daha etkili görülmüştür. Davranış tedavisi, OKB'yi % 80-90 oranında düzelttiği bilinmektedir. Farmakolojik yaklaşımlarla beraber OKB semptomları daha yüksek oranda azalmaktadır.

Psikofarmakolojik ve Psikoterapötik Metodların Karşılaştırılması

Her iki tedavi de etkilidir. Her ikisinin de güçlü ve zayıf olduğu noktalar vardır. İlaç tedavisi kullanım kolaylığı ve hastanın daha kolay kabullenebilmesi dolayısıyla seçilebilir. Diğer taraftan davranış tedavisi yan etkilerin olmaması ve ilaç tedavisi kesildikten sonra daha iyi sonuç alınması nedeniyle tercih edilebilir.

Ciddi OKB'larda her iki tedavinin kombinasyonu sonucu daha iyi cevap alınmaktadır. Hafif vakalarda tek başına davranış tedavisi denenebilir. Her iki metot da etkili olduğundan hastanın tercihine de bırakmakta yarar vardır.

Erken Tanı

OKB'nin önlenmesi hala mümkün görülmemektedir. Çünkü sebep kesin olarak bilinmemektedir. Aile hekiminin görevi adölesan ya da erken yetişkinlik döneminde hastalarını yakın takibe alıp semptomların erken farkına varılması ve böylece hastalık tablosu ilerlemeden tedaviye başlanması yönünde olmalıdır.

Sonuç

OKB ciddi ve sık karşılaşılan bir problem olması ve aile hekiminin dikkatinden kolaylıkla kaçabilmesi ya da hastanın istekli olarak semptomları saklaması nedeniyle dikkat edilmesi gereklidir. Teşhis edildiğinde geçmişte tedaviye dirençli kabul edilmesine rağmen yeni stratejiler ümit vericidir. Farmakolojik ve davranış tedavisi ayrı ayrı ya da birlikte kullanılabilir. Özel davranış terapisi talep edildiğinde psikiyatrist yardımı gerekli olacaktır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: BERAY, 29.09.2016, 21:56 (UTC):
SAYIN GÖREMELİ,BEN AİLEME ÇOK DÜŞKÜN BİR KIZIM.EŞYALARA BANA VERİLEN HEDİYELERDE ARKADAŞLARIMLA ,SEYAHATLERİMLE İLİNTİLİDİR.GİDEN GİTMİŞTİR NASIL GERİ GETİREBİLİRSİN AMA BU SAYGISIZLIKTIR.ÇILDIRMAK FİİLİ BİRAZ ABARTILI OLMUŞ.OLANI KABUL EDERİM.SUSAR ,ÇEKİLİRİM.ÇÜNKÜ ALDIĞIM TERBİYE HEDİYELERİN SAKLANMASI YÖNÜNDE.BEN ÇOCUKKEN DE BÖYLEYDİM.EN GÜZEL EŞYALAR BENİMDİ.OKULA GİTTİĞİ GİBİ GERİ GELİRDİ.ÖLEN ZATEN ÖLECEKTİR,KAYIPLAR HATANSA KAYBOLACAKTIR ASLA GERİ GELMEYECEKTİR.KABUL EDERSEN YARARINA YOKSA TRAVMA YAŞARSIN.ZATEN ONU DA YAŞAYAN BİR İNSANIM.
VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER....

Yorumu gönderen: GÖREMELİ, 28.09.2016, 23:13 (UTC):
BERAY HANIMIN DİKKATİNE ,SİZDEKİ ,OKB HASTALIĞIN TEMELİNDE ,TAHMİNEN GEÇMİŞTE ÇOK DEĞER VERDİĞİNİZ BİR EŞYANIZIN ANİDEN KAYBOLMASI, ÇOK SEVDİĞİNİZ YAKININIZIN ANİ ÖLÜMÜ VEYA SAKAT KALMASI ,MANEVİ DEĞERLERİNİZE ÇOK DEĞER VERDİĞİNİZ HALDE DAHİ ONUN ÖLÜM GİBİ ASLA GERİ GELMEYECEĞİNİ BİLDİĞİNİZ ANİ BİR HATANIZ VEYA İHTİRASINIZDAN ÖTÜRÜ KAYBETMİŞ OLMANIZ SİZDE DERİN ÜZÜNTÜLER BIRAKIP BİR KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA UĞRADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM.- - -BUNU SİZDE GÖRÜP, ANLAMAK BASİT ;ÇÜNKÜ,DİKKAT BUYURACAK OLURSANIZ ,BÜTÜN TEPKİLERİNİZİN KESİŞTİĞİ NOKTADA ŞUNU AÇIK DİLLE SÖYLEYİP : ''...EŞYALARIMA BAĞIMLIYIM.KİMSE DOKUNAMAZ ( BU ,YUKARIDA AÇIKLIK GETİRDİĞİM ;DEĞER VERDİĞİNİZ TÜM NESNEL VEYA MANEVİ DEĞERLERİNİZ ANLAMINI TAŞIYOR...) BİRİ KAYBOLSUN,ÇILDIRIRIM .''DİYORSUNUZ..İŞTE ,SİZ GEÇMİŞTE BUNLARDAN BİRİNİ VEYA BİRKAÇINI YAŞAMIŞINIZ- - - .BUNLAR SİZDE TRAVMA OLUŞTURUP ;BENZER ÖRNEKLERİ YAŞADIĞINIZDA ANİ TEPKİLER VEREN KİŞİLİĞE DÖNMÜŞÜNÜZ.- - - -BIRAKIN KARDEŞİNİZ ,BASİT DEĞERLERİNİZİ ÇÖPE ATSIN .YENİSİNİ ALIN Kİ,BU DEĞİŞİKLİKLER SİZİ YENİLİĞE AÇIK ,ANLAYIŞLI BİR İNSAN OLUŞTURSUN.- - - KARDEŞİNİZ, İYİLİĞİNİZİ İSTİYOR.- - - -BLOĞU YAZAN :GÖREMELİ...SAYGILAR....

Yorumu gönderen: beray , 13.09.2016, 17:54 (UTC):
BEN ASLINDA ÇOK DAĞINIK BİRİYİMDİR,AMA BU DAĞINIKLIK İÇİNDE SADECE KENDİM ARADIĞIMI BULABİLİRİM.BİR ÖZENLE DÜZENLEDİĞİM KÜTÜPHANEM VARDIR.KİTAPLARI TÜRLERİNE,YAZARLARINA VE YAYINEVLERİNE GÖRE DİZERİM.BOY VE KALINLIKLARI,BASIM SIRASI DA ÖNEMLİDİR.BİRİ KAYBOLSUN HEMEN ANLARIM.ÇILDIRIRIRIM.EŞYALARA BAĞIMLIYIM KİMSE EŞYAMA DOKUNAMAZ DOKUNURSA YAPILAN BANA SAYGISIZLIKTIR.ERKEK ARKADAŞLARIMIN FOTOĞRAFLARI BİRER GÜZEL ANIYDI.KARDEŞİM TARAFINDAN YOK EDİLENE DEK.TEK TEK...AMA ÖNEMLİLERDİ. BİR TEK EŞYAMA ZARAR GELSİN BAŞTAN YAPABİLİYORSAM YAPARIM.DAHA İYİSİNİ YAZMAK GİBİ.ARMAĞANLARI YAPIŞTIRMAK GİBİ.BUNLAR DA BENİM TAKINTIM.

Yorumu gönderen: abigail , 06.09.2016, 21:25 (UTC):
aşağılık kompleksi OKByi tetikler. sadece beynin kimyasal durumundan kaynaklanmaz kanımca. o değiştiren bir faktör. aldığınız ilaçlarla kendinizi eksik de sayarsınız ,yaşadıklarınızla da...erkekler oedipus kompleksi yaşayarak korunmasız bir çocuk gibi hissederlerken kendilerini, özel hayatlarında bocalarlar. kızlar baskılarla önce ailede sonra koca evinde bu takıntılar büyür tükenmişlik sendromuna ,depresyonun en ağır ayağına çevirir. artık doktorsuz kurtulmak mümkün değildir. hepsi bilinç altının tortularıdır. zamanının...zaman ile değişir insan posalarından kurtulur. bir OKB hastası sevgilim benden bu yüzden ayrıldı biliyor musunuz...kendini benden aşağı görüyordu aman ne saçma . ama ona göre gerçek. onunla evlensem biliyorum ki yürütemezdik. eş ruhum da böyle bir sebebi saklıyordu ben bilmiyordum. yahu herkes benim neyimden korkuyor anlamadım. bahane mi bu...aman canım. kendime güvenim tavan yapıyor sorun da bu. akıllılar, görüyorlar....

Yorumu gönderen: edda özlü, 22.01.2015, 18:46 (UTC):
Bende biseyleri saymak,dokunduğum seye diğer elimlede dokunmaisteği ailemden birine bisey olucak endişesi var ve bazen engel olamiyorum buna bende de obsesif bir bozukluk var sanirim:(Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50955009 ziyaretçi (129152748 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler