Savunma Mekanizmalari
 
savunma mekanizması, savunma mekanizmaları, psikoloji

Savunma Mekanizmaları

Bireyin a) engellenme ya da b) çatışma yoluyla ihtiyaçları doyumsuz kaldığında ortaya çıkan aşırı kaygı durumundan kendini korumak için başvurduğu başarılı ya da başarısız sonuçlanabilen davranış biçimlerine “savunma mekanizmaları" denir.

A. Engellenme

İhtiyaçlar, güdüler ve dürtüler, çeşitli nedenlerle bazen doyumsuz kalmakta ve amacına ulaşamamaktadır. Bu durumuna engellenme denir. Örneğin okumayı çok seven ve çok başarılı bir çocuğun ekonomik nedenlerle okula devam edememesi bir engellenme durumudur. Engellenme bireyde öfke, kaygı, yılgınlık ve üzüntülere neden olur. Kişinin iç yaşamı gergin bir hal alır.

Engellenme nedenleri ve çeşitlerini başlıca 4 grupta toplamak mümkündür. Bunlar:

  1. Fiziksel çevre ve fiziksel engeller: Bireyin içinde bulunduğu fiziksel çevre koşulları, belirlenen hedefe ulaşmak için engel oluşturabilmektedir. Örneğin çok önemli bir anlaşmaya imza atması gereken bir iş adamının bineceği uçağın, hava muhalefeti nedeniyle uçuş saatinden çok sonra kalkması fiziksel bir engeldir.
  2. Sosyal çevre ve sosyal engeller: Yaşanılan toplumun gelenek, görenek, kural ve yasakları, bireyin istek ve ihtiyaçlarının hemen giderilmesine bir engel oluşturabilmektedir. Örneğin çalışıp para kazanan bekar bir genç kızın ailesinin oturduğu şehirde ayrı ev tutmak isteğinin sosyal çevre tarafında olumsuz karşılanması gibi.
  3. Psikolojik Farklılık ve Psikolojik Engeller: Bireyde aynı zamanda birden fazla istek ve ihtiyaçların ortaya çıkması mümkündür. Bu gibi durumlarda istek ve ihtiyaçlar bir çatışma içine girmektedirler. Örneğin, birey, hem sinemaya gitmek istemekte, hem de annesini yalnız bırakmak istememektedir.
  4. Biyolojik olanakların sınırlılığı ve biyolojik engeller: Bireyin biyolojik olanakların sınırlılığı (organ eksikliği ya da yetersizliği), istek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir engel oluşturabilmektedir. Örneğin bir bacağının olmayışı bireyin koşma, yüzme gibi isteklerine engel oluşturmaktadır.

B. Çatışma

Bireyin içinden gelen, birbiriyle bağdaşmayan (birbirine zıt) ve bireyi iki ayrı yöne çeken güdülerin birbiriyle olan savaşına çatışma denir. Çatışma; güdünün türüne, şiddetine ve içinde bulunulan duruma göre değişiklikler göstermektedir. Örneğin bir öğrenci hem eğlenme ihtiyacı ile arkadaşlarıyla birlikte olmayı istemekte, öte yandan ertesi gün yapılacak sınavda başarılı olma ihtiyacı ile ders çalışmak istemektedir. Bu gibi durumlarda engellenmeler, çatışmalardan kaynaklanabilmektedir.

Bireyde karasızlık yaratan güdülerin çatışmasını 3 ana başlık altında toplayabiliriz:

  1. İstenilen iki durumun çatışması (yanaşma-yanaşma): Bu durumda birey, iki olumlu istek için güdülenmiştir. Buradaki çatışma, istenilen iki durumun çatışmasıdır. Örneğin anne hem genç kızının sevdiği gençle evlenip yuva kurmasını istemekte hem de kızından ayrılmak istememektedir. Bu tür çatışmalarda yapılması gereken, isteklerin önem ve öncelik sırasını dikkate almaktır.
  2. İstenmeyen iki durumun çatışması (kaçınma-kaçınma): Burada istenmeyen ve ortadan kaldırılması gereken iki ya da daha fazla seçenekten birini tercih etmek durumu ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir memurun çalıştığı işi hiç sevmemesi ve ayrılmak istemesi ancak ayrıldığında bu işin sağladığı maddi geliri kaybetme riski bu duruma bir örnektir.
  3. İstenilen ve istenilmeyen iki durumun çatışması (yanaşma-kaçınma): Bireyin büyük bir arzuyla istediği ancak kaçınılması gerektiği durumdur. Örneğin tatlıyı çok seven, fakat aşırı kilolu bir kişinin pasta ve benzeri tatlılardan uzak durmak zorunda kalması gibi. Yani aynı nesneye hem yanaşma hem de kaçınma söz konusudur.

Savunma Mekanizmalarının Görevleri

Savunma mekanizmaları, engellenmeler ve çatışmalar sonucu bireyde oluşan kaygıları, gerilim ve huzursuzlukları bir dereceye kadar hafifletmektedir. Bireyi, engellenme durumlarında daha olgun ve gerçeğe çözüm yolu buluncaya kadar ümitsizliğe düşmesini önlemektedir. Bireyin iç çatışmalara ve engellenmelere karşı dayanma gücünü arttırmaktadır. Ancak bütün bu yararların yanı sıra, gerçeklerden kaçarak, savunma mekanizmalarının sürekli kullanılması tehlikeli sonuçlar meydana getirebilmektedir.

Başlıca Savunma Mekanizmaları

1. Hayal Dünyasına Kaçma (Fantasy escape)

Birey, iç ya da dış nedenlerden dolayı ihtiyaç ve güdüleri doyumsuz kaldığında, gerçek dünyada tatmin edilemeyen istek ve arzularını hayal âleminde gerçekleştirme yolunu seçebilmektedir. Kısacası hayal dünyasına kaçma, bireyin yaşadığı çatışmaları hayalinde çözümleyerek rahatlaması durumudur. Fakir bir gencin piyangodan büyük ikramiyeyi kazandığını düşünüp, sahip olacağı parayla nerede ve nasıl yaşayacağının hayalini kurması gibi.

Başarısızlıklarla karşı karşıya kalan birçok kişi, bu yönteme başvurarak gerçeklerden kaçıp hayallerle avunurlar. Sinema ve tiyatro gibi çeşitli sanat eserlerini izlerken, kendini bu eserlerin kahramanı yerine koyabilmekte ve bu kahramanların başarıları ile dolaylı yoldan doyum sağlayabilmektedirler.

Hayal kurma, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde daha fazla görülmektedir. Çünkü bu dönemde bireyin birçok istekleri vardır. Bu istekler bireysel ya da toplumsal baskılar nedeniyle engellenmektedir. Bu engellenmelerin yarattığı olumsuz ortam hayal kurma yoluyla ortadan kaldırılmaktadır.

Hayal kurmak, çocukların ve ergen bireylerin yaratıcılığını geliştirmektedir. Ancak burada önemli olan, bireyin hayal ve gerçek arasındaki sınırı çok iyi ayarlamasıdır. Yani birey hayal kurmada çok aşırıya gidecek olursa, zamanla hayal ettiği şeyleri gerçek sanmaya başlar ve hayal âleminde kendini kaybedebilir. Kısacası hayal kurmada aşırıya kaçılması durumu, bireyin ruh sağlığını bozma noktasına kadar götürebilmektedir.

2. Bastırma (Repression)

Bastırma, bireyin hatırlamak ve hissetmek istemediği şeyleri bilinç dışına atmaya çalışmasıdır. Örneğin, sınıfın en başarılı öğrencisi olmayı isteyen Meltem bu isteğini gerçekleştirememiştir. Sınıf birinciliğini çok az bir farkla Deniz'e kaptırmıştır. Bu durum Meltemde kıskançlık duygusu uyandırmıştır. Diğer yandan öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok beğenilen ve sevilen Meltem, toplumsal değer yargıları açısından onaylanmayan ve hoş görülmeyen kıskançlık duygusunu belli etmemeye çalışmaktadır. Bu duruma bastırma denir.

Sosyal örf, adet ve yasaklarla çatışma durumunda kalan istek ve ihtiyaçlar bastırılmaya en yakın olan durumları oluşturmaktadır.

Bilinç dışına itilmiş olan ihtiyaç ve güdülerin davranışlar üzerindeki etkilerini ilk dikkati çeken Sigmund Freud olmuştur. Freud'a göre hiçbir güdü tamamen baskı altına alınamaz. Rüyalarda belirmekte, değişmiş şekillerde tekrar bilince çıkma yollarını bulmakta ve yaşantımızı etkilemeye devam etmektedirler. Bastırma mekanizmasının aşırı kullanılması, ruhsal durgunluk, donukluk ve sıkıntı yaratmaya başlar. Bunun sonucunda ise bireyde ciddi psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır.

3. İnkâr (Renial)

Bazı durumlarda birey, benimsenmesi çok zor ve rahatsız edici özellikte olan yaşantılarla karşılaşabilmektedir. Böyle durumlarda, olayların varlığını ya da yaşanmış olduğunu görmezlikten ve anlamazlıktan gelmeye inkâr denir. Bireyin bu savunma mekanizmasını kullanma nedeni, yaptığı ya da yaşadığı kötü olay ve eylemlerden doğabilecek kaygıdan kendini kurtarmaya çalışmaktır. Freud'a göre, bastırma savunma mekanizması ile inkâr savunma mekanizması birbirine paraleldir. Bastırma, bireyin içinde oluşan içtepilerle ilgilenirken, inkâr ise dış tehlikelere karşı kullanılmaktadır.

Bazen birey eleştiri almak ya da ceza korkusuyla bazı şeyleri inkâr edebilirler. Arabasını çizdiği adama yakalanan çocuğun “Hayır, kesinlikle ben yapmadım" demesi, inkâr mekanizmasına örnek olarak verilebilir

4. Telafi Etme (Compensation)

Bireyin bütün olumsuzluklara rağmen üstünlük duygusunu doyurmaya çalışması, herhangi bir alandaki eksikliğini ya da başarısızlığını başka alanlardaki etkinliklerle kapatma çabasına telafi etme mekanizması denir. Telafi etme mekanizması, daha çok bireyin üstün olma ve beğenilme ihtiyacının herhangi bir nedenle engellenmesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu engellenme durumunda birey onurunu korumak için başka bir alanda aşırı çaba göstererek üstünlük arzusunu tatmin etmek istemektedir.

Kendini hiç yakışıklı görmeyen bir delikanlının çok çalışarak, herhangi bir bilim dalında başarılı olması gibi ya da akademik olarak başarılı olmayan bir bireyin spor dallarından birinde büyük başarılar kazanması telafi mekanizmasına örnek olarak verilebilir. Telafi, genellikle fiziksel ya da zihinsel bir eksiklikten dolayı üzüntü duyan bireylerin, güven ve saygınlık sağlamak için yapabileceği herhangi bir konuda ya da eksik oldukları konulara yönelik çabalarını kapsayan bir savunma mekanizmasıdır.

5. Mantığa Bürünme (Rasyonalizasyon)

Mantığa bürünme, bireyin özellikle kendi kişisel yetersizliklerinden dolayı gerçekleştiremediği istekleri karşısında başarısızlıklarına mazeret göstermesi durumudur. Bu durumda bazen kısmen doğru ve çoğunlukla akla uygun ancak tamamen doğru olmayan nedenler öne sürülür.

Okulda iyi not alamayan, başarısız ve tembel bir öğrencinin "Hayatta başarılı olmak, okulda başarılı olmak değildir." düşüncesini benimser gibi görünmesi bu savunma mekanizmasına örnek olarak verilebilir. Bu tutumu, toplumumuzda “Kedi, uzanamadığı ciğere mundar der." atasözü ile açıklamak mümkündür.

Mantığa bürünme en çok başvurulan savunma mekanizmalarından biridir. Çünkü engellenmeler bireyin benliğini ve kişisel değer duygusunu zedelemektedir. Bu durumda birey, doğru olmayan ancak mantığa uygun nedenlerle kendini savunmaya çalışmaktadır

6. Tatlı Limon (Pollyanna) Davranışı

Mantığa bürünmenin değişik bir biçimi olan bu uyum mekanizması her başarısızlıkta ve düş kırıklığında iyi bir yön görmeye çalışmak şeklinde tanımlanabilir.

Örneğin yolda çantasını çaldıran bir kadının “Bu, bana çok iyi bir ders oldu. Bundan sonra daha dikkatli olmayı öğrenirim." demesi gibi. Veya çocuğun ciddi bir üst solunum yolu enfeksiyonu kapmış olan bir annenin “Yine de şanslıymışız ki daha kötü bir hastalık çıkmadı." demesi de tatlı limon (pollyanna) davranışına örnek olarak verilebilir.

Kaderine razı olma, her şeyin iyi yanlarını görmeye çalışarak teselli bulma eğilimi sınırlı olduğu sürece bireye yararları olabilmektedir. Ancak bu mekanizmayı aşırı kullanmak, bireyi çok pasif ve her şeyi olduğu gibi kabul eden bir kişiliğe götürebilir.

7. Özdeşleşme (İdentification)

Çeşitli engellenmeler, başarısızlıklar, karşısında birey, kimi zaman herhangi bir alanda başarılı kişi ya da kişilerle kendini aynı görme, kendisini onlara yakın hissetmekle kısmen doyum sağlayabilmektedir.

Örneğin, bir çocuğun arkadaşları ile yaptıkları futbol maçında, birtakım arkadaşının kendisinden daha çok gol atması durumunda “benim ağabeyim olsaydı yüz gol atardı" demesini gösterebiliriz. Çocuk, böylece çok yetenekli olduğunu söylediği ağabeyi ile kendisini bir saymakta ve kişisel değer duygusunu arttırma çabasına girmektedir.

Yetişkin bireyler de, falanca kurumun ya da sendikanın üyesi olmakla övünmeleri gibi zaman zaman kendilerini daha üstün seviyedeki bir insan ya da kurum ile özdeşleştirerek benlik değerlerini arttırmaya çalışmaktadırlar.

8. Yansıtma (Projection)

Birey, toplum tarafından onaylanmayan ve kendini küçük düşüren bazı olayların nedenlerini kendisi dışındaki olay ya da insanlarda aramaya yönlenmektedir. Yenilgiye uğrayan birey, bu durumun sorumluluğunu dış olaylara ya da başka bireylerde bularak vicdan azabından kurtulmaya çalışmaktadır.

Örneğin sınavlarda başarısız olan bir öğrenci, bunun nedeni olarak, öğretmeninin dersi iyi anlatamadığı ya da uygulanan sınav sistemine alışık olmadığını gösterme eğilimi içine girerek, benliğini korumaya çalışmaktadır. Kimi zaman da birey, Toplum tarafından onaylanmayan güdü ve isteklerini dışa yansıtarak, bunları başka insanlarda görmeye başlamaktadır.

Bireyin kendi kişilik yapısının öğelerini başka bireylerde görme eğilimi yansıtma sonucu oluşmaktadır. Birey, dürüst ve samimi bir yapıda ise başkalarını da aynı şekilde görmektedir. Aldatma eğiliminde olan bir birey, diğer bireyleri de aldatma eğiliminde görür.

9. Karşıt Tepki Geliştirme (Reaction formation)

Bireyde bazen suçluluk duygusu yaratan tehlikeli isteklerin yoğun olması, bunları baskı altında tutmasını güçleştirmektedir. Bu durumda bireyin bu isteklerinin tam tersi davranışları yaparak benliğini korumaya çalışması karşıt tepki geliştirme olarak açıklanmaktadır.

Çatışmaların çözümünde sıkça kullanılan mekanizmalardan biri de tepki oluşturmadır. Örneğin alkol ya da sigarayı bıraktıktan sonra bu maddeleri kullanan insanlara sert davranışı ya da kardeşini kıskanan bir çocuğun aşırı derecede iyi bir abla ya da ağabey olma çabaları karşıt tepki geliştirmeye örnek olarak verilebilir.

10. Gerileme (Regression)

Bireyin temel istek ve ihtiyaçlarının karşılanamamasından kaynaklanan doyumsuzluk ve kaygı durumlarında, olması gereken olgunluk düzeyinden daha basit bir olgunluk düzeyine inme gerileme mekanizması olarak kabul edilmektedir.

Örneğin, yetişkin bireyler de zaman zaman sıkıntı veren durumlarda kızarıp, kekelemekte ve kendi yaş düzeyinin altında bir genç hatta bir çocuk gibi davranabilmektedirler. Bir genç kız, sekiz yaşındaki bir çocuk gibi bağırıp, çağırabilmekte ve sekiz yaşındaki bir çocuk bebek gibi ağlayıp altını ıslatabilmektedir.

Eğer birey, kendisini daha basit olgunluk düzeyine indirecek bu kaygıdan kurtulma yöntemini sık sık tekrarlarsa kişiliğinin sağlıklı gelişmesinde önemli sorunlar çıkabilir.

11. Yer değiştirme (Displacement)

Bireyin kendisinde kızgınlık, öfke ve kaygı yaratan olaylara gücünün yetmediği durumlarda; kızgınlılığını ve öfkesini gücünün yettiği kişi ya da eşyalara yöneltmesi yöntemine yer değiştirme denir.

Yer değiştirme mekanizmasında, bireyler kendilerinden daha güçlü bireyler tarafından zor duruma düşebilmektedirler. Bu durum bireyin saldırganlığını daha güçlü olana karşı engellemekte ancak bu saldırganlığını kendisinden daha güçsüz olana yönlendirmektedir.

Telefonda aldığı bir habere öfkelenen kişinin, telefonu yere fırlatıp parçalaması ya da sınıfta yapılan başkanlık seçimini kaybeden bir öğrencinin, okulda kaybetmiş olmanın verdiği öfke ile eve döndüğünde öfkesini kardeşine yönelterek ona bağırıp, azarlaması yer değiştirme mekanizmasına örnek olarak verilebilir.

12. Yüceltme (Sublimation)

Yüceltme mekanizmasında, bastırılmış olan istek ve ihtiyaçların beraberinde getirdiği gerginlik, dışarıdan ilgisiz gibi görülen yeni hedefler, yeni etkinliklere çevrilmektedir. Bu yeni hedef ve etkinlikler bastırılan istek ve ihtiyaçların aksine sosyal açıdan da kabul edilmektedir. Toplum tarafından kabul edilmeyen bazı saldırgan ve cinsel eğilimler, bu savunma mekanizması tarafından değiştirilerek, toplumsal onay bulacağı alanlarda kendini ifade etmektedir.

Örneğin saldırgan ve kavgacı yapısı olan bir gencin, polislik mesleğini seçtikten sonra toplum tarafından hoş karşılanmayan bu yapısı, onun görevinin bir yönü olarak kabul edilmesi gibi.

Hayâl kırıklığına uğramış bir aşığın kendini dans ya da atletizme vermesi, aşkta başaramadığı ya da ulaşamadığı bir hedefe, başka alanlardaki başarılarıyla ulaşma çabası içinde olması da yüceltme mekanizmasına örnek olarak verilebilir.[1]

Kaynaklar

[1] MEGEP (Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi - Savunma Mekanizmaları", Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 2007.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 30.11.2010, 10:11 (UTC):
Sabır...

Yorumu gönderen: ayşegül, 30.11.2010, 09:37 (UTC):
a)site sahibin yazmadığını görecek kadar okumam var..aşağıda kaynak belirtilmiş..bırakın bu önyargılı ve karalama kampanyası tutumlarını..

Yorumu gönderen: ayşegüle.. , 30.11.2010, 09:26 (UTC):
çünkü admin yazmamış direk milli eğitim bakanlığından çalmış. sizde o yapmış gibi övün. MEGEP..! bide sitende reklamlar var. acaba o paralar kursağından geçiyor mu?

Yorumu gönderen: ayşegül, 30.11.2010, 07:31 (UTC):
bu sitede bu güne kadar okuduğum en "doyurucu"yazıydı...gayet net ve açık bir dille yazılmış herkesin anlayabileceği şekilde..bir yazıyı hem okuyup hemde bulmaca çözer gibi anlamaya çalışmak bazen iki katı yorucu olabiliyor:)bu yazı adeta duru bir su gibi tekrar tekrar okuyacağımdan eminim..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 50947060 ziyaretçi (129135466 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler