Popüler Kültürde Gizliilimler.tr.gg
 

Popüler Kültürde Gizliilimler.tr.gg

sinema, cinema

Sinema

2015 Yapımı Türk korku filmi “Azap”tan bir sahne. (09:05-09:17 saniyeleri arası)

akademik

Akademik Yayınlar

 1. Doç. Dr. Adem Sezer, “Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı”, Pegem Akademi, Ankara 2017, s.249, 252.
 2. Aida Arghavanian, “Karşılaştırmalı At Figürleri” (sanatta yeterlilik tezi), Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı, Ankara 2017, s.105.
 3. Ayşe Nihal Alodalı, “Mimarlıkta Sembolizm” (yüksek lisans tezi), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2015, s.62.
 4. Arş. Gör. Dr. Aylin Beyoğlu (Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi), “Sanat Eğitiminde Altın Oran ve Leonardo da Vinci’nin Eserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty), 2016, Cilt:XIII, Sayı:I, ISSN:1305-2020, s.368, 380.
 5. Aynurə Qəzənfər qızı Qurbanova, “Folklorşünaslıq” Azarbaycan (Doktora Tezi), Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı” kafedrası, Azərbaycan-Qumux Folklor Əlaqələri, Bakü 2015, s.15.
 6. Prof. Dr. Berin Engin, “Kutsal Vehme Mahkemeleri” (Makale).
 7. Doç Dr. Burcu İlkay Karaman, “Dilin Kökeni”, AKADEMİK-DER (Tarih, Eğitim, Bilim ve Kültür Dergisi), sayı:1, 2017 Sonbahar, s.27.
 8. Daniel Ura - Nannini Lee Balakrishnan, “Innovation Research Methods” Kanada, Canada (SFI – 6020), "Helicopter and Submarine Ancient Egyptian Hieroglyphics. Retrieved October 3, 2016, from https://gizliilimler.tr.gg/Eskilerin-Sasirtan-Teknolojisi-II.htm", Strategic Foresight and Innovation, OCAD University, Toronto / Canada.
 9. Deniz Tokatlı, “Marka Bilinirliğinin Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi; Efes'i Ziyaret Etmek İçin Gelen Yabancı Turistlere Yönelik Bir Araştırma” (Yüksek Lisans Tezi), 2015.

Efes hakkında doğru bilgiyi yansıtan 21 ifadeye sırası ile şu kaynaklardan ulaşılmıştır: (Gür, 2007), (Yıldırım ve Oban, 2011), (Taşkın, 2011), (gizliilimler.tr.gg), (turkeireiseleiter.com), (Yenen, 2007), (Akurgal, 2007), (arşiv.ntv.com), (www.izmirkulturturizm.gov.tr), (Topbaş, 2007), (www.ephesusfoundation.org),(www.ephesus.us/ephesus/judaism_in_ephesus.htm), (www.kulturvarliklari.gov.tr), (Bayrak, 2006). Geri kalan 9 yanlış ifade ise, Efes hakkında doğru bilgiyi yansıtmamaktadır.”

 1. Emine İrem Demir, “Sinemada Deneysel Tipografi Kullanımı ve Bir Örnek İncelemesi”, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul 2014., s.23.
 2. Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk, “Klasik Türk Şiirinin İnternet Ortamındaki Yansımalarına Bir Örnek: “Üstüne” Redifli Gazel”, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/4 Winter 2015, ISSN: 1308-2140, Ankara-Turkey, s.807-808.

İnternette Râsih’in gazeli ile bu gazelin günümüz Türkçesiyle açıklamasına (www.kulturelf.com/2013/09/rasih-gazel.html), uyarlamasına (www.antoloji.com/rasih-in-ustune-redifli-gazelini-uyarlama-siiri/) yahut bilinmeyen kelimelerine (emrahce.com/2009/06/02/suzme-cesmin-gelmesin/) yer veren çok sayıda web sayfası vardır.

Râsih'in "Üstüne" Redifli Gazeli başlığı altında gazeli, açıklamasını ve aruz kalıbını paylaşan https://gizliilimler.tr.gg/Râsih-h-in--g--Ue-st.ue.ne-g--Redifli-Gazeli.htm adresindeki web sayfasının 19 Ağustos 2007’den 19 Ocak 2015 tarihine kadar 17.636.599 kişi tarafından ziyaret edilmiş olması, sadece bir site aracılığıyla sekiz sene gibi bir sürede gazelin bu kadar internet kullanıcısına ulaşmış olmasını göstermesi bakımından dikkat çekmektedir.

 1. Ercan Baş, “Ezgi Kalıpları Kullanılarak Başlangıç Solfej ve Dikte Eğitimine Yönelik Bir Model Üzerine Araştırma” (doktora tezi), İnönü Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknoloji Bilim Dalı, Mayıs 2015, s.13.
 2. Yrd. Doç. Dr. Erkan Ertosun (Turgut Özal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) - Pakize Topak, “11 Eylül Sonrası Ortadoğu'da Din, Terör ve Siyaset: Müslüman Kardeşler Örneği”, International Journal of Social Science, Number: 42, Winter III 2016, s.565, 572.
 3. Fatih Başçiftçi - Çiğdem Afacan, “Electroencephalographic Signaling Approach in Determining the Emotional Situations of People”, 5th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 29-30 September 2017 (ISITES2017 Baku - Azerbaijan)
 4. Ferhat Dumanlı, “Moda Pazarlamada Tasarım ve Uyumun Önemi” (Yüksek Lisans Tezi), Haliç Üniversitesi, İstanbul 2014, s.4, 126.
 5. Fettah Kuzu, “Nâili'nin İmaj Dünyası ve Gazellerindeki Yansımaları”, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Ardahan 2011.
 6. Fidan Uğur Çerikan, “Türk Kültüründe Demir” (doktora tezi), Pamukkale Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Denizli 2014, s.180, 660.
 7. Gamze Akbaş, “Geleneksel Yapım Teknikleri ve Mekan İlişkisi: Uzungöl ve Taşkıran Örnekleri” (yüksek lisans tezi), Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015, s.47, 88.
 8. Gökhan Arslan, “Türkiye - Suriye İlişkilerinde Kriz Dönemlerinin Değerlendirilmesi (1915-1998)”, İKSAD Puplications, Gaziantep 2018, s.98.
 9. Hatice İbiş, “Süryaniler” (makale), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, s.9, 34.
 10. Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ergin, “Aşk-Hüzün Diyalektiği ve Sanatta Hakiki Aşk Üzerine” (makale), Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi, ŞURKAV, Ocak 2016, sayı: 24, s.38.
 11. Hüseyin Mesut Dönmez, “Türk Korku Sınemasında Sembollerin İncelenmesi ve Hasan Karacadağ Sineması ” (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul 2018, s.34, 48, 50, 53, 88, 107.
 12. Dr. İsmail Baytak, “Eskiçağ Tarihi ve Uygulamaları”.
 13. Kimberly Van Wettere, “Ömer Seyfettin'in Türbe, Perili Köşk, Keramet ve Kurbağa Duası öykülerinin Hollandacaya çevirisi ve çeviri yorumu”, Universiteit Gen, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van Master in het Vertalen, 2015, s.109.
 14. Doç. Dr. Mehmet Ali Yolcu - Doktora Öğrencisi Hüseyin Karakaya, "Definecilik Folkloru" (akademik makale), Karadeniz Araştırmaları, XIV/54 - Yaz 2017 - s.117-133.
 15. Mehmet Sürek, "Ortaçağ’da Suruç (11-13. YY)" (yüksek lisans tezi), Adıyaman Üniversitesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, Eylül 2018, s.86.
 16. Melike Suman, "Speros Vryonis'e Göre Anadolu'nun İslamlaşması" (yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı, Konya 2010, s.8, 160.
 17. Vorwissenschaftliche Arbeit verfasst von Michaela Haumer, “Stammt der Satz des Pythagoras wirklich von Pythagoras?” Almanya, Der pythagoräische Lehrsatz, "https://gizliilimler.tr.gg/Rhind-Papir.ue.s.ue.--k1-Papyrus-Rhind-k2-.htm", Februar 2015, BG/BRG Zwettl, 3910 Zwettl, Gymnasiumstraße 1, s.56.
 18. Prof. Dr. Mustafa Temiz, “Allah'a (cc) Yaklaştıran ya da Allah'tan (cc) Uzaklaştıran En Kıymetli Amel (İbadet)”, (makale) 2014, s.5.
 19. Arş. Gör. Müge Vatansever Öztürk (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı), “Vergilerin Kanunîliği İlkesinin Tarihî Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Basım Yılı: 2015, s.4819, 4839.
 20. Pınar Şenkaya Demir, “Bilinç, Bilinaçltı ve Kavramsal Açılımları İle Günümüz Sanatında Labirent”, Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Sanat Anadalı, İstanbul 2017, s.44-47, 150.
 21. Rüçhan Gökdağ, “Torture Museums: What Has Changed Today?”, Journalism and Mass Communication, February 2016, Vol. 6, No. 2, Anadoku Üniversitesi, Eskişehir 2016, s.83, 90.
 22. Yrd. Doç. Dr. Serhat Küçük, “Dâstân-ı Ahmed Harâmî Mesnevisi Üzerine Değerlendirmeler-1”, Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 1, Winter 2016, s.306.
 23. Sevim Koçer, “Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Açısından İncelenmesi”, Global Media Journal TR Edition, 6 (11), Fall 2015, s.337.
 24. Sevda Gül, Muhammed K. Uçar, Gökçen Çetinel, Erhan Bergil ve Mehmet R. Bozkurt, “Automated Pre-Seizure Detection for Epileptic Patients Using Machine Learning Methods”, I.J. Image, Graphics and Signal Processing, 2017, 7, 1-9, Published Online July 2017 in MECS, s.8.
 25. Dos. Şükufə İ. Qədimova, “QƏDİM TÜRKLƏRDƏ QADINININ CƏMİYYƏTDƏKİ YERİ VƏ İSLAMAQƏDƏRKİ TÜRK ƏDƏBIYYATINDA ONUN ƏKSİ”, Türk Filologiyası, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ, BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ, Бакы – 2016, s.67.
 26. Tanju Deniz, “Yükselen İslamofobinin Avrupa Kimliğine Etkisi (2002-2012)” (Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Edirne 2014, s.55, 133.
 27. Umut Dalkırmaz, “Türkiye-Suriye İlişkilerine ABD’nin Etkisi”, Trakya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Edirne 2015, s.57.
iktibas

İktibaslar

 1. Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton), “Ichthys (Balık) Sembolü”, Düşünüyorum (Anadolu Aydınlanma Vakfı Sosyal ve Kültürel Bülteni), Sayı 67, Nisan 2016, s.10-11.
 2. Mehmet Akif Ardıç, “Dinler Tarihi Açısından Şefaat İnancı”, Kur'ani Hayat Dergisi, sayı: 50, Kasım-Aralık 2016, s.68.
atıf, referans

Diğer Atıflar

 1. Osman Türkay, “Ay Üçün Rekviyem”, Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran:, Ph. Dr. Elmira Fikrətqızı, Kövsər, Bakı 2011, ISBN-978-9952-453-20-1, s.31.
 2. Patricia Giot, “Centre de Langue et de Culture Chinoises” Fransa (中国语言文化中心), Recherche et Formation Marie Haps, rue d’Arlon 3 - 1050 Bruxelles, 2017, s.5.
 3. Sultan Gökpınar, “Samothrake”, s.40. (İngilizce)
 4. Uzm. Hem. İlknur Yayla, “Sağlıkta Nanoteknoloji”, Acıbadem Hemşirelik, s.2.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 51854717 ziyaretçi (131472591 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler