Tevhid Dininin Kisa Tarihi 2
 

Tevhid Dininin Kısa Tarihi

Araştırma: Akhenaton

2. Bölüm

Sonuç olarak, Allah, insanlara ve cinlere birçok peygamber göndermiştir. Bu peygamberler, hükümleri farklılık gösterse de tek bir din olan İslam’dır. İslam, Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar gelen tevhid inancının ortak adıdır. Bu yüzden Kurân’da Hz. İbrahim’in bir Yahudi değil apaçık şekilde "Müslümanlardan" olduğunun altı çizilmiştir. Fakat zamanla her semâvi öğreti bozulmuş ve insanlar, Allah’tan başka varlıklara tapınmışlar, zamanın çeşitli dönemlerinde Allah’ın gönderdiği peygamberler, insanlara tek din olan tevhid dinini anlatmaya ve onları irşâd etmeye çalışmışlardır. Bugün, Batı’da yapılan birçok araştırmalar, en iptidai kabile dinlerinde bile özünde (önceden) tek bir Yaratıcı inancına sahip olduklarını göstermektedir.

Kurân’da adı geçen peygamberlerin ilki Hz. Adem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir. Bu ikisi arasında sayısı kimi hadis kaynaklarınca 124.000 olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Kurân’da bu peygamberlerden sadece 25’i zikredilmiştir. Bu peygamberler, sadece insanlara değil cinler de dahil olmak üzere sonsuz kainatta yaşayan bütün varlıklara gönderilmiştir. Kurân’da Enam sûresi’nde "Ey cin ve insan topluluğu, içinizden, size ayetlerimi nakleden ve içinde bulunduğunuz şu günün bir zaman olup geleceğini haber vererek sizi korkutan peygamberler gelmedi mi?" âyeti, bu peygamberlerin cinleri de irşad etmek için gönderildiğini beyan etmektedir. (Akhenaton'un notu)

1. Bölüm2. Bölüm ❯Akhenaton'un Diğer Yazıları

Kaynaklar

[1] Ekrem Yolcu, "İman ve İslam", enfal.de/akaid4.htm
[2] sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=171554
[3] sevde.de/Fikhi/B/batil_dinler.htm
[4] Hacı Mustafa Açıköz, "Tevhidi Kozmik Holizm Şüphe ve Eski Uygarlıklar", s. 169.
[5] Komisyon, "İmam Hatip Liseleri İçin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi", M.E.B., 2010, ISBN 978-975-11-3342-7, s.27-28.
[6] Ali İhsan Özdemir, "Kurân’ın Kaynağı Sümerlerde Mi?", İslami Araştırmalar Dergisi, cilt:16, sayı:2, 2003.
[7] Hacı Mustafa Açıköz, a.g.e., s.169.
[8] Kurân-ı Kerîm, Bakara suresi, 213.
[9] Hacı Mustafa Açıköz, a.g.e., s.287.
[10] Prof. Dr. A. Nihat Bozcuk & Prof. Dr. Murat Özmen & Prof. Dr. Battal Çıplak, "Biyoloji Eğitiminde Evrim", Malatya 2007.
[11] Kurân-ı Kerîm, Nahl suresi, 36.
[12] Bknz. Baki Adam, "İmam-Hatip Liseleri, Karşılaştırmalı Dinler Tarihi", s. 20-22.
[13] "İslam İlmihali", omurokur.com/wp-content/uploads/islam_ilmihali_din_ve_mahiyeti.pdf
[14] Herve Rousseau, "Dinler Tarihi", s. 30, çev. Sinan Kocapınar, İstanbul 1974.
[15] ahmediye.org/makaleler/allahcc/224-tek-tanri-dusuncesi-sonradan-olusmamistir.pdf
[16] kabatasdevri.com/kabatas_devri_03_a.php
[17] Stephen H. Langdon, "Semitic Mytology of All Races", Vol. V, Archaeol. Instit. Amer., 1931, s. Xviii
[18] Stephen H. Langdon, "The Scotsman", 18 Kasım 1936
[19] H. Frankfort, Third Preliminary Report on Excavations at Tell Asmar (Eshnunna): Quoted by P.J. Wiseman in New Discoveries in Babylonia about Genesis, Marshall, Morgan and Scott, sf. 24.
[20] 27 Ebu’l Ala El’Mevdudi, "Tefhim’ül Kurân".
[21] Murat Gezenler, "İslâm Hukukunda Cehâlet Kavramı", Şehâdet Dergisi, Kasım-Ocak 2004, sayı:6, s.17.
[22] sorularlaislamiyet.com/article/14061/tek-tanrili-dinin-yahudilikle-basladigi-iddia-edilmektedir-ilk-cag-da-tek-tanrili-dinin-oldugunun-kaniti-var-midir.html
[23] Francine Kaufmann - Josy Eisenberg, "Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik", çev. Prof. Dr. Mehmet Aydın.
[24] Metin Bobaroğlu, "Yahudi Tasavvufu", Anadolu Aydınlanma Vakfı.
[25] tr.wikipedia.org/wiki/Zerdüştlük
[26] Prof. Sa’d Gurab, "el-İslam ve’r -Ruhaniyati Ğayıi’l- Idtabiyye", çev. Doç. Dr. İsmail Köksal, Tunus Üniversitesi, 1988.
[27] Najiba Ziyayi, Azizi, "Zerdüştlüğün Kutsal Kitabı Avesta Üzerine Bir Araştırma" (doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara 2009.
[28] Murtaza Mutahhari, "Adl-i İlahi", çev. Prof. Hüseyin Hatemi, Kevser Yayınları, 2005, s.71-79.
[29] Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, "Dinler Tarihi", Ankara 2002, s. 120-122.
[30] Ali Şeriati, "Dinler Tarihi", II, s.216-219.
[31] Edward McCrady, "Genesis and Pagaan Cosmogonies", Trans. Vict. Instit. 72, sf.5
[32] Nasr, Seyyid Hüseyin, "İslâm; İdealler ve Gerçekler", s. 33, (çev. Ahmet Özel, İstanbul, 1996.
[33] Günay Tümer, “Brahmanizm”, DİA, VI, 332.
[34] Arş. Gör. Celil Kiraz, "Hz. Muhammed’in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdelenmesi", Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Cilt: 10, Sayı: 1, 2001, s. 231-260.
[35] Max Muller, "History of Sanskrit Literature: Quoted by Samuel Zwemer", sf. 87
[36] Ali Şeriati, "Dinler Tarihi", I, 260, çev. Abdullah Şahin-Abdülhamit Özler, İstanbul, 1990 (I), 1992 (II)
[37] semih71.com/k962-hint-ve-dogu-asya-dinlerinde-tanri-inanci.html
[38] Mustafa İslamoğlu, "Tin Suresi Tefsiri", hilalder.org/dosya/indir/31_Ders_Tin_Suresi_Tefsiri_Kaynak_M_Islamoglu.docx.
[39] Günay Tümer, “Budizm”, DİA, VI, 358.
[40] lşaya, 40:18-26; 43:10; 44:6, 8; 45:12, 21; 46:5-11; 48:13; Amos, 1: 3-2:16; 9: 5-8.
[41] Doç. Dr. Bülent Şenay, "Muhammed Hamidullah’ın Eserlerinde Öteki Dinler", Bursa İl Müftülüğü, Kasım 2005.
[42] Chakkavatti Sinhnad Suttanta D. III, 76 ve Doğu’nun Kutsal Kitapları, c.5, s. 225.
[43] dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2012/03/antik-ezoterik-doktrin.html
[44] Ekrem Sarıkçıoğlu, "Tevhid", DİA, cilt:41, s.23.
[45] Ahmet Güç, "Güneş", DİA, cilt:14, s.288.
[46] Albright, "Ortadoğu’da Dinler", s. 159.
[47] Ümran Dergisi, Şubat 2014, s.73.
[48] Tekvin, 17:5
[49] Prof. Dr. Fuat Aydın, "Dinler Tarihi" (hafta 2), Sakarya Üniversitesi.
[50] turkyahudileri.com/content/view/250/223/lang, tr/
[51] salom.com.tr/newsdetails.asp?id=86607
[52] John Hick, "Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta Tanrı Kavramı", çev. Dr. Aydın Topaloğlu, M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi 28 (2005/1), 207-216
[53] C. H. Dodd, "The Authority of the Bible", New York 1958, s. 1 ll.
[54] Hikmet Tanyu, "İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı", Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1980, s.9.
[55] Tanyu, a.g.e., s.28-34.
[56] İbrahim Kafesoğlu, "Türk Milli Kültürü", s.295.
[57] ktutarih-cahit.blogspot.com.tr/2011/07/gok-tanr-inanc.html
[58] ekspresgazete.com/?/yazi/oku/10902
[59] .rahmetdenizi.com/konu/hz-isa-hayati-kisa-ozet.14905/
[60] Matta, 3:17.
[61] Yuhanna, 1:18, 3:16.
[62] Matta, 16:16; Markos, 3:11.
[63] Pavlusun Romalılara Mektubu, 15/16.
[64] İbranilere Mektup, 1:2; 4:14.
[65] Bk. Yuhanna I. Mektup, 4:10; Pavlus’tan korintliler’e I. Mektup; 5: 7.
[66] Doç. Dr. Remzi Kaya, "İnciller ve Kurân’da Hz. İsa’nın İnsan ve Peygamber Oluşu", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLÂHİYAT FAKÜLTESİ, Cilt: 13, Sayı: 2, 2004, s. 37-58.
[67] Prof. Dr. İsmail Yakıt, "Kurân’da Hz. Peygamber" (makale).
[68] Dr. Mehmet Efe, "İlahi Dinlerde İbadet ve Namaz", Journal of İslamic Research, Yıl 2 Sayı 3 Mayıs 2009.
[69] Doç. Dr. Mehmet Katar, "Tevhitten Teslise Geçiş Sürecinde Hıristiyanlık (Bir Yahudi İhya Hareketi Olarak Başlayan Hıristiyanlığın Evrensel Bir Din Haline Geliş Öyküsü)", Journal of İslamic Research 2007;20(3):330-339.
[70] Müslim, Cennet, 13; Buhârî, Menakıb, 9
[71] Ahmed İbn Hanbel, III, 353
[72] sevde.de/islam_Ans/P/12.htm
[73] İbn Hişam, I/295; Mahmut Esad, 11520; Hasan, İ/97; Şaban Kuzgun, İslam Kaynaklarına Göre Haniflik, Ankara l985, s. 150; Çağatay, İsl. Tar. S. 131
[74] Yrd. Doç. Dr. Sıddık Ünalan, "Risalet Öncesi Arap Yarımadası’ndaki Dinler ve Bir Peygamber Beklentisi", İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, s.87-102.
[75] sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=185769
[76] Doç. Dr. Salih Akdemir, "Müşteşriklerin Kurân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed’e Yaklaşımları", s.180.
[77] Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi VI.
[78] İslam Tarihi ve Uygarlığı, Palm Yayınevi.
[79] Doç. Dr. Şaban Ali Düzgün, "Kurân’ın Tevhid Felsefesi", KELAM ARAŞTIRMALARI 3:1, SS.3-21.
[80] Prof. Dr. Mehmet Soysaldı, "Kurân’ın İlk Çağrısı: Tevhid".
[81] sorularlaislamiyet.com/article/11922/tevhit-inanci-neyi-ifade-eder-ve-kac-kisma-ayrilir.html
[82] mehmetselimpolat.blogcu.com/tevhid-islam-inanci/948847

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: zeyna, 05.08.2014, 07:27 (UTC):
elinize saglik,hem anlasilir,hem zevkli,ve akiciBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52295773 ziyaretçi (132674634 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler